Alliansen är frihet


Fyra Borgerliga partier tar stora steg som syftar till minst 4 år som Sveriges regering. Det blir nu allt mer uppenbart att det finns en gemensam agenda som handlar om hur makten skall vinnas, hur väljarnas förtroende skall förtjänas.

Det finns alltid många olika åsikter om vad som verkligen är viktigt, vad som kommer att sätta agendan i en valrörelse. Så plötsligt blir det uppenbart, den stora stridslinjen står inte mellan höger och vänster, den står inte mellan rik och fattig. Den står sannolikt mellan frihet och ofrihet.

Det finns idag många olika politiska krafter som ställer alla Sverige grundläggande värderingar på ända. Partier som t ex Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet driver en agenda som på underbygger ett samhälle med framväxande ofrihet. Det finns även andra strömmningar med antidemokratiska värderingar där frihet långt i från är en självklara.

En röst på ett Alliansparti är en röst för Demokrati, Frihet och välfärd. En röst som säkerställer EU-medlemskapet, Religionsfrihet, skapar trygghet genom Natomedlemskap, som ser till att det finns goda förutsättningar att det växer fram nya jobb, som gör det mera lönsamt att jobba. Ur ett utvidgat perspektiv skapas även trygget genom en mera omsorgsfull samhällsbyggnad, där reformer löser upp utanförskap genom att korta vägen till jobb, där samhällsdeltagande understöds med full kraft, där det är självklart att prata Svenska och förstå hur samhället fungerar.

I Alliansens Sverige har alla en plats, här jobbas förebyggs allt som i förlängningen löper risk att sluta i utanförskap, det skall huvudsakligen handla om omsorg, kunskap, hjälp, stöd, deltagande och initiativ på ett sätt som ger alla chansen som samhällsbyggare i förhållande till vilja, ambition och förmåga.

 

Borgerlig Borgfrid


Frågan om utskottsposter till Sverigedemokraterna är kanske inget som i det långa loppet gynnar Alliansen. Men det som är en kortsiktigt vinst för Alliansen är att frågan dominerat Almedalens intressebarometer under veckans inledning.

En Allians är enbart en Allians om deltagarna är eniga. Sverige behöver en stark Allians som står upp för Bogerliga värderingar, frihet, nya Jobb och en välfärd i Världsklass.

Det är enbart Alliansen som har nycklarna till framtidens utmaningar. Det behövs refomer som understödjer ett aktivt samhällsdeltagande. Framtiden efterfrågar nya vägar som leder fram till ett samhälle där alla har samma möjligheter, då krävs en enad Allians som står upp och tar striden för Borgerliga väderingar som bygger ett tryggt och sammanhållet samhälle.

 

 

Demokratins fortsatta utveckling


Valet 2018 är på många sätt en vattendelare, många stora och viktiga frågor ställs på sin spets. Men kanske störst av allt är Sveriges Demokrati och hur den bäst försvaras inför framtiden. Det finns idag politiska partier i Europa som har i sin agenda att använda demokratin i syfte att montera ned den samma.

Polen och Ungern är exempel på länder där partier med samma agenda som Sverigedemokraterna vinner opinion. Med en främlingsfientlig agenda vinns och skapas missnöjesröster på ett sätt som över tid är ett hot med den demokratiska samhällsordningen.

Det är idag ytterst viktigt att veta vad en missnöjesröst på ett ”extrem” högerparti innebär i ett litet exportberoende land som Sverige. Här följer en kort sammanfattning:

1, En EU-kritisk hållning riskerar goda handelsrelationer med omvärlden.

2, Makt kan användas till att begränsa Demokrati och Frihet.

3, EU-urträde för Sverige. Stopp för fri rörlighet och fri handel. Det är även ett ett mot välstånd och välfärd.

4, Att Sverige monterar ner Demokratin i syfte att kunna lämna internationella Humanitära överenskommelser.

5, Ett polariserat samhälle där invånare ställs mot varandra på ett sätt som skapar spänningar och motsättningar.

6, Om Invandring hindras och Migration motarbetas finns risk att att välfärden hotas då det saknas utövare i framtiden.

Det är idag viktigt att stå upp för frihet och demokrati, det får inte bli så att Sverige löper risk att vandra samma väg som t ex Polen, Ungern och Österrike. Det måste vara så att landets ungdomar idag skall få ta över ett land med samma typ av Demokrati och Frihet som det land vi idag vuxna fick ta över in gång i tiden.

 

Värna Religonsfriheten


Sverige är ett av Världens mesta sekulära länder, här lever alla med sin fulla rätta att efter smak och tycke förhålla sig till olika typer av Religionsutövningar. Här följer ett referat ur Europakonventionen, artikel 9:

Envar skall äga rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, andaktsövningar och iakttagande av religiösa sedvänjor.
Envars frihet att utöva sin religion eller tro må endast underkastas sådana inskränkningar, som äro angivna i lag och som äro nödvändiga i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till den allmänna säkerheten, upprätthållandet av allmän ordning, skyddandet av hälsa eller moral eller av andra personers fri- och rättigheter. //Slut citat. 

Sverige är ett land där alla skall få tycka, tänka och fritt utvecklas helt utan inblandning av olika Religioner. Att det finns skolor i Sverige som inte informerar sina elever om alla olika Religioner i syfte att låta eleverna själva skapa sig ett förhållningssätt, som ger individen möjlighet att bygga upp ett förhållande till trosfrågor är ett brott mot Religionsfriheten. Det skall inte falla på föräldrar eller någon annan person att bestämma över barns trosuppfattningar. Sverige som samhälle, skall ha skolväsende som skall underbygga elever i skolan med en bred bild av hur Världens alla Religioner fungerar.

Alla som utövar olika Religioner i Sverige skall göra det av fri vilja, det får inte under några som helst omständigheter vara så att någon påtvingas olika trosuppfattningar eller att påtvingas Religiösa handlingar mot sin vilja.

Därför känns det självklart att alla nya Religiösa skolor prövas gentemot Religonsfriheten innan drifttillstånd kan beviljas. Om det visar sig brott mot Religionsfriheten kan påvisas skall det ligga till grund för att tillståndet omedelbart återkallas.

Tid att väcka liv i Jobblinjen 2.0


Almedalen 2018 utvecklas allt mer till en sömning uppföljare av vårens politiska debatt. Nu behövs en ordentlig tempohöjning i årets Almedal, det är nya jobb som är nyckeln till sammanhållning och framtidstro.

Vi behöver väcka liv i frågan om nya jobb, att göra det lättare att bryta upp utanförskap. Idag missar vi stora väljargrupper som förväntar sig att det skall ske en förändring, att det finns Moderater som står upp och tar striden för ett samhälle där alla är delaktiga. Det är viktigt att visa vägen till ett samhälle som håller ihop, där det inte finns medborgare som väljer ett liv i kriminalitet framför ett liv som ärliga strävsama samhällsbyggare.

Det är viktigt att satsa på refomer som underlättar vägen till det där första jobbet, göra det lönsamt att gå från bidrag till ett jobb, bygga upp ett samhällskontrakt som leder unga människor på rätt väg i livet.

Det finns bara en väg som leder till ett mera rättvist samhälle och det är reformer som motverkar utanförskap, som aktivt riktar satsningar till områden i samhället där otrygga omständigheter råder, där det inte är självklart att välja rätt väg i livet.

Lägre skatt till dem som har lägst löner så att de för mer i plånboken är en bra väg att bygga ett mera jämlikt och rättvist samhälle. Jobblinjen 2.0 är ett mycket bra verktyg att skapa samhället som är lika för alla.

 

 

LIKA FÖR ALLA


Ulf Kristersson är en äkta Moderat med äkta Moderata värderingar. Det är precis så valet 2018 ska vinnas, det handlar om att stå upp och visa mod och bekämpa rädslor, våga stå upp för frihet och försvara demokratin samt skapa ett samhälle där alla har samma chans till ett bra liv. Det kan mycket väl vara så att Ulf Kristersson utvecklas till en av Moderaternas stora ledare.

Valet 2018 kommer att bli en svår balansgång ur ett Parlamentariskt perspektiv, men det är något som Moderaterna inte skall låta sig förledas utav. Det viktigaste är att står upp för Moderata och Borgerliga värderingar, visa vägen in i en trygg framtiden med mera välfärd, fler Poliser, mer jämställdhet, en skola i Världsklass, mera trygget och en ansvarsfull ekonomisk politik.

 

Nya Jobb – Lägre skatt


Framtiden väntar inte, utan den är här och ställer nya krav. Det går inte att bygga ett hållbart samhälle om det inte finns starka drivkrafter att delta alla skall kunna delta i samhällsbygget. Det måste löna sig att jobba, skatter skall användas till att den som jobbar får mer kvar i plånboken oavsett arbetsinkomstens ekonomiska storlek.

Att som låginkomsttagare får 10% lägre skatt skapar ingen låglönemarknad, utan det som händer är att köpkraften stärks hos en samhällsgrupp som normalt kan ha det lite tufft i vardagen.

Moderat fördelningspolitik blir ofta hårt angripnen av vänsterkrafterna, det finns sällan möjlighet att lägga fram vårt perspektiv med korrekt fakta som beskriver hur vi vill jobba med ekonomiska frågor.

Den stora samhällsklyftan i dagens samhälle är mellan att ha ett jobb och att vara utan ett jobb. Att sänka skatten för en person med relativt låg lön måste vara något av den bäst använda skattekrona som kan uppbringas. Det är också en fråga om rättvisfördelning, det stärker konkurrenkraften för den som relativt sett har en något svagare ställning på arbetsmarknaden.  Helt i linje med byggandet av ett samhälle som är lika för alla.