Laget före jaget


Moderaterna står för frihet, individen i ett sammanhang som stödjer ett samhälle som omfattar alla medborgare. Det är inte frihet som är utmaningen utan det handlar om att försvara den samma på ett sätt så att friheten bevaras och tillåts växa sig stark.

Då är det känslan av tillåtande delaktighet som behöver släppas i den politiska dialogen, det får inte finns minsta tvivel som hämtas ur oro, rädslor och skräck. Ingen är starkare en lagets svagaste länk, det är något som alla tvivlare behöver beakta och plocka med sig innan fördomar och tanklösa uttalanden fälls.

Denna tid är en brytningstid på många olika områden, för att nämna ett område är delaktighet ett kärt ämne som denna blogg ofta lyfter. Under 1900 talet skapades välfärdssamhället på bekostnad allas delaktighet. Det finns en mängd olika faktorer som går att plocka upp i detta sammanhang, men det är kanske några områden som trots allt sticker ut.

För det första handlar det om relationen välfärd och framväxten av nya jobb. Den som sitter fast i bidragsfällan är en högst osannolik jobbskapare, denna rörelse är något som politiken har svårt att hitta konkreta idéer som gör skillnad på riktigt.

För det andra handlar det om att skapa en värdegrund på teologisk nivå, där värderingar som leder till välbefinnande och själslig balans kan skapas och upprätthållas. Det är jobb och delaktighet som leder till ett meningsfullt liv, som skapas av sunda levnadsvanor och gods sociala kontakter. Det är en fråga som kan hämtas ur vårt Lutheranska ärv, där det handlar om att vara en god människa, med god arbetsmoral, med ärligt uppsåt som skapar en delaktighet där det blir möjligt att dela livets alla skiftningar med sin medmänniskor i med och motgång.

 

 

SD var ett obehagligt sidospår


I bland besannas farhågor, SD är ett sådant exempel där populism och skräckpropaganda tillåts vinna opinion. Det som nu utspelar sig är ett obehagligt eko från föregångna tider, där landet inte kunnat stå emot när ofrihet och skräck släppas in i den högsta ledningen.

Det finns många orsaker att reagera, som nu när Sverigedemokraterna visar upp sig genom det som är deras Landsdagar, då kryper återigen Rasismens hemskheter fram i ljuset. Det skall bli denna bloggs uppgift att med alla medel bekämpa detta parti och dess företrädare. Det är inte värdigt ett land som Sverige att det finns politiker och politiska krafter som framför uttalanden som är hämtade direkt ur Rasismen.

Valåret 2018 blir i och med detta inte en enbart en kamp mot Sverigedemokraterna utan även en kamp mot Rasism och Nazism. Alliansen med Moderaterna i spetsen måste visa kraft och mod, stå upp och försvara Människovärde, öppenhet och frihet ur alla perspektiv. Frågan har nu vuxit till helt nya dimensioner, det handlar nu om vilken framtid som vi idag levande skall lämna över till våra barn. Det handlar om att stolt visa upp ett fritt, öppet och välkomnande land där alla har samma värde ur alla tänkbara perspektiv. Skall det bli verklighet finns enbart en väg framåt och det är att visa mod, våga vara den som aldrig kan kompromissa när det handlar om frihet, rättvisa och Människovärde.

Åkessons desperata besked


Frihetens budskap nu riktas mot Jimmie Åkesson och dennes ofria kollegors förvirring och uppbyggande av rädslor och skräck. Vi Moderaterar tar ställning mot denna galenskap, står upp för Människovärdet och frihet. Nu får det vara slut med Sverigedemokraternas mytiska logik som vilseleder och skapas onödiga spänningar i samhällsbygget.

Politiskt spel kan aldrig bli viktigare än frihetens djupt rotade värden som är en Moderats själ och hjärta. Det handlar om vår framtid, vilket Sverige, vilka värden som framtidens befolkningar skall få leva sina liv utifrån.

Jimmie Åkesson bör betänka sina uttalanden om diverse olika samarbetsformer, när det finns en sådan avgrundsdjup ideologisk klyfta mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna. Vi måttfulla Moderater måste vara tydliga med de enorma ideologiska risker som Sverige utsätts för om Sverigedemokraternas populism, Nazism och Rasism får inflytande.

Det får vara slut nu, tiden är inne för en tuffare retorik, det behövs ordentliga krafttag för att en gång för alla avsluta detta stolleri. Det behövs mod för att bemöta rädslor, det behövs frihet för att låta kärlek och öppenhet återigen blir en naturlig del av det Svenska samhället.

Jämställdhet ur djupet


Som Moderat och djupt troende Liberal känns frågor om Jämställdhet som något självklart, då Människovärdet ut detta perspektiv alltid är störst och ur alla lägen och okränkbart.

Det som idag aktualiseras med kränkningar av huvudsakligen kvinnor ur ett sexuellt perspektiv är ur denna bloggs åsikt en fråga om Människovärdet. Med en Liberal Människosyn finns en tydlig lägsta gräns för Människovärdet, denna gräns är inte något som lätt kan bestämmas via lag och rätt eller via olika Sociala policys. Det är självklart att ett nej alltid är ett nej, men vad som händer inom en människa är inte alltid logiskt och rationellt, speciellt under omständigheter där det uppstår prövningar och där olika moraliska och känslomässiga påfrestningar sätts i rörelse.

Av denna bloggs namn att döma handlar allt här om det fria och okränkbara Människovärdet, långt innan #METOO kampanjer, framväxande Feminism har denna blogg drivit frågan om Jämställdhet med Människovärdet som vapen. Ett samhälle som har förmåga att vårda och understödja Människovärdet har kommit långt även med Jämställdheten. På många sätt kommer Jämställdheten då som en positiv effekt när Människovärdet blir en värdefråga som debatteras på arbetsplatser, skolor, media och i politiken etc etc.

Människovärdets okränkbarhet


Många tror att när något upplevs vara fel, då är det samhället som brister. Jämställdheten är ett sådant exempel, kvinnor upplever sig vara kränkta av män utifrån en sexuell natur. Många frågar sig, vad gör samhället, det utmålas syndabockar, huvuden rullar till höger och vänster. Ingen lyfter de tunga frågorna som borde vara uppenbara, är det verkligen enbart en fråga om jämställda villkor i samhället, är det inte istället en djup värderingsfråga som kräver visdom och eftertanke?

Förhållandet mellan den som kränker och den som blir kränkt är en filosofisk/ideologisk utmaning som vissa tycks tro går att lösa med en strid där en part slutligen står som segrare. Dagarna har låtit visa via diverse olika kampanjer att en kamp kan vara vägen framåt för Jämställda förhållanden mellan man och kvinna.

Som Liberal handlar detta om betydlig mer eftertanke än så, den som blir nyfiken att inhämta ny kunskap i detta ämne, då finns kunskap att hämta på nivån där Människovärdet behandlas. I ett samhällsklimat där polariseringen är en allt mera legaliserad debatt ton, då sker förskjutningar av människovärdet. Går det att framföra en hållning som nedvärderar vissa människor i Sverige, då kommer detta att smeta över på andra områden i samhället som bygger på Människovärdet.

Det är Moderaternas politiska kamp att slå vakt om frihet och Människovärdet, det handlar om varje människas unika människovärde, den kamp som aldrig för avstanna för då kan Me Too drabbas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När populism blir verklighet


Hässleholms kommun kan få ett uppvaknade bortom alla farhågor, det kan blir här som populismens galenskap kan få ett ansikte. Det är här Sverigedemokraterna kan få igenom sin första budget, det är djupt olyckligt och med stor oro som denna blogg mottager detta skakande meddelande. Nu verkar det visserligen beror på diverse olika Parlamentariska orsaker till att olyckan varit framme i Hässleholm, men det kan få ändå fungera som ett avskräckande exempel. Att önska förändring på grunder som är uppkomna ur Rasism och Nazism är en önskan som inte bör bli verklighet. Hela detta spektakel måste få ett slut, det är inte värdigt ett fritt öppet land som Sverige att utsätta samhället för dessa enorma risker.

Vi Moderater måste sätta stopp, vi måste ta ställning än mera tydligt för det fria öppna samhället, visa att det är Humanism, Frihet och Människovärde som alltid måste komma i första hand. Det är nu vi måste visa mod och sätta stopp för feghet, missunnsamhet och småaktigt tänkande. Det handlar om vilket samhälle som skall lämnas över till våra barn, det gäller att kunna se dem i ögonen och berätta underbara historier om medmänsklighet och storslagna handlingar där kärleken i slutet avgår med segern..

 

Feminismens moment 22


Krig kan inte vinnas, enbart förloras. Alla kamper har minst två parter, men det kan inte vara mänsklighetens mening att vandra framåt genom intern kamp. Den enda kamp som tjänar mänsklighetens intresse är kampen för frihet.

Ofriheten är sällan större än när två parter utkämpar strider, att sen dessutom strida för en sak som i grunden motarbetar sitt eget syfte, då handlar det om dårskap.

För att bli mera konkret så handlar det om Feminismens syn på förhållandet mellan man och kvinna. Denna blogg är en trogen anhängare till Liberalismen, inom denna ideologi finns enbart kampen för frihet och hur den bäst skall skyddas, understödjas och tillåtas växa sig stark.

Jämställdhet är en kamp för frihet, inte vilken frihet som helst, utan en kamp där könsroller byts ut mot framväxten av fri män och kvinnor som klarar av att balansera sina liv, där frihetskamp och harmoni bygger på att styrkor och svagheter hanteras på ett sätt så att de kompletterar vandra.

Nu är tiden mogen att verkligen ta jämställdheten till nya nivåer, men då håller inte Feminismens kontraproduktivitet. Då krävs att frihetsälskande Moderater tar ton i debatten. Det är tid att skapa skarpa reformer som leder till Jämställdhet, där man och kvinna får samma förutsättningar från vaggan och genom hela livet.

 

 

 

%d bloggare gillar detta: