Skatter i högkonjunkturen


50 % av lönen i skatt är inte något som gynnar välfärden. Förhållandet mellan välfärd och skatt omgärdas av myter och ideoliska vänstervinklar.

Välfärden handlar om ett ömsesidigt kontrakt mellan individen och framväxten av en stat som erbjuder tjänster där livet blir bekvämare och enklare.

Välfärden bygger på deltagande, inte att betala så mycket som möjligt i skatt. Hela idén är laddad på ett sätt där logik och sunda förnuftet åsidosätts.

I dag är det dyrt att jobba i Sverige, tack vare en glödande högkonjunktur är det möjligt att ta ut höga skatter samtidigt som tillgången till nya jobb inte påverkas negativt.

Här finns många underliggande faror som i dagens rödgröna budget inte beaktas. En hårt beskskattad befolkning som jobbar hårt drar på sig kostnader som vid sämre konjunktur inte kan bära sin kostnader vilket är ett hot som kan bli mycket allvarligt. Lägg där till en situation där räntan höjs.

Den rödgröna kostnadskarusellen riktar resurser åt fel håll, istället för att hjälpa fler att bli aktiva i samhället går utvecklingen åt fel håll. Nu behövs att samtidens stora utmaningar får mer resurser, fler refomer som leder till delaktighet och fler nya jobb.

Skurkstaten på agendan


Ryssland, Ungern, NordKorea, Syrien och andra skurkstater har det gemensamt att människovärdet är förhandlingsbart. Frihet är inte önskvärt och samhällsbilden speglas av djupa orättvisor.

USA, Frankrike och Storbritannien är länder med stora och i många fall djupa samhällutmaningar. Men här finns hopp om en utveckling i Världen där Människovärde och Frihet kan växa fram. En Värld styrd av regimer där andra Ideologier än Demokrati och frihet, är idag ett verkligt hot, då behövs aktioner där Världens alla skurkstater får känna på vad som händer när Frihet och Människovärde åsidosätts.

Moderat fördelningspolitik


”Att ta från de rika och ge till de fattiga” är ett Tema som ofta förknippas med vänsterpolitik. Men abolut inget som får en Moderat att reagera, annat än på ordens smått galna innebörd. För en Moderat finns Människovärdet och Frihet, för en Moderat finns enbart Människor som med sin frihetskamp skapar sina fria liv, bygger upp Demokratiska samhälllen där alla får rättvisa förutsättningar att växa och utvecklas i önskad riktning i förhållande till förmågor och amitioner.

En person som blir rik, blir inte rik utan en storartad arbetsinsats som visat sig vara extra lönsam, däremot är nästa allitd fattigdom en konsekvens av diverse olika oönskade omsändigheter eller beslut som visat sig vara olyckliga. Därför är vänsterpolitikens logik djup olycklig, med en innebörd om att det skall finnas långsiktiga samhällsvinster genom att konfiskera resurser som skapats, och omfördela dessa till människor som inte klarat av att skapa användbara resurser.

Vägen till ett mera Jämlikt samhälle är inte att ta från de rika för att kunna ge till dem som är fattiga. Vägen till ett Jämlikt samhälle handlar om att skapa tro på Människovärdet, skapa ökad tro på att Frihet är allas egendom, samt att stärka tro på Demokratin genom att bjuda in fler aktiva i samhällsbygget.

Viktor Orbáns Ungern väljer väg


Ibland kan det vara klokt att fundera över hur tankar förvandlas till handlingar. Utvecklingen i Ungern kan mycket väl fungera som ett avskräckade exempel, när rädslor och oförstånd skapar en praktisk politik som ger ökad makt till politiska ledare som motarbetar Frihet, Människovärde och Demokrati. Det är vad som händer när en ledare får och behåller makt på andra grunder än Frihet och Människovärde.

Denna utveckling är tyvärr inte unik i dagens Europa. Sannolikt handlar det om en blandning mellan rent och skärt oförstånd, samt hur enkelt det idag är att vinna makt genom att sprida skräck, otrygghet via retoriska inlägg som får genomslag i sociala medier etc.

Idag får rubriker om ökad brottslighet genomslag, på många sätt helt utan rimliga tvivel. Den politiker som önskar få stöd för påstående om ökad brottslighet i syfte att sprida skräck och otrygghet behöver inte leta speciellt länge. Däremot den politiker som väljer en politisk bana där Frihet, Människovärde och Demokrati är ledord får kanske gräva djupt i medialandskapet för att hitta rubriker som stödjer sin politiska kamp.

Det kan sägas mycket om Ungerns Viktor Orbán, men att han i alla lägen INTE står upp för Frihet, Människovärde och Demokrati är ställt utom rimligt tvivel. Viktor Orbán ser en annan form för hur makt utövas, han ser en makt som inte bygger på Frihet, Människovärde och Demokrati. Viktor Orbáns makt bygger på att Frihet beskärs, att Människovärde förringas samt att Demokrati är en onödig och krånglig väg till makten.

Detta inlägg vill mana till eftertanke, väcka tankar om hur Viktor Orbáns tankegångar kommer att leda Ungern till att få ett bättre samhälle för den person som vill känna sig trygg, fri och delaktig?

 

Frihet är allas egendom


Idag väcks krafter i samhället som inte ser frihetens stora kraft. Kanske är det så att den som har frihet, har svårt att tänka sig en tillvaro utan den samma. Men den person som känner sig ofri vet värdet av frihet.

Ingen politisk inriktning vill framstå som frihetens motståndare, men det finns alltid starka krafter som har som politisk agenda att inskränka frihet. Alla politiska krafter som kan tänkas lämna grundläggande värderingar om människovärdets okränbarhet är krafter som ogillar frihet. Att kategorisera och indela samhället tillhör ideologier med åsikter som leder fram till mindre frihet.

I debatten hörs ständigt olika nedsättande åsikter om invandrare, arbetslösa, kriminella osv. Varje sådan debatt är ett sätt att sänka ribban för vad som är ett människovärde. Alla idag levande är människor och inget annat, det är något som aldrig får glömmas bort. Hur mycket än olika uppfattningar har för avsikt att vrida och vända på detta begrepp, kommer denna blogg alltid att stå upp för det okränkbara människovärdet.

1 April – Sanningen och inget annat


Att publicera en falsk nyhet är inte straffbart, att s.a.s lura någon 1 April är något som upplevs vara roligt och uppfriskande. I Världen där snabb information i sig är en het handelsvara tenderar sanningen att väga lätt.

En gång itiden var antagligen tanken att 1 April skulle öppna ögonen på den godtrogne och oupplyste medborgaren, en tanke som är hetare än någonsin i dessa dagar. En sanning och en lögn kan idag se ut och uppfattas på samma sätt, kombinationen av hög hastighet och ett i det närmaste källöst Internet öppnar upp för spridning av falsk information.

Det borde skapas en online 1 April eller online All Fools’ Day minst en gång i månaden i syfte att skapa en mera källkritisk hållning till dagens informationsspridning online.

Böner om utrop


Som frihetsälskare hamnar Religionsfriheten högt upp på agendan. Det skall vara helt fritt för alla att tro och att få sin tro respekterad i Sverige. I ett sekulärt samhälle skall utymmet för olika trosuppfattningar vara stort och generöst. Men de som önskar leva ett liv helt fritt från olika religioner skall kunna vistas i det offentliga rummet utan att behöva lyssna på diverse olika religionerns budskap.

Det är en stor del i religonsfriheten att utan påverkan kunna välja en önskad väg i livet, det är även en viktig del i Demokratin. I ett sekulärt samhälle bör det inte finnas möjlighet att mot sin vilja behöva lyssna på olika religiösa budskap. Men på andra sidan bör det även vara möjligt att Religioner i Sverige skall utövas på det sätt som Religionens anhängare önskar.

Denna utmanig har flera olika aspekter, t ex hur skyddas den person som önskar ett liv helt fritt från religiösa budskap, samtidigt som den som önskar utöva sin religion fritt och öppet?

Denna blogg anser att ett sekulärt samhälle är i linje med breda folklagers önskemål i dagens Sverige. Men Religionsfriheten är är den kraft som bygger samhällets mångfald och släpper loss samhällets energi på ett sätt skapar dynamik mellan olika religiösa trosuppfattningar. Idag finns många invånare i Sverige som lämnat detta tänk bakom sig, då krävs ett politiskt engagemang som klarar av att hantera två tankegångar samtidigt. Därför behövs ett förhållningsätt där frågor om böneutrop behandlas med största försiktighet, att Religionsfriheten tolkas som en frihet även för den som väljer ett liv helt utan en trosuppfattning.