Folkets rörelse


Värdiga konflikter, respektfulla diskussioner och Humanism är vägen in i framtiden.

Att lyssna på dagens öppna debatt, samtalet i kön till ICA, i fikarummen runt om i landet, det är här Sveriges demokrati tar sin början. Det är här rörelser tar sin början och i många fall ligger till grund för beslut inför hur partisympatier väcks till liv.

Demokratifrågan är alltså långt mycket bredare än att välja valsedel valdagen den 9 September.

Det behövs idag en mycket livligare debatt som lyfter värderingsfrågor, där vi Moderater målar upp bilder där frihet, människovärdet och demokrati når ut bredare och blir mera lättillgängligt.

Brustna ideologiska illusioner


Tiden som nu följer efter vänsterismernas tidevarv är en tid av oro och otrygghet. Nittonhundratalet var ett århundrade av stora vänstervisioner som skapade en tro på ett samhälle som många idag förstår inte kommer att skapas. Detta skapar frustrationer som ligger till grund för extrem politiska organisationer. I denna politiska miljö växer det fram sympatier som skapar partier likt Sverigedemokraterna, olika andra Nazistiska organsitioner samt en mängd andra extrema Vänsterrörelser.

Som Moderat handlar den politiska kampen om att bekämpa kollektiva ideolgier där det utlovas samhällen som är större än indvidens frihet. Vi står alltid upp för Människovärde, demokrati och Frihet.

 

 

Alliansen är frihet


Fyra Borgerliga partier tar stora steg som syftar till minst 4 år som Sveriges regering. Det blir nu allt mer uppenbart att det finns en gemensam agenda som handlar om hur makten skall vinnas, hur väljarnas förtroende skall förtjänas.

Det finns alltid många olika åsikter om vad som verkligen är viktigt, vad som kommer att sätta agendan i en valrörelse. Så plötsligt blir det uppenbart, den stora stridslinjen står inte mellan höger och vänster, den står inte mellan rik och fattig. Den står sannolikt mellan frihet och ofrihet.

Det finns idag många olika politiska krafter som ställer alla Sverige grundläggande värderingar på ända. Partier som t ex Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet driver en agenda som på underbygger ett samhälle med framväxande ofrihet. Det finns även andra strömmningar med antidemokratiska värderingar där frihet långt i från är en självklara.

En röst på ett Alliansparti är en röst för Demokrati, Frihet och välfärd. En röst som säkerställer EU-medlemskapet, Religionsfrihet, skapar trygghet genom Natomedlemskap, som ser till att det finns goda förutsättningar att det växer fram nya jobb, som gör det mera lönsamt att jobba. Ur ett utvidgat perspektiv skapas även trygget genom en mera omsorgsfull samhällsbyggnad, där reformer löser upp utanförskap genom att korta vägen till jobb, där samhällsdeltagande understöds med full kraft, där det är självklart att prata Svenska och förstå hur samhället fungerar.

I Alliansens Sverige har alla en plats, här jobbas förebyggs allt som i förlängningen löper risk att sluta i utanförskap, det skall huvudsakligen handla om omsorg, kunskap, hjälp, stöd, deltagande och initiativ på ett sätt som ger alla chansen som samhällsbyggare i förhållande till vilja, ambition och förmåga.

 

Borgerlig Borgfrid


Frågan om utskottsposter till Sverigedemokraterna är kanske inget som i det långa loppet gynnar Alliansen. Men det som är en kortsiktigt vinst för Alliansen är att frågan dominerat Almedalens intressebarometer under veckans inledning.

En Allians är enbart en Allians om deltagarna är eniga. Sverige behöver en stark Allians som står upp för Bogerliga värderingar, frihet, nya Jobb och en välfärd i Världsklass.

Det är enbart Alliansen som har nycklarna till framtidens utmaningar. Det behövs refomer som understödjer ett aktivt samhällsdeltagande. Framtiden efterfrågar nya vägar som leder fram till ett samhälle där alla har samma möjligheter, då krävs en enad Allians som står upp och tar striden för Borgerliga väderingar som bygger ett tryggt och sammanhållet samhälle.

 

 

Demokratins fortsatta utveckling


Valet 2018 är på många sätt en vattendelare, många stora och viktiga frågor ställs på sin spets. Men kanske störst av allt är Sveriges Demokrati och hur den bäst försvaras inför framtiden. Det finns idag politiska partier i Europa som har i sin agenda att använda demokratin i syfte att montera ned den samma.

Polen och Ungern är exempel på länder där partier med samma agenda som Sverigedemokraterna vinner opinion. Med en främlingsfientlig agenda vinns och skapas missnöjesröster på ett sätt som över tid är ett hot med den demokratiska samhällsordningen.

Det är idag ytterst viktigt att veta vad en missnöjesröst på ett ”extrem” högerparti innebär i ett litet exportberoende land som Sverige. Här följer en kort sammanfattning:

1, En EU-kritisk hållning riskerar goda handelsrelationer med omvärlden.

2, Makt kan användas till att begränsa Demokrati och Frihet.

3, EU-urträde för Sverige. Stopp för fri rörlighet och fri handel. Det är även ett ett mot välstånd och välfärd.

4, Att Sverige monterar ner Demokratin i syfte att kunna lämna internationella Humanitära överenskommelser.

5, Ett polariserat samhälle där invånare ställs mot varandra på ett sätt som skapar spänningar och motsättningar.

6, Om Invandring hindras och Migration motarbetas finns risk att att välfärden hotas då det saknas utövare i framtiden.

Det är idag viktigt att stå upp för frihet och demokrati, det får inte bli så att Sverige löper risk att vandra samma väg som t ex Polen, Ungern och Österrike. Det måste vara så att landets ungdomar idag skall få ta över ett land med samma typ av Demokrati och Frihet som det land vi idag vuxna fick ta över in gång i tiden.

 

Värna Religonsfriheten


Sverige är ett av Världens mesta sekulära länder, här lever alla med sin fulla rätta att efter smak och tycke förhålla sig till olika typer av Religionsutövningar. Här följer ett referat ur Europakonventionen, artikel 9:

Envar skall äga rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, andaktsövningar och iakttagande av religiösa sedvänjor.
Envars frihet att utöva sin religion eller tro må endast underkastas sådana inskränkningar, som äro angivna i lag och som äro nödvändiga i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till den allmänna säkerheten, upprätthållandet av allmän ordning, skyddandet av hälsa eller moral eller av andra personers fri- och rättigheter. //Slut citat. 

Sverige är ett land där alla skall få tycka, tänka och fritt utvecklas helt utan inblandning av olika Religioner. Att det finns skolor i Sverige som inte informerar sina elever om alla olika Religioner i syfte att låta eleverna själva skapa sig ett förhållningssätt, som ger individen möjlighet att bygga upp ett förhållande till trosfrågor är ett brott mot Religionsfriheten. Det skall inte falla på föräldrar eller någon annan person att bestämma över barns trosuppfattningar. Sverige som samhälle, skall ha skolväsende som skall underbygga elever i skolan med en bred bild av hur Världens alla Religioner fungerar.

Alla som utövar olika Religioner i Sverige skall göra det av fri vilja, det får inte under några som helst omständigheter vara så att någon påtvingas olika trosuppfattningar eller att påtvingas Religiösa handlingar mot sin vilja.

Därför känns det självklart att alla nya Religiösa skolor prövas gentemot Religonsfriheten innan drifttillstånd kan beviljas. Om det visar sig brott mot Religionsfriheten kan påvisas skall det ligga till grund för att tillståndet omedelbart återkallas.

Tid att väcka liv i Jobblinjen 2.0


Almedalen 2018 utvecklas allt mer till en sömning uppföljare av vårens politiska debatt. Nu behövs en ordentlig tempohöjning i årets Almedal, det är nya jobb som är nyckeln till sammanhållning och framtidstro.

Vi behöver väcka liv i frågan om nya jobb, att göra det lättare att bryta upp utanförskap. Idag missar vi stora väljargrupper som förväntar sig att det skall ske en förändring, att det finns Moderater som står upp och tar striden för ett samhälle där alla är delaktiga. Det är viktigt att visa vägen till ett samhälle som håller ihop, där det inte finns medborgare som väljer ett liv i kriminalitet framför ett liv som ärliga strävsama samhällsbyggare.

Det är viktigt att satsa på refomer som underlättar vägen till det där första jobbet, göra det lönsamt att gå från bidrag till ett jobb, bygga upp ett samhällskontrakt som leder unga människor på rätt väg i livet.

Det finns bara en väg som leder till ett mera rättvist samhälle och det är reformer som motverkar utanförskap, som aktivt riktar satsningar till områden i samhället där otrygga omständigheter råder, där det inte är självklart att välja rätt väg i livet.

Lägre skatt till dem som har lägst löner så att de för mer i plånboken är en bra väg att bygga ett mera jämlikt och rättvist samhälle. Jobblinjen 2.0 är ett mycket bra verktyg att skapa samhället som är lika för alla.