Frihetens gränser


Det känns tidigt att skriva analyser om det hemska som pågår. Just nu är en tid för sorg , kontemplation och eftertanke. Kanske är det just eftertanken som manar fram detta inlägg, det är viktigt att skapa begripliga referenspunkter även i tider av svåra prövningar.

Terrorismens vapen är inte skenande bilar, bombälten och vapen, deras kraftfullaste vapen är tvivel som riktas direkt mot frihetens gränser. Historien har sett ett stort antal handlingar med detta tema, med ett enda mål och det är att ifrågasätta frihetens gränser.

Skillnaden mellan ett vapen som dödar och ett vapen som berövar en människa dessa frihet är enorm. En terrorhandling som dödar få men som skrämmer ett helt land är terroristens stora dröm.

I ett krig där två parter strider på olika sidor av en konflikt är lättbegriplig för vem som helst. Men ett krig där den ena parten inte har som mål att vinna kriget, utan väljer att förlora det samma, gör det på ett sätt så att anhängare till den vinnande sidans anhängare känner sig ofria, då uppstår ett känslomässigt vacuum. Den uppenbara förloraren bli en vinnare och vice versa, det uppstår en situation som människans känsloregister kan ha svårt att hantera. Det är lite som en massbestraffning där hela samhällen blir känslomässigt påverkade, frågor väcks som inte går att besvara, det går inte att undvika delaktighet, rädslor och tvivel väcks automatiskt, ingen är opåverkad.

Våra moderna samhällen är bra på att bygga försvarsorganisationer, vi har kulor och krut som kan stoppa den ”Lede fi”. Men hur ser det ut när fienden är tvivel och rädslor som riktas direkt mot den frihet som många av oss tar för given? Går det ens att försvara sig mot att bli rädd, då rädslor i sig är ett försvar som hjälper till att bemöta faror och hot.

Nu är det oundvikligt att komma in på ideologi och hur samhällen byggs starka på ett sätt där olika utmaningar kan bemötas. Det är sant att ensam inte är stark, men där behöver finnas en förståelse för att rädslor sprids om den ensamme inte klarar av att hantera skräck, faror och tvivel. Skräck och rädslor blir inte färre för ett de delas av flera. Ett samhälle där många lever ett liv som kollektivt bärs upp är sårbart när det prövas. Med detta menas inte att kollektiva samhällen är något dåligt, det som menas är kollektivismens styrka är också dess svaghet, nämligen att individens frihet kan vara allt för liten för att kunna hantera situationer där friheten prövas.

Liberalismen är en ideologi som lär samhällen var frihetens gräns är dragen. Den berättar för individen vad som krävs för att frihet skall kunna upprätthållas. När frihetens gränser utmanas då skall det finnas ett fysiskt försvar, med den verkliga kampen pågår inom dig och mig. Är du och jag rustade att ta upp kampen mot ofrihetens förespråkare?