Det är Nu att vara Moderat


Under tider av oro och osäkerhet, när det tornar upp hot mot samhällets goda krafter och värderingar från alla kanter, det är då vi Moderater skall visa måttfullhet. Att vara Moderat är att stå upp för det sunda förnuftet, värna de värden som bygger samhället starkt. En Moderat kan inte stillasittande se på när Demokrati och Frihet utsätts för hot, av Politiska krafter som utmanar Människovärdet.

Då handlar kampen inte om vilka resurser som skall fördelas, då handlar kampen inte om fler Poliser eller fler Sjuksköterskor etc. Då handlar kampen om att våga visa mod, visa dessa krafter att deras idéer inte hör hemma i Sverige. Sverige är landet där Människovärdet alltid kommer först, här finns inget vi och dem, här lämnas ingen utanför, här deltar alla efter förmåga, förutsättningar och ambitionsnivå.

Vi Moderater är förnuftets röst i ett brus som långt ifrån alltid är lätt att förstå sig på. Vi tror inte på Politiska partier som vill visa upp stora samhällsförändringar på kort tid. Vi vet att samhället är komplicerat, allt som skall påverkas är ofta långdragna processer som över tid sakta med säkert inverkar på samhället. Vi Moderater vet värdet av goda krafter, vi vet att det Svenska samhället har många och ibland svåra utmaningar, men över tid, när goda samhällskrafter samverkar kommer förändringen att ske på ett sätt som kanske inte speciellt många uppfattar som en förändring, beroende på att det som förändrats skett över en tid av flera år.

Valet 2018 är viktigt ur många olika perspektiv, politiska partier som påstår sig kunna förändra samhället på kort tid och med stor effekt, handlar ofta om våra ideologiska motståndare. Reaktionära krafter som inte ur alla perspektiv överväger att försvara Människovärde, Frihet och Demokrati. Som inte ser och värderar det Svenska samhällets goda krafter, som kanske inte alltid förstår vikten av måttfullhet, som kanske inte har det mod som krävs för att skapa stabila rättvisa samhällen där Människovärdet alltid är störst, där alla får den frihet som krävs för att bygga samhällen hållbara och robusta över tid.

 

RÖSTA, RÖSTA, RÖSTA, RÖSTA…


För första gången på mycket lång tid finns hot mot den Demokratiska samhällsordning som i stort sett alla idag tar för given. Politiska krafter som huvudsakligen kommer från höger sätter press på samhället på ett sätt där Frihet och Demokrati ifrågasätts. Omvärlden i form av Ryssland, Ungern, Polen och nu även Italien och Österrike är idag inne i en oroväckande utveckling där Frihet och Demokrati nedmonteras.

I Sverige finns ett parti med exakt samma värderingsgrunder som de krafter i Europa som inte stöder en Fri Demkratisk samhällsordning. Sverigedemokraterna är åtminstone till namnet ett Demokratiskt parti. Men i ord och handling är verkligheten något helt annat, här följer ett citat ur partiets principprogram:

””Den moderna demokratin har vuxit fram i intim symbios med nationalstaten.
Demokrati betyder folkstyre och Sverigedemokraternas uppfattning är att
man inte helt kan förbigå ordet ”folk” i begreppet folkstyre och att folkstyret
i längden riskerar att bli mycket problematiskt att upprätthålla i en stat
som bebos av flera folk, där det inte råder konsensus kring vilka som skall
räknas till folket och där det kanske inte ens förekommer en gemensam
arena för debatt eftersom invånarna i staten inte talar samma språk. Vi ser
således förekomsten av en gemensam nationell och kulturell identitet bland
befolkningen i staten som en av de mest grundläggande hörnstenarna i en
stark och väl fungerande demokrati.”” /Slut citat. 

Det är ytterst anmärkningsvärt att ett parti i Sveriges Riksdag kan tänka sig en samhällsutveckling där Frihet och Demokrati kan ifrågasättas. Denna blogg anser att formuleringen i ovanstående text är ett direkt brott mot Sveriges grundlagar där Folksuveräniteten spelar en central roll. Här följer en kort sammanfattning av denna princip;

””Folksuveränitetsprincipen att all offentlig makt skall utgå från en folkvald församling. Folksuveränitetsprincipen är ett fundament för demokratibegreppet. Den offentliga makten skall utgå från den allmänna viljan, alltså den samlade viljan av alla medborgare i en stat.””.  

I denna framgår den demokratiska ordningen helt utan undantag. Den offentliga makten skall utgå från den samlade viljan av alla medborgare i en stat. Valet 2018 är så mycket större än höga och/eller låga skatter etc, detta val handlar om modet att lyfta blicken, ta en lugn stund och reflektera över alla Sveriges grúndläggande värden som vi idag tar för givna, tiden är mogen att fundera över vilken samhälle våra barn skall få ta del av. Ett fritt Demokratisk samhälle eller kanske något helt annat..

 

Politik för nya Jobb och Välfärd


Politik kan vara enkelt, det är också fullt möjligt att se svårigheter och hinder i allt inom detta enorma område. Många söker meningen med livet, vissa söker en meningsfylld tillvaro där det finns drägliga förutsättningar att få ett gott liv.

Det kan vara så att ett Jobb är det första steg som skapar den grund där där det goda livet tar sin början. Jobbet är den bas i samhället där alla goda krafter i samhället får näring och kraft. Vi Moderater är denna urkraft i samhället som alltid försvarar Jobben, försvarar drivkrafter som lyfter individen och det samhälle där livet pågår, det är där vi ser till att allt fungerar som vanligt. Vi står upp för frihet och Demokrati när det uppstår hot, vi står upp för Människovärdet när onskefulla politiska krafter bygger upp olika hot. Vi står upp för det fria ordet, den fria tanken när krafter i samhället helst ser att det finns begränsningar.

I dag ute i Europa finns länder där Frihetens krafter är på väg att tystas. Ungern och Polen är två sådana länder där Högerextrema partier vill sluta länder, tysta det fria ordet och sätta skräck i befolkningen.

Det får inte hända att Högerextrema Nationalister (Nazister) vinner ny kraft. Det är märkligt att denna politiska inrikning inte kan få vila vid skampålen i alla evighet. Vi har alla sett vad som händer med länder där Rasism och Nazism tillåts agera ohotat. Rasism och Nazism är mycket dåliga samhällsbärare, det slutar alltid med katastrof på ett sätt där mängder med människor får sina liv slagna i spillror, Människovärdet devalveras till lägsta tänkbara nivå. Ond bråd död, samhällen som slutar att fungera samt ekonomier i fritt förfall, är den utveckling som står för dörren när dessa ideologier praktiseras.

Idag är det Sverigedemokraterna i Sverige som bär denna ideologi, det är inget annat än en stor skam att ett fritt öppen land som Sverige har ett parti som hämtar kraft ur ideologier som Rasism och Nazism. Vi borde alla i Sverige veta bättre, borde förstå att en Röst på SD är en röst som leder Sverige bort från alla de groda samhällskrafter som leder till frihet, välfärd, rättvisa, jämlikhet och trygghet.

Valet 2018 är en vattendelare, skall vi får mer frihet, trygghet, rättvisa, nya jobb och välfärd eller blir samhällsutvecklingen något helt annat..

 

 

 

 

Vad frihet gör med samhällen


Det kan aldrig överskattas den in verkan som Carl Bildt och dennes medarbetare hade på fredsarbetet efter Balkankrigen under 1990 talet. Frihet är den kraft som bygger samhällen starka och robusta över tid. Det som urskiljer Sverige från andra länder är att vi under lång tid haft och har politiker som ser frihet som en viktigt politisk kamp. Det är under prövning som frihetskämpen visar sin förmåga. Den sanna frihetskämpen är en person som vågar stå upp för frihet, trygghet och rättvisa under perioder där andra önskar fler Poliser, hårdare tag, längre straff osv.

Valet 2018 saknar ännu ett perspektiv där frihet kan hanteras på ett sätt så att dagens stora utmaningar kommer i blickfånget. Sverige står inför många och svåra utmaningar, där det huvudsakligen diskuteras hur dessa utmaningar skall lösas med auktoritära metoder.

Frihet är en metod som över tid visat sig vara överlägsen. Människor som känner sig fria är nästan undantagslöst goda samhällsbyggare. Många ser kanske frihet som en naiv önskan där godtrogna myndigshetspersoner blir lurade av listiga medborgare. Men sanningen är den direkt motsatta, få som känner sig fria har något som helst motiv att lura eller bedra myndighetspersoner.

Området frihet är även intressant att lyfta fram när frågor om tyngre kriminalitet skall behandlas. Det talas idag om sk. skjutningar på öppen gata i landets större städer. Det känns naturligt att påkalla större polisiära resurser för att på bästa sätt kunna möta denna utveckling. Ingen utmaning på denna nivå går att lösa med snabba enkla metoder, det handlar alltid om insatser på flera olika nivåer för ett komma fram till långsiktigt fungerande insatster.

Det behövs viss tankemöda för att kunna bygga upp förståelse för den ofrihet som personen upplever som genomför en skjutning på öppnen gata. Det kan tänkas vara så att denna person upplever att det enbart finns en väg att vandra i livet. Ingen tycks ha försökt med den tillsynens helt hopplösa uppgiften att informera om det fria livet där det finns ett oändligt antal möjligheter. Alla Sveriges medborgare är fria att efter eget huvud forma sina liv inom det som till vardags kallas Lagens råmärke. Här finns enorma möjligheter för den som har energi och kunskap, här finns allt som gör livet värt att leva. Men där finns vissa grundläggande vilkor som alla med rätt inställning enkelt kan leva upp till.

För det första; att kunna behärska den Svenska språket. Det är en dörrnyckel till så många nya och oanade möjligheter, den enklaste och mest självklara vägen till ett gott liv i Sverige handlar om att behärska det Svenska språket.

För det andra; skaffa en färdighet. Det Svenska samhället är ett kunskapssamhälle som skapar möjligheter för dem som är med och bygger samhället och på så sätt bidrar med sina förmågor och kunskaper.

Vägen till frihet handlar om två grundläggande beståndsdelar, ingen av dem handlar om att avfyra vapen på öppnen gata, sälja knark eller på annat sätt göra livet svårt för sina medmänniskor. Vägen till frihet handlar om att göra livet enklare för sina medmänniskor, den som är delaktig är fri att skapa sitt liv efter förmåga och ambitioner. Alla kan bli fria, alla kan skapa det goda livet åt sig, sin familj och det samhälle där man lever och verkar.

 

Varför Pyramider i Egypten?


Det är och kanske så att Egyptens Pyramider förblir en gåta i alla tider. Men det är alltid lockande att lägga fram nya teorier. I dessa tider tenderar Klimat och Miljö blir en allt hetare fråga ut fler än ett perspektiv.

Hur detta faktum går att koppla till att de gamla Egypterna byggde avancerade byggnadsverk flera 1000 år tillbaka i tiden skall denna blogg nu försöka att förklara. De får antas att det funnits civilisation i Egypten under flera 1000 år innan de första Pyramiderna började byggas. Det är sannolikt så att Norra Afrika är mänsklighetens första utpost på planeten Jorden. En annan utgångpunkt är att det som idag är öknen Zahara, var på denna tid en grönskande regnskog som succesivt togs i bruk av de allt mera framträdande människorna som levde och verkade i denna tid och på denna plats.

Det som hände var att den grönskande regnskogen allt mer förvandlades till ett ökenlandskap i takt med att människorna blev allt fler och mer effektiva med sina metoder att odla och utnyttja landskapet.

I takt med tidens gång blev det allt mera uppenbart att detta inte var hållbart. Snart fanns inte mera mark att ta i besittning. Det kan tänkas att detta förlopp har varit ganska snabbt. Under några 100 år blev kanske hela den samtida kulturen ställt inför fullbordat faktum, att hela dess existens blev förd till sin spets. Det är nu en fråga om att det inte längre är möjligt att hålla samhället vid liv, att odla mat, genomföra handel samt ge befolkningen skydd och trygghet.

Utgångpunkten för detta inlägg är att Egyptiens Pyramider uppfördes som en varning till de människor som skall befolka Jorden efter det att de gamla Egyptierna är utdöda. En varning som berättar vad som händer när vi människor skapar våra samhällen, hur vi påverkar miljön, hur vi skoninglöst tar oss an att bruka och förvalta de känsliga samband i naturen ur vilket livet ät skapat.

 

Därför behövs frihet


Tider är oro och upplevd otrygghet handlar ofta om krav om hårdare tag, fler Poliser, hårdare straff och mera kontroll. Men sanningen är den att det som behövs i dessa tider är precis det motsatta. I tider av prövningar och utmaningar behövs mer utrymme för att alla skall kunna leva livet fullt ut. Här upplevs många gångar Liberalismen vara otydlig och svårbegriplig. Hur kan en människa känna sig mera trygg och samtidigt mera fri?

Det är inte Politikens uppgift att värdera och straffa, det är politikens uppgift att skapa det goda livets förutsättningar, försvara värden som skapar goda krafter. Frihet är den universala kraft som får människor att växa. Det är med frihet som med näring, helt avgörade för att något skall växa och utvecklas. Ingenting är så svårt som att förlora sin frihet, den som är ofri har inte förmågan att ta tillvara sina möjligheter, följdaktligen inte heller att kunna leva ett gott liv.

Ett liv i välfärd och välstånd kan enbart levas av den människa som fullt ut är fri, har ett jobb och ett socialt sammanhang. Att skapa ett samhälle där alla känner sig fria är därför politikens yttersta uppgift. Men tyvärr är det så att ett samhälle behöver hantera människors frihet för att kunna skapa förutsättningar att långsiktigt bygga robusta samhällen. Det finns lagar i ett land med en och samma uppgift och det är reglera människors olika förhållanden till varandra. När någon inte kan förlika sig med de sociala regler som finns när människor känner tillilt tillvarandra, när lagar överträds, då inträder det att frihet berövas.

Efter det att en människa frihetsberövatas tillföljd av sociala överträdelser som leder en individ i riktning där andra människor lider skada, skall dömmas och få friheten att kunna sona sina brott, därefter skall det vara samhällets uppgift att succesivt återskänka indivden friheten.

Inom Teologin är förlåtelsen en av den starkaste krafter en människa har att hantera i livet. Det är genom förlåtelsens kraft som frihet kan växa, det är när människor känner att friheten växer, när förtroenden växer, det är då samhällen växer och blir bärkraftiga.

Så som i framtiden


Den som visar mod i tider av oro är ofta den som vinner förtroende och respekt. Valrörelsen 2018 får inte kliva in i gamla redan upptrampade stigar. Skatter i all ära, men det som verkligen väcker upp känslor är när framtiden kommer på tal. Det finns säkert ingen idag som känner oro inför den framtid som stundar.

Vilken typ av framtid skall då skapas av oss människor? För det är faktiskt så att det är vi människor som skapar framtiden. Det är varje människas initiativ som är den framtid som skapas. Det finns inga magiska under eller dyligt, enbart en verklighet att hantera.

Med tankens kraft kan alla skapa nästan precis vad som så önskas. På denna punkt är dagens politiska landskap låst kring frågor som har att göra med vardagens alla vedermödor. Mindre är det utrymme i dagens debatten som berör till de stora frågorna. Att låta dagens politik få kraft ur djupare Ideologi, Filosofi och kanske även lite Teologi är önskemål från denna Blogg.

Politik är inte enbart en fråga om Samhällbyggande och mänskliga relationer, det är även en fråga om att tro på det som skall skapas. Med trons kraft blir utmaningar så mycket enklare, den som är övertygad är ofta en person som uträttar saker, gör skillnad på ett sätt som sätter avtryck.

På många sätt har dagens politiker en otacksam uppgift, nästan ur alla perspektiv finns utrymme för att få kritik. Det beror enligt denna Blogg till stor del på att visionerna saknas, det finns idag få stora visioner som visar vägen in i den framtid som kommer oavsett om den är önskad eller inte.

Billden av en framtid är kanske svår att måla med breda penseldrag. Men denna Blogg skall trots detta göra ett tappert försök.

1,  Förebygg sjukdomar som är kopplade till levnadsmönster och undersök hur miljögifter och kemiska utsläpp i alla dess olika former påverkar livslängd och välbefinnande.

2,  Understöd till marknadens krafter att aktivt ta sig an utmaningarna med Miljö och Klimat.

3, Hindra aldrig företag från att göra vinst.

4, Gör det lönsamt att leva hälsosamt ur alla perspektiv. Sänkt skatt på bred front för alla handlingar som leder till bättre Miljö, bättre Hälsa och hållbart klimat.     

5, Gör det kriminellt att leva i Sverige utan att aktivt vara delaktig i Samhället.

6, Understöd frihet, ingen skall leva ett liv i Sverige som den inte önskar leva.

7, Understöd kreativitet och initiativ, gör Sverige till nyföretagandets Clondike.

8,  Det skall alltid vara mer lönsamt att jobba än att leva på bidrag. Det skall kännas i plånboken att gå till jobbet varje dag.   

9, Alla stressrelaterade sjukdomar skall kartläggas, det skall finnas aktiva implementerade åtgärdsplaner på att arbetsplatser.  

%d bloggare gillar detta: