Manlighetens innersta kärna


Feminism är inneordet för dagen, kvinnokampen kommer upp på agendan på ett sätt så att den blir allas egendom. Men vad är att vara man idag?

Hur skall unga män födda under 2000 talet hanterar sin manlighet är en fråga som löper risk att drunkna i denna kvinnokampens tidevara. Är det så att manligheten är förskjuten och föråldrad, eller finns där andra fler faktorer som bygger upp motsättningar mellan könen?

Att närma sig manlighet anno 2018 är en utmaning i kvinnans tidevarv, det går att ta på sig cynismens glasögon och säga att nu skall männen förtyckas, på samma sätt som kvinnor fått utstått under århundraden. Men det är en klen tröst till dagens unga män som skall utveckla sin manlighet. Män har lärt sig vara män i alla tider och under alla omständigheter. Det som finns att säga om ämnet manlighet är antagligen redan sagt. Mannen skall stå för styrka, kraft, beslutsamhet, snabbhet, trygghet, stabilitet etc. Men schablonbilden berättar inget om den ångest, oro och stress det innebär för en man i sin kamp att upprätthålla schablonbilden av att vara en man.

Kanske är det så att könskampen egentligen handlar om ett missförstånd. Kvinnor har alltid varit bättre med att belysa sitt inre liv. Män i sin tur har ofta det lite krångligare när det kommer till att beskriva sitt inre liv, vad detta än beror på så är det en väl dold hemlighet. Utan att vila på minsta lilla vetenskap är det skrivandes tro att mycket handlar om en rädsla att framstå som svag. En man som kämpar för sin brödföda, finner kanske en motsättning i själen att samtidigt prata om sitt inre liv.

Den tysta mannen och den maniskt pratande kvinnan är en av många schablonbilder i relationen mellan man och kvinna. Låt vara att den inte är utformad på samma sätt idag som för 100 år sedan, men sannolikt är grundproblematiken den samma idag som alltid. Mannen förskjuter sitt inre liv för att kunna kämpa mot sina konkurrenter, kämpa för en högre inkomst eller nedlägga sitt byte e.d. Så har män gjort så länge det funnits män på denna planet. Det har visserligen säkert funnits många kvinnor som gjort exakt samma sak, men i huvudsak är detta en manlig företeelse. Att det finns cyniska uppfattningar som handlar om att det manliga och kvinnliga är oförenligt på samma sätt som olja och vatten är kanske inte så konstigt ur detta perspektiv. Läggs sen till att nästa 50% av alla äktenskap slutar med skilsmässa, blir cynismernas anhängare än mera benägna att korka upp champagnen.

 

Gröna jobb – Grön tillväxt


Nu pågår de gröna samhällsbygget. Paradoxalt är att Sverige styrs av en rödgrön regering som gör sitt yttersta för att hindra nya jobb, nya initiativ och framväxten av gröna innovationer. När Sverige behöver 500 000 nya gröna jobb, satsar Sverige rödgröna regering på en politik som leder till rödgrönt utanförskap. Det finns ingen motsättning mellan tillväxt och framväxten av ett grönt samhälle. I en tid då t ex Ericssons ingenjörer är överflödiga att tillverka telefoner, skriker framtiden efter ingenjörer som tar sig an det gröna samhällets alla utmaningar.

Det gröna industrin tycks ha problem att se framtiden. Det är en gåta att det fortfarande finns företag som sitter fast i det gamla ”1900 tals-tänket” och i konventionella tankemönster.

Efter att sett de rödgrönas budget är det kanske inte så konstigt att gröna satsningar och initiativ läggs på is. Alla som vill satsa grönt skall ändå ha förtröstan, 2018 är året då det Sverige skall bli grönt med en blå statsminister.  Det finns i stort sett inte ett enda område i samhället som inte är i behov av en grön ansiktslyftning.

Det går t ex trögt med att ställa om det Svenska Jordbruket. Knappt 10% av Sverige Jordbruk är Ekologiska. Det är kanske inte en gåta att det går så trögt att ställa om i ett land som Sverige med en rödgrön regering som lägger hinder i vägen.  Det behövs ny teknik och människor som tror på en grön samhällsutveckling. Då håller det inte med att allt fler hamnar i utanförskap.

 

Forskning och beprövad erfarenhet


Ett begrepp som ofta dyker när något krångligt skall påvisas upp är forskning och beprövad erfarenhet. Skrivande har ägnat några dagar åt att ta del av forskning och beprövad erfarenheten, som polisväsendet använder sig av när den dagliga verksamheten skall bedrivas. Mycket omfattande fakta som spänner över breda fält som tangerar beteende vetenskap, psykologi ända ner till klassiska tjuv och polis drama. Men mycket av detta är gammal forskning. Här speglas ett 1900 tals samhälle. Detta öppnar upp flera olika perspektiv. Men framför allt ett och det handlar om hur dagens poliser utbildas. Om det är så att polisutbildningen hämtar fakta ur den forskning som skivande tagit del av, utbildas Sveriges poliser att verka i ett 1900 tals samhälle.

Socialismen och dess företrädare har alltid hissat upp forskningen som något stort, något som nästan kan likställas med att vara en religion. Om övriga Sverige (Vård, skola och omsorg osv) vilar på samma typ av forskning som polisväsendet, kan det mycket väl vara så att 1900 talets övertro om vad forskningen och forskare kan uträtta, finns kanske här ett svar om var många av dagens stora samhällsutmaningar har sin ”onda tand”.

Hela detta intresse vaknade efter Paolo Macchiarini-affären vid Karolinska institutet. Om en bluffkirurg kan får en gästprofessur vid ett högt renommerat institut likt KI, finns en uppenbar risk att samma sak har hänt vid fler platser. Hittade visserligen ingen Paolo M vid Polisen. Däremot fanns stor mängd forskning daterad runt 1950-1960.

Mängder av politiska beslut fattas årligen med en forskares ord i botten. Förhållandet mellan forskare och ideolog måste lyftas fram i ett helt annat ljus än tidigare. En politisk ideolog som beställer en undersökning av en forskare, bör vara tvungen att offentliggöra uppdraget enligt nya riktlinjer. Alternativet är att forskare och ideologer går skilda vägar.

Det är uppenbart att dagens samhälle inte äger relevant kunskap som beskriver samtiden. Det är skrivandes uppfattning att det beror på ideologernas oförmåga att måla upp framtidsvisioner, utan istället inväntar forskning och beprövad erfarenhet. Dagens samhälle sitter fast i ett hönan och ägget dilemma. Vem kom egentligen först?

Kanske är det så att 1900 talet måste tillåtas att få vila i fred. Det finns visserligen visioner typ Agenda 2030 osv. Men det är svårt att låta denna vision ta plats i det Svenska samhället. Det behövs en vision för Sverige. En vision som släpper loss forskarna med att lösa utanförskapets gåta. Ny forskning som ur djupet tar sig an Skolväsendets alla utmaningar. Ny forskning som kanske sätter polisyrket i ett helt nytt ljus. Forskare som utvecklar nya metoder inom jordbruket som revolutionerar odlingen av Ekologiska grödor. För att inte tala om vård och omsorg, här finns kanske den största utvecklingspotentialen.

1900 talets socialism har skapat en oförtjänt gloria runt forskare och deras gärningar. Detta beror på socialismen populistiska budskap som var i akut behov av att hitta något som kan befästa socialismens lögner i verkligheten. Påståenden om att kunna raderar ut skillnader mellan människor drevs bortom allt sunt förnuft. Effekten blev ett djupt orättvist samhälle, med ett innanförskap och ett utanförskap. Denna blogg har tidigare speglat socialismens skadliga inverkan ur ett ekonomiskt perspektiv. Men det finns fler lik i garderoben. Mycket av det som tidigare var upplyft som ”forskning och beprövad erfarenhet” är ingenting annat än ideologisk vänsterpropaganda.

 

 

 

 

 

 

 

Moderaterna


När Rödgrön röra och bruna knektar tar politisk ton, behövs måttfulla Moderater mer än någonsin. Sverige står idag inför gigantiska utmaningar. Som vanligt när något nytt är i cirkulationen blommar paradoxerna och läggs på hög. Nu när välfärden behöver stärkas båda vad gäller nya aktiva individer och mer resurser, växer politiska krafter som säger den direkta motsatsen. Landets styrs av en rödgrön regering som har för avsikt att sätta sprätt på samhällets resurser samtidigt som det riktas aktiva insatser som slår ut människor ur samhället. Framväxten av nya jobb bekämpas med näbbar och klor. Skatter riktas att bekämpa initiativ som leder till högre utbildning och extra arbetsinsatser. Bruna krafter gör sitt yttersta att hindra och separera människor från olika kulterer att bli aktiva samhällsbyggare i Sverige.

Det är här vi Moderater har en mycket viktig roll att spela. Det finns ett universalmedel, och det är frihet. Men vi Moderater har så mycket med att erbjuda. Vi står upp för individens frihet och individens förmåga att växa oavsett var, vem, hur och när denna process skall ta sin början.

Det är såklart alltid viktigt att kunna växa som individ. Men i en situation där 500 000 nya jobb måste skapas och 300 000 nya Svenska skall integreras i samhället, samtidigt som 1 000 000 Svenskar befinner sig i utanförskap, behövs att vi Moderater tar ett stadigt grepp om samhällsutvecklingen. Slår vakt om frihet, säkerhet och drivkrafter på ett sätt som lyfter upp samhället till nya sociala och ekonomiska framgångar.

Det handlar även om välfärdens framtid. Välfärden bygger på, att alla som har förmåga att bidra, skall vara aktiva som samhällsbyggare. Det handlar även om samhällets förmåga att bjuda in alla Svenskar som aktiva samhällsbyggare. På samma sätt som den måste vara lönsamt att aktivera sig så som samhällsbyggare.

Det behövs nya reformer som aktivt ser, hör, känner och förstår varje individs villkor. Sätter på ”kartan” vad som krävs för att alla Svenskar skall nå sin fulla potential. Sätter fingret på de faktorer som hindrar Svenskar att bli och långsiktigt trivas och må bra som aktiva samhällsbyggare.

 

 

Det nya Matlandet Sverige


Det pågår en ideologisk strid, en strid som handlar om de rödgrönas syn på landets alla små företag som framställer mat. Här finns ideologiska spänningar som de rödgröna har svårt att hantera. Något av det första de rödgröna gjorde efter valet 2014 var att skrota projektet ”Matlandet Sverige”. Detta projekt var designat att gynna omställningen av det Svenska jordbruket. Tanken var att olönsamma konventionella mjölk och köttproducenter skulle bli ekologiska, småskaliga moderna livsmedelsproducenter som berikar marknaden med närodlad mat.

Ideologiskt är detta något som inte passar in i den rödgröna ideologin. För att göra allt detta begripligt behövs ett historiskt perspektiv. När Sverige befann sig i den värsta ”vänsterröran” under 1900 talets mittendel, skulle alla jordbruk drivas med hjälp av statliga subventioner. Ett system utformades på ett sätt där Sveriges bönder i praktiken blev mjölk och köttproducenter anställda av den Svenska staten. Helt oberoende av efterfrågan från mjölk och kött garanterade staten Böndernas inkomster med i stort sett fasta liter och kilopriser.

Det behövs inte mycket fantasi för att förstå att alla dagens problem inom jordbruksnäringen härstämmar från dessa tider och den dårskap som tilläts råda. Det är alltså samma ideologiska tankegångar som idag skall designa en ny livsmedelsstrategi för Sverige. Lägg där till en handfull förvirrade miljöpartister.

Att det nu runnit iväg två år, utan att ens ett embryo till en ny strategi sett dagens ljus, om hur den Svenska matproduktionen skall växa sig stark in i framtiden är kanske utifrån detta perspektiv inte speciellt konstigt.

Det är en gåta att Svenska bönder tillåts lägga ner sina verksamheter, samtidigt som marknaden skriker efter närproducerad ekologisk mat. Även om de är helt mot de rödgrönas ideologi, men på något sätt måste den fria marknadens krafter tillåtas komma i kontakt med Sveriges bönder. Alla blir vinnare då. Sveriges Bönder blir vinnare, då de kommer i kontakt med en expansiv marknad. Miljön blir vinnare då Jordbruken ställs om att producera med ekologiska metoder. Konsumenterna blir vinnare när det äts mer ekologisk mat. Folkhälsan blir vinnare då det kommer in mindre gifter i maten. Landsbygden blir vinnare då det kommer att skapas fler nya jobb i småskaliga livsmedelsföretag. Valfrihet och mångfald kommer att gynnas beroende på att utbudet av råvaror kommer att ökas. Med mer närproducerad mat krävs mindre miljöskadliga transporter. Många småskaliga livsmedelsföretag drivs och ägs dessutom av kvinnor, det går alltså att bygga upp ett jämställdhetsperspektiv när småskaliga matproducenter blir fler.

Det finns i stort sett bara en sak som står i vägen och det är att Sverige styrs av en rödgrön regering.. Ytterligare en orsak att snarast möjligt byta ut den rödgröna röran..

 

 

Den Svenska modellen är ”på smällen”


Delningsekonomi och plattformar  skapar nya möjligheter och många nya jobb. Utveckingen går fort, mycket fort. Denna utveckling möter rödgröna krafter som säger, högre skatter, förbjud vinstuttag, högre skatter för dem som anstränger sig, gör det mindre lönsamt med utbildning, ökat utanförskap, mer utslagning, högre sjuktal, kvotering i styrelser etc.. etc..

Allt sånt som får den mest inbitne optimisten att omvärdera beslut att gå vidare med storslagna idéer.

Den Svenska modellen är i grunden en bra lösning. Men den skapades i en tid då arbetsmarknaden hade två parter som i stora drag såg ut på samma sätt år från år.

Idag kan en anställning mycket fort övergå till att bli ett arbetsgivaransvar. Idag kan en anställning och en uppfinnargärning vara en och samma sak. Många arbetsplatser är idag helt webbaserade.

Kompetens är färskvara. Det behövs kanske ett närmande där högre studier kan korsas med att driva ett projekt i privat regi. Samma sak när det kommer till att bekämpa utanförskap. Det behövs nya idéer som kan tillvarata alla som idag tillhör utanförskapet. Här finns mängder med glastak som måste krossas. Ett ”multientreprenörskap” som kan fånga upp en bredare bild av den kompetens som finns i landet. Vägen framåt handlar mycket om att få in fler kvinnor som trivs och växer på arbetsmarknaden. Bland kvinnorna finns de bästa studieresultaten, samtidigt som det idag är fler kvinnor som inte trivs och mår bra på den arbetsmarknad som vuxit fram ur den Svenska modellen.

De rödgröna påstår att ungdomsarbetslösheten sjunker. Men sanningen är den att de stora kullarna i början av 2000 talet som hamnade i arbetslöshet är idag inte längre arbetslösa ungdomar, utan arbetslösa vuxna. Många av dessa ungdomar är idag en del av det kraftigt växande utanförskapet. Med dagens brister i den rödgröna arbetsmarknadspolitiken finns förutsättningar att dessa tidigare arbetslösa ungdomar, kommer att sluta som konstant utanförsatta vuxna.

Det behövs en ny Svensk modell. Det behövs födas fram nya Svenska modeller som kan fånga upp dagens alla utmaningar. Något som bryter den nedåtgående rödgröna samhällsspiralen. En Borgerlig Allians för ett starkt Sverige i framtiden.

 

 

 

Livets kemiska tillsatser


Att gå ut på krogen en lördagkväll och ta ett glas öl. Något som många tycker låter trevligt. Men att äta ett äpple med höga halter av bekämpningsmedel är inte något som låter speciellt trevligt. Att äta större mängder smärtstillande medicin som inte har ordinerats av läkare är kanske vanligare än vad många tror.

Det fanns en tid då människor som missbrukar kemikalier kallades knarkare alt narkomaner. Denna kategori finns visserligen även idag. Men här återfinns individer som befinner sig i slutskedet av ett långt liv, där olika kemikalier som tillförts kroppen av diverse olika syften, lyckats bryta ner den samma.

Livsmedelsindustrin har ett bra system som väl hanterar de kemiska tillsatser som hanteras inom denna verksamhet. ”E-nummer systemet” är en framgång. Tiden är kanske mogen att ett ”E-nummer system” upprättas, där alla livets kemikalier kan hanteras.

Människan har alltid letat efter den ultimata dopingen. Få det där pillret där man blir smart, stark och snygg. Tänk vad det hade varit trevligt. Men det finns en inbyggd ”tankevurpa” i detta resonemang. På något sätt förbises faktumet att det redan finns mängder med kemikalier i människans kropp. Kroppen består av kemikalier som hela den mänskliga organismen är beroende av. Att tillföra kemikalier där man blir smart, snygg och stark är kanske en dröm för många. Men det som verkligen händer är att de befintliga kemikalierna påverkas. Tillförs något som inte passar in, så blir effekten att någon annan process i kroppen måste anpassa sina funktioner, för att kunna hantera den nya situation som då uppstår.

Med anledning av dagens stora samhällsutmaning som handlar om att bjuda in fler att bli aktiva samhällsbyggare, finns flera olika aspekter koppade till detta tema. Snart finns en miljon utanförsatta Svenskar som säkert funderar på fördelarna med komplettera kosten med kemiska uppiggande substanser. Risken här är att det byggs upp ekonomiska strukturer med tillverkare, importörer, grossister, leverantörer, langare och brukare som inte på något enda sätt gynnar framväxten av fler aktiva samhällsbyggare.

Sannolikt kommer aldrig den sista missbrukaren födas. Med samma sannolikhet kommer det alltid att finns nya kemiska substanser som lockar nya människor in i beroende och missbruk.

Det samhället kan göra är att bygga upp en lättillgänglig kunskapsbank där alla livets kända  tillsatser finns upptagna. Detta i kombination med en lagstiftning som bättre kan hantera kemikalierans logistik i samhället, såväl som i kroppen. Vi ser idag en stor ökning av diverse olika psykologiska diagonser som mycket väl kan vara effekten av synergieffekter, där olika kemiska substanser blandas i kroppen. Dagens forskning kan hantera kemiska obalanser i Hjärnan. Nu är nästa steg att öka fokus på vad som händer i kroppen när kemikalier tillförs och blandas. När det kommer till synergieffekter finns mycket lite kunskap. En vardaglig situation som när t ex Alkohol, Koffein, bekämpningsmedel från ett äpple och Nikotin blandas i kroppen, hur reagerar en Hjärna som utsätts för detta med regelbunden frekvens.

Idag är livet fullt av kemikalier. Skrivande har gjort ett experiment där samtliga intagna kemikalker under en normal vecka katalogiserades. Det stannade vid 18 olika E-nummer, Alkohol, en huvudvärkstablett som innehåll 10 olika kemikalier, Nikotin från passiv rökning, inandning av avgaser från kallstartad bil, Bensinångor vid tankning av bilen, Etanolånga från vindrutespolarna, avfettningsmedel när bilen blev tvättad, kontakt vid en mängd olika plaster som avger gas innehållande PVC och Ftalater, Flamskyddsmedel från soffa och gardiner. Listan kan säkert göras längre. Detta är en normal vecka i livet. Lägg där till t ex ett missbruk av något slag. Säg något så relativt vanligt som att dubbla dosen av någon form av smärtstillande läkemedel. Det skulle verkligen vara konstigt om hjärnan och dess funktioner inte påverkas. Tiden är mogen att gå till botten med människans förhållande till sina älskade kemikalier.

 

 

%d bloggare gillar detta: