Allt precis som vanligt


Valåret 2018 går vidare, kommande måndag öppnar Riksdagen för hösterterminen. Innan valet gjordes en stor fråga om olika maktkonstallationer. Men här kommer historien om vad som kommer att hända i förväg.

Sveriges Riksdag kommer att få en ny Moderat talman med namnet Andreas Norlén. När väl denna högt kompetenta Modertat håller i klubban blir nästa steg att en annan kompentent Moderat kliver fram på scenen, vilket blir M-Partiledaren Ulf Kristersson i egenskap av Alliansledare som blir Sverige nästa statminister.

Sverige har idag enbart ett hållbart regeringsalternativ som har förmåga att styra landet och det är en Moderatledd Alliansregering, med mandat att förhandla fram stabila majoriteter över blockgränserna som slår vakt om ett öppet fritt Demokratiskt samhälle som sätter Människovärdet i första rummet, där framväxten av nya jobb som bygger ett inkluderande samhälle hamnar överst på agendan.  Ett samhälle där alla har samma grundläggande möjligheter att efter förmåga var med och skapa framtidens välfärdssamhälle.

Ingen skall lämnas utanför, alla former av utanförskap skall bekämpas med alla tillbuds stående medel. Det är Moderat handlingkraft som behövs för att via nya reformer skapa ett växande samhälle där alla deltar efter förmåga och känner sig trygga att växa som aktiva samhällsmedborgare.

Första slaget avgjort – Nu återstår resten


Valet 2018 handlar om så mycket mer än vem som skall styra landet. Det kanske till och med är så att det viktigaste är vem som inte styr landet. Svenska folket har sagt sitt, inga Rasister och/eller Nazister är välkomna att styra landet. Olyckan har visserligen inträffat att vissa kommuner kommer att få inflytande av dessa krafter. Men tiden lär blir en hård domare av dessa olyckans aspiranter.

Sverige är landet där alla har samma möjligheter, det bygger på tre grundläggande hörnsternar; Människovärde, Demokrati och Frihet. Här finns inget vi och dem här finns enbart Människor som enligt Svenska värderingar har samma värde och rätt till samhällets alla möjligheter, på samma sätt som det handlar om att vara med och bära samhällets alla olika skyldigheter. Här håller vi ihop, enligt modellen att ingen länk är starkare än den svagaste ögla.

Detta tänk bygger alla värden som sätter Sverige i särklass när det handlar om levnadsstandard och välfärd. Nu påbörjas kampen med att få en politik för nya jobb, nytt hopp om en framtid där alla deltar i samhällsbygget fullt ut. Ingen skall lämnas utanför när framtidens Sverige skall byggas.. Nu kör vi…

 

Demokratins högstidsdag


En valseger är alltid skön att fira, god mat och mycket Champange hör till seden. Men det många kanske inte tänker är vad som verkligen skall firas i detta ögonblick och det är Demokratin. Att det ens är möjligt att alla invånare i Sverige kan vara med och bestämma den politiska inriktning som skall forma samhället 4 år in i framtiden, handlar om att landet är uppbyggt av starka grundläggande värderingar.

Månge sluter säkert upp kring idén att alla är vinnare i ett land där det råder Demokrati. Det som kanske inte upplevs vara viktigt på samma nivå och det är den upplevda frihet som finns på alla nivåer. Demokratins värde kan devalveras om det är så att varje individ i ett samhälle inte upplever Frihet i vardagen. Det finns alltså ett symbiotiskt förhållande mellan Frihet och Demokrati ur ett djupare ideologiskt perspektiv. Länder där Demokratin är svag har alltid den gensamma faktorn att befolkningarna i varierande grad upplever Frihet. Friheten i sig vilar på grunder av Människovärdets olika beståndsdelar. Människovärdet handlar om tre grundläggande beståndsdelar.

För det första har vi samhällets syn på indvidens grundläggande handlingskraft. Med andra ord handlar denna punkt om andelen fördelada resurser, BNP fördelat per invånare för att använda ett ekonomiskt mått. Men där finns liknande sociala mått, även om man ser på utbildning finns här olika mått som beskriver ett lands förhållande till Människovärdet. För det andra handlar det om hur det politiska värderingsarbetet ser på individen, vilka politiska krafter som sätter agendan för värderingsutvecklingen i en Nation. För det tredje handlar det om ett lands materiella och fysiska förmåga att försvara de Humanitära värden som upprätthåller Människovärdet. Finns en oberoende Polisiär kraft i samhället som tillvaratar alla medborgares rätt till så mycket frihet som behövs för att deras Demokratiska röst blir hörd på ett rättssäkert sätt.

Ur det perspektiv har alla i Sverige goda orsaker att kroka upp Champangen. Helt oberoende av valresultat är det alltid så i Sverige att frihet, Demokrati och Människovärde är de stora vinnarna. Det är allas ansvar att med alla tillbuds stående medel försvara dessa värden, för de är i grunden den stora orsaken till 200 år utan krig, att Sverige är Världens bästa land, där de som bor och lever sina godaliv i välfärd, mycket väl kan vara de människor som är lyckligast på denna planet..

Värderingens innersta kärna


Alla tider bär på sina unika värderingar, sannolikt är det så att under hela mänsklighetens utveckling har olika former av värderingar som fört samhällen i olika riktningar. Inte sällan har dessa värderingar ändat upp med katastrofala följder. Så finns där värderingar som vi alla innerst inne vet enbart ledet till goda saker. Säg den som känner obehag inför dessa ord som följer; Omsorg, omtamke, givmildhet, generösitet, varje individs okränbara Människovärde, tollerans, förståelse, förlåtelse, Frihet, Demokrati, måttfullhet, jämlikhet, jämställdhet.

Det Svenska samhället bygger på dessa värderingar, hela den samlade politikerkåren kan idag stå upp och känna sig stolta. Det är dem som idag har i uppgift att föra dessa värden in i framtiden. Om det finns något som är Sverige så är det Omsorg, omtamke, givmildhet, generösitet, varje individs okränbara Människovärde, tollerans, förståelse, förlåtelse, Frihet, Demokrati, måttfullhet, jämlikhet, jämställdhet.

Vi Moderaterer kommer under inga som helst omständigheter lämna dessa värden, vi står fast, vi vänder blicken mot framtiden, låter våra barn få ärva denna stolta tradition. Då menar denna blogg att alla idag aktiva krafter som inte delar dessa värderingar kan söka sig till ett annat land, för här finns ingen plats för dem som inte står upp för Frihet, Demokrati och Människovärde. Förlåtelsens kraft är dock oändlig, den Rasist och/eller Nazist som vill ingå i det Svenska samhället så är hen alltid välkommen att dela de Frihets, Demokrati och Människovärden som är Sverige.

 

Det är Nu att vara Moderat


Under tider av oro och osäkerhet, när det tornar upp hot mot samhällets goda krafter och värderingar från alla kanter, det är då vi Moderater skall visa måttfullhet. Att vara Moderat är att stå upp för det sunda förnuftet, värna de värden som bygger samhället starkt. En Moderat kan inte stillasittande se på när Demokrati och Frihet utsätts för hot, av Politiska krafter som utmanar Människovärdet.

Då handlar kampen inte om vilka resurser som skall fördelas, då handlar kampen inte om fler Poliser eller fler Sjuksköterskor etc. Då handlar kampen om att våga visa mod, visa dessa krafter att deras idéer inte hör hemma i Sverige. Sverige är landet där Människovärdet alltid kommer först, här finns inget vi och dem, här lämnas ingen utanför, här deltar alla efter förmåga, förutsättningar och ambitionsnivå.

Vi Moderater är förnuftets röst i ett brus som långt ifrån alltid är lätt att förstå sig på. Vi tror inte på Politiska partier som vill visa upp stora samhällsförändringar på kort tid. Vi vet att samhället är komplicerat, allt som skall påverkas är ofta långdragna processer som över tid sakta med säkert inverkar på samhället. Vi Moderater vet värdet av goda krafter, vi vet att det Svenska samhället har många och ibland svåra utmaningar, men över tid, när goda samhällskrafter samverkar kommer förändringen att ske på ett sätt som kanske inte speciellt många uppfattar som en förändring, beroende på att det som förändrats skett över en tid av flera år.

Valet 2018 är viktigt ur många olika perspektiv, politiska partier som påstår sig kunna förändra samhället på kort tid och med stor effekt, handlar ofta om våra ideologiska motståndare. Reaktionära krafter som inte ur alla perspektiv överväger att försvara Människovärde, Frihet och Demokrati. Som inte ser och värderar det Svenska samhällets goda krafter, som kanske inte alltid förstår vikten av måttfullhet, som kanske inte har det mod som krävs för att skapa stabila rättvisa samhällen där Människovärdet alltid är störst, där alla får den frihet som krävs för att bygga samhällen hållbara och robusta över tid.

 

RÖSTA, RÖSTA, RÖSTA, RÖSTA…


För första gången på mycket lång tid finns hot mot den Demokratiska samhällsordning som i stort sett alla idag tar för given. Politiska krafter som huvudsakligen kommer från höger sätter press på samhället på ett sätt där Frihet och Demokrati ifrågasätts. Omvärlden i form av Ryssland, Ungern, Polen och nu även Italien och Österrike är idag inne i en oroväckande utveckling där Frihet och Demokrati nedmonteras.

I Sverige finns ett parti med exakt samma värderingsgrunder som de krafter i Europa som inte stöder en Fri Demkratisk samhällsordning. Sverigedemokraterna är åtminstone till namnet ett Demokratiskt parti. Men i ord och handling är verkligheten något helt annat, här följer ett citat ur partiets principprogram:

””Den moderna demokratin har vuxit fram i intim symbios med nationalstaten.
Demokrati betyder folkstyre och Sverigedemokraternas uppfattning är att
man inte helt kan förbigå ordet ”folk” i begreppet folkstyre och att folkstyret
i längden riskerar att bli mycket problematiskt att upprätthålla i en stat
som bebos av flera folk, där det inte råder konsensus kring vilka som skall
räknas till folket och där det kanske inte ens förekommer en gemensam
arena för debatt eftersom invånarna i staten inte talar samma språk. Vi ser
således förekomsten av en gemensam nationell och kulturell identitet bland
befolkningen i staten som en av de mest grundläggande hörnstenarna i en
stark och väl fungerande demokrati.”” /Slut citat. 

Det är ytterst anmärkningsvärt att ett parti i Sveriges Riksdag kan tänka sig en samhällsutveckling där Frihet och Demokrati kan ifrågasättas. Denna blogg anser att formuleringen i ovanstående text är ett direkt brott mot Sveriges grundlagar där Folksuveräniteten spelar en central roll. Här följer en kort sammanfattning av denna princip;

””Folksuveränitetsprincipen att all offentlig makt skall utgå från en folkvald församling. Folksuveränitetsprincipen är ett fundament för demokratibegreppet. Den offentliga makten skall utgå från den allmänna viljan, alltså den samlade viljan av alla medborgare i en stat.””.  

I denna framgår den demokratiska ordningen helt utan undantag. Den offentliga makten skall utgå från den samlade viljan av alla medborgare i en stat. Valet 2018 är så mycket större än höga och/eller låga skatter etc, detta val handlar om modet att lyfta blicken, ta en lugn stund och reflektera över alla Sveriges grúndläggande värden som vi idag tar för givna, tiden är mogen att fundera över vilken samhälle våra barn skall få ta del av. Ett fritt Demokratisk samhälle eller kanske något helt annat..

 

Politik för nya Jobb och Välfärd


Politik kan vara enkelt, det är också fullt möjligt att se svårigheter och hinder i allt inom detta enorma område. Många söker meningen med livet, vissa söker en meningsfylld tillvaro där det finns drägliga förutsättningar att få ett gott liv.

Det kan vara så att ett Jobb är det första steg som skapar den grund där där det goda livet tar sin början. Jobbet är den bas i samhället där alla goda krafter i samhället får näring och kraft. Vi Moderater är denna urkraft i samhället som alltid försvarar Jobben, försvarar drivkrafter som lyfter individen och det samhälle där livet pågår, det är där vi ser till att allt fungerar som vanligt. Vi står upp för frihet och Demokrati när det uppstår hot, vi står upp för Människovärdet när onskefulla politiska krafter bygger upp olika hot. Vi står upp för det fria ordet, den fria tanken när krafter i samhället helst ser att det finns begränsningar.

I dag ute i Europa finns länder där Frihetens krafter är på väg att tystas. Ungern och Polen är två sådana länder där Högerextrema partier vill sluta länder, tysta det fria ordet och sätta skräck i befolkningen.

Det får inte hända att Högerextrema Nationalister (Nazister) vinner ny kraft. Det är märkligt att denna politiska inrikning inte kan få vila vid skampålen i alla evighet. Vi har alla sett vad som händer med länder där Rasism och Nazism tillåts agera ohotat. Rasism och Nazism är mycket dåliga samhällsbärare, det slutar alltid med katastrof på ett sätt där mängder med människor får sina liv slagna i spillror, Människovärdet devalveras till lägsta tänkbara nivå. Ond bråd död, samhällen som slutar att fungera samt ekonomier i fritt förfall, är den utveckling som står för dörren när dessa ideologier praktiseras.

Idag är det Sverigedemokraterna i Sverige som bär denna ideologi, det är inget annat än en stor skam att ett fritt öppen land som Sverige har ett parti som hämtar kraft ur ideologier som Rasism och Nazism. Vi borde alla i Sverige veta bättre, borde förstå att en Röst på SD är en röst som leder Sverige bort från alla de groda samhällskrafter som leder till frihet, välfärd, rättvisa, jämlikhet och trygghet.

Valet 2018 är en vattendelare, skall vi får mer frihet, trygghet, rättvisa, nya jobb och välfärd eller blir samhällsutvecklingen något helt annat..

 

 

 

 

%d bloggare gillar detta: