Den Gröna Börsen


Det är alltid så att goda initiativ börjar med att någon får en bra idé. Men att gå ifrån idé till handling för att till sist få fram en produkt som gillas av marknadens konsumenter är något helt annat. Idag står Jorden inför många nya utmaningar som kräver handling och handlingskraftiga initiativ.

Idag ovandlas Jordens rikedomar till värden på ett sätt som inte i alla skeden är långsiktigt hållbart. Det behövs en ny form av fördelning av värden med syfte att omfördela dessa på ett sätt så att en grön hållbar framtid gynnas. Det fanns en tid då det var viktigt att omvandla Jordens resurser så att de gynnade mänsklighetens utveckling, nu går mänskligheten in i nästa fas, där dessa resurser skall omvandlas så att det faktiskt går att bo kvar på planeten Jorden.

Denna blogg har två grundläggande ideal vad gäller utveckling och det handlar om äganderätten och fria marknader. När något skall utvecklas är dessa två beståndsdelar i en särställning. Ur detta perspektiv finns ett oändligt antal möjligheter, kort sagt finns i stort sett enbart möjligheter när dessa två mänskliga drivkrafter för göra jobbet.

Nu känns tiden rätt att låta dessa två krafter ta sig an utmaningen med att göra planeten Jorden till en välmålmående plats att befinna sig vid. Det som behövs är att starta ett Grönt Klondike, skapa en plats där kapital och idéer kan mötas och samexistera på ett sätt så att framtidens gröna teknik kan skapas. Den dynamik som skapas av en marknad som styrs av ett fungerande Börssystem är en svårslagen modell att agera utifrån.

Det är svårt att undgå tanken om vad den yra som skapade Klondike har gjort för Amerika. Det är när frihet möter drömmen om det egna ägandet som det skapas drivkrafter att jobba hårt, att sätta upp mål och att uppnå dessa på ett sätt som skapar det nya som sen skall komma. Ur denna process skapas dynamiska relationer där resurser möter sin brukare, där värden skapas och där förändring i önskad riktning uppstår.

Det är verkligen tid för Sverige att börja agera, gå först och bli det land som tar på sig ledartröjan när det handlar om Klimat och Miljö. Men då krävs många nya Blå tjänare för att Jorden skall bli en Grönare plats för alla att bo på..

 

Klimat och långsiktig hållbarhet


Långvarig hetta och skogsbränder överskuggar det faktum att Sverige faktiskt hamnade på 5;e plats under 2018 års Fotbolls-VM. Detta perspektiv beskriver att något är på väg att förändras om hur samhället utvecklas och hur upplevelserna därutav påverkas. Att sätta detta perspektiv i en ideologisk kontext är av naturliga orsaker en svår och djupt komplicerad uppgift. Det är olyckligt att en viktig fråga som Klimat och Miljö till stora delar ägs av det vänsterorienterade Miljöpartiet.

Att långsiktigt och effektivt jobba med dessa frågor handlar om att bygga upp globala nätverk mellan stater där balanserade åtgärder gör skillnad. Klimatfrågan ur detta perspektiv handlar om att väcka de fria marknadernas intresse, visa på möjligheten att öppna upp nya affärsområden som ligger i linje med de Globala mål som är framtagna av United Nations Development Programme (UNDP).

Här finns en stor arena som fram tills idag saknar aktörer med muskler att kunna göra skillnad. Mycket beronende på pariter som bl a Miljöpartiet som hotar med alla tänkbara vänsterreformer, vilket skrämmer bort de fria marknadernas alla aktörer.

Här har Moderaterna en tydlig uppgift, ta debatten med Miljöpartiet när det handlar om att verkligen komma med förslag som gör skillnad med att skapa ett långsiktigt hållbart klimat på Jorden.

Att höja skatten på flygresor är lite som att ta en handsläckare och åka upp till Kårböle i förhoppning om att kunna släcka den skogsbrand som där pågår. Det är hög tid att Klimatfrågan får en värdig ägare, en som tar frågan på det djupaste allvar, då behövs ett parti som Moderaterna, låta måttfullhetens Blå tjänare göra Jorden Grön.

 

Filmen om SD


Valrörelsen 2018 är i behov av att ta fart och hitta sin karaktär, som det är idag känns den inte lustfylld och intressant på samma sätt som tidigare år. Denna blogg upplever det som att en overklighetskänsla än så länge präglar denna valrörelse. Att Frihet, Demokrati och Människovärde behöver försvaras borde inte vara en fråga i dessa tider. Sverige som land och dess befolkning står helt plötsligt inför fullbordat faktum, nu handlar återigen den politiska striden om hur dessa värden försvaras och bevaras inför kommande generationer. Likheterna med tiden under 1900 talets mittendel då Marxism och Socialism var allvarliga hot mot Frihet, Demokrati och Människovärde är slående på ett skrämmande och högst onödigt sätt. Denna blogg har varit aktiv Moderat under under varje levnadsår. Precis när hoten mot trygghet och medmänsklighet från vänster känns högst hanterbara, är det nu på det yttersta högerkanten som hoten hopas.

Locktonerna från Nazismens förenklande och polaricerande Världsbild är tydligen lätta att sprida i tider av oro. I detta landskap öppnar rädslor och okunskap upp vägar som släpper in Rasismen.

Vad är det då som gör att medborgare i Sverige väljer att lämna Frihet och Demokrati till förmån för Nazism och Rasism? Frågan är av naturen enormt svår och har kanske samma antal svar som antalet Nazister i Sverige. Men att inte närma sig historien som handlar om den Trojanska hästen i detta fall är svårt att undvika. Det politiska parti som idag går under namnet Sverigedemokraterna är att betrakta som en Trojansk häst med ett enda syfte och det är att förpacka Nazismens ideologi i en ny skepnad.

Det borde vara uppenbart för alla som har minsta insikt i politisk ideologi att Sverigedemokraterna hämtar sin ideologiska bas från Nazismens värdegrund.

Borgerlig enighet till nästa nivå


Det sägs att ensamhet blir ett problem först då den upplevs. En tankegång som är väl värd att beakta i desss tider av Borgerlig splittring. Där finns få politiska vinster att hämta utöver det faktum att där finns ett ganska påtaglig mörkbrunt hot som behöver hanteras. Det borde inte vara en större utmaning för en enad Borgerlighet att hantera denna situation under ordnade former. Enligt denna blogg handlar mycket om att stå inför en ny politisk agenda och där inte ha förmågan att skapa relvanta politik som behandlar samtidens utmaningar.

Tiden är nu mogen att hitta en plattform för hur Borgerligheten skall möta framtidens samhälle. Det är alltid så att tider förändras, samhällets värderingar och behov får nya aspekter som kräver ett Borgerligt alternativ som ger stabila grundförutsättningar.

I grunden finns som alltid frågan om nya företag, nya jobb, ekonomiska förutsättningar och en välfärd där alla bjuds i gemenskapen, alla Svenskar skall känna sig trygga, veta att det fria öppna Demokratiska Sverige är tillgängligt på ett sätt som förenar plikt, ansvar och rättigheter som bygger på medmänsklighet och respekt för indivdens integritet.

Klimat förändrar livets gång.


1000 år är en tidsrymd som under normala omständigheter, grovt beräknat motsvara ca 20 mansåldrar. 1000 år är även en tidsrymd som sträcker sig från Vikingatiden fram till nutid.

En lång tidrymd ur mänsklighetens perspektiv, men ett ointressant skeende i Jorden historia. Det är så att klimatet är en aktiv kraft som har i uppgift att skapa en föränderlig miljö som underbygger livets vilkor.

Att Mänskligheten står inför klimatutmaningar är otvivelaktigt, men det handlar inte om att hindra eller påverka denna process, utan det handlar om fömågan till anpassning.

Mänsklighetens adelsmärke är anpassning, fömågan att använda utmaningar och förvandla dem till möjligheter.

Att det idag finns överskott av koldioxid i atmosfären är en sällan skådad möjlighet. Koldioxid är ett energirikt bränsle som mycket lätt borde gå att omhänderta och förädla på ett sätt som skapar en pålitlig enetgikälla. Spontant borde det vara möjligt att skapa ett kemiskt undertryck i koldioxidrika områden på Jorden och där utvinna koldioxid.

Att prata om klimatförändringar utan balansera det mot klimatsystemets uppgift att förändra livets miljö är enfaldigt och fördummande. Tiden att se nya möjligheter står vid dörren och väntar på den som är klok nog att öppna den samma och stiga in..

EU till nya höjder


EU valet står för dörren, nya delegater skall fylla tomma stolar i EU högkvarteret. Men för denna blog finns en fråga som är långt mycket större än så. Det handlar om den fria öppna gemenskap som är EU, den gränslösa gemenskap som idag utsätts för prövningar som kräver att en ny frihetsrörelse börjar växa fram.

Vi ser länder som avser lämna denna frihet, vi ser länder som Ungern, Rumänien. Polen etc som aktivt monterar ner Frihet och Demokrati. I denna kontext är det fria öppna samhället hotat på ett sätt som är fullt jämförbar med tiden under 1900 talet då Kommunism och Socialism stod för detta hot. Då som idag behöv frihetskämpande Moderater som visar vägen in i en framtid där det fria öppna Demokratiska samhället är självklart på samma sätt som de Liberala ideal som skapde de värden som grundlade den Europeiska gemenskapen.

Ur borgerligt perspektiv


Så blev det då Sverigedagar med ny logga, ledare och politik. Vad är nytt i en tid där väljare lärt känna Modrater som nya och med en politik som lockat 30 procent av väljarkåren.

Det nya är antagligen att det handlar om ett högergir. Moderaternas historia i detta sammanhang är långt i från smickrande, i detta läge handlar Moderaterna om ett mindre allmänborgerigt parti som attraherar konservativa väljare.

Som denna blogg kan konstatera handlar analysen om att det finns ett behov av partier som driver rumsren höger politik. Det som styrker denna efterfrågan kan verifieras av Kristdemokraternas positiva läge i opinionsmätningarna.

Sverigedagarna 2019 blir antagligen inte ihågkomna som tidpunkten där det grundlades en ny storhetstid för Moderaterna.

Nog med dystra profetior, der är ny bra att Moderaterna visar en tydlig position i ett oroligt och ängsligt politiskt Svenskt landskap. Det är vi Moderater som skall visa hur Sverige ska möta framtidens alla utmaningar. Det handlar i grunden om att stå upp för trygghet, nya jobb och den frihet som är Sveriges adelsmärke över allt annat.

Sakfrågans mysterium


Makten i politiken handlar om att driva sakfrågorna på ett sätt som skapar opinionsbildning. Detta faktum kan tyckas vara både enkelt och lättbegripligt. Men i verkligheten tycks detta vara svårt att göra lättbegripligt. Att i vardagen gå runt och sprida åsikter, känna sig ohörd är missförstådd är sånt som skapar politikerförakt.

Alla bär ett ansvar när det handlar om åsikter och hur åsikter sprids. Men att gå därifrån och vinna makt är lång väg att vandra.

Populism är åsikter som till en början inte var avsedda att vinna makt. Men det som händer när populära åsikter vinner makt är att missnöjesyttringar hamnar på den politiska agendan. Då blommar galenskap på ett sätt som är ett hot mot det fri öppna samhällets demokratiska grund.

Partier som Sverigedemokraterna är exempel på denna typ av politiska incitament. Det är något som Historiker har att fundera över i framtiden.

Pengatvätt, oordning och rena pengar


Ur kaos växer det inte sällan fram ordning. Pengarna som tvättats i Swedbank, Danske bank etc är pengar som hör hemma i samhällsbygget i form av vård, skola och omsorg. Det är även pengar som behövs för att utjämna samhällklyfor, skapa jämlikhet, jämställdhet och ett samhälle där alla har samma grundförutsättning.

Feminismens X-faktor


Metoo är enomt viktigt för att sätta focos på missförhållanden som är kopplade till övergrepp och hur olika maktstrukturer skapas där människor förtycks beroende på könstillhörighet.

En bild skapas av att det finns enorma spänningar mellan man och kvinna som i det nämaste är omöjliga att överbrygga. Denna bild motsägs av att mängder av män och kvinnor träffas varje dag på ett sätt att det leder fram till kortare och längre förhållanden.

Med andra ord kan kanske inte alltid förhållandet mellan man och kvinna beskivas som en enda lång ökenvandring. Det bör alltså finnas flera starka krafter som förenar man och kvinna. Dessa zoner där man och kvinna hittar gemensamma intressen, är sällan sånt som intresserar feminismens företrädare.

Den blogg som ofta och gärna lyfter fram måttfullhet tycker att feminism bör behandla äv dessa mänskliga drivkrafter. Svara på frågan varför man och kvinna ofta väljer varandras gemenskap. Det är en högst rimlig önskan som kanske kan vara till stor hjälp för vilsna själar i en tid som denna.

%d bloggare gillar detta: