Politik för ökat samhällsdeltagande


 

Det pratas mycket om utanförskap och områden i samhället som inte är trygga. 25000 nya poliser är såklart ett steg för ökad trygghet. Men ännu finns ingen tydlig politik som tar sig an utanförskapets grundläggande väsen. Ur ett politiskt perspektiv har det fastnat i folkdjupet att detta fenomen beror på en ökad invandring och utmaningar när det kommer till integration. Det behövs ingen djupare analys för att komma fram till att Sveriges utanförskap och invandringen i många avseenden är separata inslag i samhället.

Hela Sveriges resa som välfärdsnation handlar om tilltagande utslagning och ett växande utanförskap. Under de senaste 50 åren har denna trend brutits en enda gång och det var när Alliansens arbetslinje vände på förhållandet mellan bidrag och mer kvar i plånboken för den som jobbar. Under en kort tidsperiod såg vi att utanförskapet minskade. Det minskade dessutom mycket snabbt, under en tid som var mycket svår med ekonomiska krascher osv.

Detta faktum borde vara ”hett stoff” inför framtiden. Det är hög tid att verkligen plocka fram redskap som tar tag i dessa utmaningar. Det är kanske inte mest ”pang för pengen” att utbilda 25000 nya poliser. Det Sverige verkligen behöver är ekonomiska resurser, att rikta reformer som stimulerar utanförskapsområdena att börja blomma. Detta handlande ligget helt i linje med Moderaternas ideologi. Politisk kraft som stimulerar individen att börja påverka sin egen förmåga och frihet, att under traditionella former bygga samhället strakt inför framtiden.

Att det upplevs vara otryggt i samhället måste hanteras utifrån flera olika perspektiv. Det låter mycket kontraproduktivt att utbilda fler poliser med uppgift att hantera ett växande utanförskap som i grunden handlar om helt andra samhällsutmaningar. Vi Moderater måste våga säga sanningen, få upp den på agendan så att den utmanar bilden av Sverige som ett land med svåra utmaningar med invandring och integration. För sanning och säga kan aldrig fler människor var ett problem, utmaningen handlar om att bjuda in fler människor att bli aktiva samhällsbyggare. Det är nu vi Moderater har vår stora uppgift, vi skall anta utmaningen med att skapa mer kvar i plånboken för den som jobbar, vi skall bygga upp ett bidragssystem som hjälper och stödjer dem som behöver tider av understöd, samtidigt som alla former av aktivitet skall understödjas av olika aktiva reformer som styr om samhällsutvecklingen till mer av deltagande.

Låt nu använda Sverigemötet till att ta upp dessa frågor i debatten. Sverige behöver en ”Jobbudget” redan nu till hösten. Det finns ingen tid att vänta eller fundera, idag böjar jobbet med jobben..

 

 

 

 

Alliansen, ta chansen!


Samhällsfarligt rödgröna ”antijobbpolitik” som dikterats av västerpartiet låter inte som en framgångssaga.. Den rödgröna röran måste få ett slut, en Alliansbudget redan i vår skulle sätta stopp på den rödgröna röran. Det målar också upp en tydlig bild av ett Borgerligt Sverige med en tydlig politik för nya jobb och nya möjligheter. En Borgerlig budget som bjuder in alla att vara aktiva samhällsbyggare, som målar upp en framtid där friheten och möjligheterna är oändliga. Det finns ingen tid att vänta.. Ny tar vi chansen och blåser nytt liv i Alliansen..

 

 

Populismens förhållande till frihet


Kortsiktighet är parollen som för dagen vinner politiska poänger. Inte minst i delar av Världen där frihet och stora drömmar berikat mänskligheten det senaste århundradet. Det skall resas murar, människor skall exkluderas, rädslor tillåts krypa långt in under skinnet hos stora grupper i Världens alla befolkningar. Medmänsklighet tillåts bli åsidosatt samtidigt som nöden runt om på denna planet hittar nya obehagliga vägar.

Ett stort antal antiledare med begränsade ledaregenskaper ser här möjligheten att vinna makt med hjälp av denna situation. Den framväxande populismen är ett sådant exempel. Att vinna makt genom att köpslå med människovärdet är med sitt eget skrämmande sätt på väg att blir vardagliga inslag i samhällen runt om i Världen.

Sanningen är kanske något helt annat. Vid en närmare kontroll blir allt helt plötsligt uppenbart, alla de värden som grundlägger det som idag kallas välfärd bygger på en samhällsstruktur där frihet är en aktiv ingrediens. Alla andra samhällsprojekt har och kommer att misslyckas.

Det samhälle som idag skapas löper risk att vila på kortsiktiga värderingar. Många stora och svåra utmaningar bemöts idag med populism, rädslor och ofria tankegångar. Enskilda sakfrågor hamnar högt upp på den ideologiska agendan, vilket grundlägger politiska framgångar med idéer som saknar ett större sammanhang. Invandring och migration  är två sådana exempel. Invandring och migration är frågor som har en vid och lång tidsaxel. Men i botten är dessa utmaningar något som måste hanteras med människovärdets fulla kraft. Människovärdet bygger på drömmen att som människa vara delaktig, ha rättigheter, kunna ge skydd och trygghet åt nära och kära, samt kunna skapa ett fritt liv utifrån ambition och förmåga.

Ingen blir vinnare av att hindra eller försvåra för någon annan. Denna sanna vägen till lycka är att kunna dela med sig av frihet och att se andra människor vara delaktiga med att skapa sina liv.

Här har vi Moderater mycket att dela med oss utav. Moderaterna är och skall vara frihetens parti. Hit vänder sig dem som vill vara med och skapa frihet. Hit vänder sig dem som vill leva ett tryggt liv, som vill vara med och skapa nya jobb, tycker att kampen för frihet är den enda vägen som bygger starka välmående samhällen i framtiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsmiljö i perspektiv


Det som idag kallas arbetsmarknad är en rest från en svunnen tidsperiod. Då var arbetsmarknaden det som skapade ett framväxande modernt samhälle. Det handlade då om att hugga timmer, bryta malm och skörda grödor etc. Aktiviteter som i oförminskad kraft i högsta grad praktiseras idag. Enda skillnaden är tidsförskjutningen. Såg, yxa och spett är utbytta mot joystick, datormus och bildskärmar osv. Energin att utföra tuff kroppslig ansträngning är utbytt att handla om att hantera mänskliga relationer på ett sätt som tidigare inte har praktiserats.

Det som tidigare var frågor för en mycket liten del av befolkningen i form av högre ståndspersoner och kungligheter, är idag utmaningar som i stort sett alla har att hantera i vardagen.

Livets tredjedelar är inte riktigt lika tydliga idag. Jobb, ledighet och sömn är idag indelade i många nymodigheter. Vi har WAB, jobba hemifrån, FLEX tid, deltid, halvtid, klämdagar etc. Arbetsmiljö idag handlar i mindre del om den faktiska miljö där jobbet utförs, till förmån för hur den person mentalt mår som jobbar, vilka möjligheter som finns att forma när, var och hur jobbet skall utföras.

Hela idén med att företag köper en anställd via t ex en månadslön känns förlegad. Det känns inte som en tanke i tiden. Idag behövs kompentens som i allt högre grad ar flexibel i förhållande till behovs som uppstår under tiden att ett företag växer och utvecklas.

Det känns som om arbetsmarknaden saknar minst en arbetsmarknad. Tidigare har arbetsmarknaden sökt folk. Det var bra i en tid där det behövdes mycket fysisk arbetskraft. Idag behövs mycket mindre fysisk arbetskraft. Idag behövs i mycket större utsträckning specifika kompetensområden.

Kanske är det så att arbetsmarknadens stora utmaning idag, är att hitta arbetsmarknadsmodeller där kompetenser kan utbytas utan att jobbande människor tvingas vistas i samma lokal 8 timmar om dagen. Hela projektet har enormt stora perspektiv.

 

Ett Borgerligt regeringsalternativ


En vinklig färd leder sälla fram till det tänka målet. Men det behöver i sig inte utesluta att färden helt plötsligt hittar en rak väg att färdas på under den resterande färden till det tänkta målet.

Idag saknas ett tydligt Borgerligt regeringsalternativ som tar upp striden mot den rödgröna rörans samhällsfarliga politik. Idag befinner sig Sverige i högkonjunktur, detta samtidigt som allt som bygger Sverige starkt i framtiden beskattas och hotas. Det är rekorddyrt att jobba samtidigt som det allt större utsträckning fylls på i bidragskatalogen. Utslagning, polarisering och orättvisor slår nya rekord. I detta läge skall stolta Moderater stå upp och vissa styrka, argumentera för jobb, frihet och trygga levnadsomständigheter.

Idag är det inte riktigt så det ligger till. Idag luras vi in i allsköns konstigheter i stället för att stå upp för vår ideologi, visa upp vår styrkor, utmana våra motståndare med frihetens budskap.

Finns tid, finns möjligheter. Moderaterna är Alliansens självklara ledare. Tiden är inne att ta på ledartröjan. Samla Alliansen, visa upp ett stolt regeringsalternativ som lägger ut den Borgerliga vägen in i framtiden.

Lilla Sverige i stora Världen


Ideologiernas stora tid tycks vara ett minne blott. Idag tenderar politiken att bygga på en form av ”ur hand i mun” ideologi. De stora visionerna skapas inte och därför lyfter inte nya tankar som berör önskemål om att skapa bättre samhällen.

Som en gammal drömmande ideolog känns därför dagens politiska debatt som en enda lång förklarande brödtext. Det är ljus och lykta som behövs för att hitta små embryon som kan utvecklas till storslagna tankar och dito gärningar.

Sverige är landet som kan leverera välfärd. Sverige är landet som alla söker sig till och vill vara en del utav. Men hur möts dessa strömmar upp, hur ser visionerna ut som skall bygga framtidens multikulturella samhälle?

Det behövs ideologisk kraft, visioner och genomarbetade tankegångar för att förvalta denna enorma tillgång som Sveriges välfärd representerar. Idag behövs nya visioner, tankar som lyfts över rasism, rädslor och protektionism. Det som nu behövs är medmänsklighet, visdom och stora tankegångar. På många sätt är politik ideologiernas språngbräda. Bristen av ideologi löper risk att föda fram rädda politiker som söker stöd i opinionsundersökningar, som odlar fram kortsiktiga perspektiv som hämtas ur grunda brunnar som snabbt torkar ut.

Sveriges framgång som nation bygger på ideologisk kraft, kraft som förmedlats av tänkande politiker som hårt driver sin övertygelse i debatt och beslutsunderlag. Men framför allt har Sveriges politiker alltid värnat humanism och människovärde.

Det känns kanske idag som om det ideologiska modet förmedlas av politiska budskap som inte har frihet, humanism och människovärde som huvudsakliga målsättningar.

Denna blogg har djup ideologisk övertygelse som med alla medel är beredd att stå upp för frihet, humanism och människovärde. Det är betydligt mer än en känsla att det finns en stor lucka i dagens politik som återstår att fylla med dessa tre ingredienser. Moderaterna är partiet med stolta traditioner på detta område. Vi är partiet med de stora frihetskämparna, som tagit striden när ofrihetens galenskap lyckats inpränta ofrihetens rädslor i befolkningen. Nu är tiden inne på nytt, idag knackar återigen ofrihetens dårskap på, återigen vaknar unisona rädslor till liv. Det är nu vi Moderater kliver ut på arenan och viftat med frihetens vimpel som återigen väcker nytt mod i Människovärdet..

 

Moderaternas Sverigebild


 

I Sverige har alla rätt till sin åsikt, fria tanke och handling. Det är olagligt att begå brott, elda bilar i förorten, attackera blåljuspersonal osv. Dessa två meningar är grunden till en grundläggande ideologisk tankegång som devalverats att handla om Sveriges invandrings och integrationspolitik. Det sägs att det inte är möjligt att både ha kvar och att äta upp kakan. Men så är inte fallet när det handlar om politik. En äkta Moderat skall kunna hantera både sidor. Som Moderat är det självklart att samhället skall ha resurser tillräckligt att skapa trygghet. Men i grunden skall allt bygga på frihet ur alla tänkbara perspektiv. Här handlar inte trygghet om trygghet för trygghetens egen sak. Ett samhälle skall vara tryggt ur ett frihetsperspektiv. Den människa som känner sig otrygg är också ofri, känner man sig ofri är det osannolikt att det startas nya förtag, att nya jobb växer fram osv. Detta är grunden i Moderationernas ideologiska kamp.

Moderaterna bygger fria samhällen med en succesivt framväxande frihet, där människovärdet är målet. I grunden en könlös konstruktion där det alla människor är stöpta i samma form.

Det är skivandes djupaste övertygelse att detta är den enda långsiktigt hållbara samhällsversionen. Otrygghet kan aldrig bekämpas med auktoritära handlingar. Trygghet växer fram när frihet tillåts slå rot, när varje individ i ett samhälle tillåts forma sitt eget liv. När politisk kraft riktas till att bygga upp människovärdet. När varje individ är aktiv med att skapa sin egen frihet i samhällets trygga format. Då krävs ett ledarskap som förstår frihetens alla aspekter. När samhället finns där det behövs. När samhället är underställd individens grundläggande behov.

Föregående meningar kan kanske vara en ganska god sammanfattning av det Svenska samhället. Men det behövs bara kontakt med media i 5 minuter för att en helt annan bild tar form. Där syns inte allt för sällan uppgivna människor tala om diverse olika kriser, brott och svårigheter. Låt gå får detta, men var finns kampen för att visa samhällets andra sida. All vi människor som tror på en kamp för frihet, för ett samhälle där det växer fram nya företag, där nya jobb växer fram, där invandrade får ta del av gemenskapen och välkomnas in som nya samhällsbyggare.

Tiden är inne då vi Moderater måste gör något så ovanligt för oss som att ta upp kamp, att skapa framtidens Sverigebild. Vår ideologi har allt som behövs för att bygga framtidens samhälle. Vi skall inte öppna våra hjärtan, vi skall berätta om frihet. Vi skall berätta om trygghet. Vi skall berätta om vad som krävs för att nya företag och nya jobb växer fram i hela Sverige. Vi skall berätta om att trygghet är den ideologiska grunden till att människor kan känna sig fria. Att känna trygghet i skolan, är förutsättningen för att unga människor skall få de kunskaper som krävs för att kunna vara aktiva med att skapa sin egen frihet som vuxna samhällsbyggare.

Den stora frågan idag är vilket Moderaterna som väljarna skall värdera inför valet 2018. Antingen en darrig räddhågsen ”vända klappan efter vinden” version, eller en rakryggad ideologisk hjälte som tog striden på vinst eller förlust. Framtiden ställer en fråga..?