Vardagen med Covid-19


December 2019 inkom ett mail som beskrev ett Virus i Kina som spreds mellan människor där det vanligaste symptomet handlade om andningssvårigheter och febertillstånd. Det framgick även att en mindre andel av dem som bar på viruset vårdas i respirator samt att där fanns flera fall där patienter som visar tecken att tillfriskna hastigt avlider när de kopplas bort från respiratorn.

Redan då var det uppenbart att det handlade om ett helt nytt Virus med helt nya och unika egenskaper. Ungefär samtidigt inkommer även information att det finns misstankar om att Viruset troligtvis har vandrat från djur till människa vid en matmarknad i en staden Wuhan som är huvudstad i Hubei-provinsen i Folkrepubliken Kina.

Det som händer här efter är en lång rad olyckliga omständigheter. Det skall dock sägas till allas försvar att tiden mellan det att Covid -19 vandrar från djurriket och blir en smitta som kan överföras mellan människor är rekordkort, vilket är en sak som för övrigt kan diskuteras då det mycket väl kan vara så att Viruset varit aktivt i Kina en lägre tid en den officiella uppgift som lämnats av Kinas myndigheter.

Den spridning som därefter följer i Europa hänger samman med en oväntat snabb spridningstakt, trög och bristfällig information från Kinas myndigheter, samt en rad politiska beslut som saknar evidens. Med andra ord handlar det om att börja bekämpa ett nytt tidigare okänt Virus som ger tidigare okända sjukdomsbilder och sprids på ett sätt som ställer den globala livsstilen på svåra prövningar.

Med Facit i hand finns mycket övrigt att önska när det kommer till den första tid där Covid-19 börjar att få global spridning. Det är ofrånkomligt att rikta den tyngsta kritiken mot Kinas myndighetsutövning och den klantiga hantering av viruset när den fortfarande var i tidiga stadium. Med ett mera analytiskt förhållningssätt, låta den samlade kunskapen på detta område få ta del av grunddata i syfte att snabbare kunna börja jobba med skarpa åtgärder skulle skapat helt andra förutsättningar att aktivt hindra smittspridning. På detta område finns ett enormt stort område för framtida forskningsprojekt.

I Sverige får vi fart på smittskyddsarbetet redan i början av Februari 2020. Det är däremot högst sannolikt att smittan fanns i Sverige redan under december 2019.

Parallellt händer mycket ute i Europa när det sker ett stort utbrott i norra Italien som sammanfaller med att vi här i Sverige har sportlov v7-v8-v9. Det som händer där efter är att ett stort antal smittade anländer till Sverige utan att landet har hunnit förberedas på att smittan gör entré. Mycket talar för att Sverige som land först därefter på allvar börjar ta Covid -19 på djupaste allvar.

Sammanfattningsvis kan sägas att Covid -19 fick två månaders försprång och tilläts spridas mer eller mindre fritt från det att den första personen fick smittan fram tills dessa att folkhälsomyndighetens mantran (Handhygien/distansering/aldrig sjuk på jobbet) började får effekt på hur smittan spreds.

Vägen som Sverige väljer kommer sannolikt under lång tid att vara föremål för olika typer av diskussioner. Men det är denna bloggs övertygelse att det alltid är bäst att dela detta ansvar på individuell nivå. Det finns idag ingen enhetlig lösning som kan lösa detta problem. Det är fullt möjligt att hitta tillfälliga lösningar genom att som stat fatta beslut om att hålla människor i karantän, att stänga gränser, att genomföra stora provtagningsprojekt eller tvinga invånare att bära ansiktsmask(Som i sig mycket väl kan vara en stor smittkälla när det kommer till hur maskerna hanteras och hur det omhändertas efter det att de är förbrukade). Men i slutändan är det här inte åtgärder som förmår Covid -19 att sluta hamna i lungorna hos nya värdpersoner. Det finns idag enbart en en metod som erbjuder effektivt smittskydd och det är den Svenska(Handhygien/distansering/aldrig sjuk på jobbet).

Rödgrön röra ca 3.0


Vet inte vilken gång i ordning det nu finns orsak att upprepa den gode Carl Bilds bevingade ord; Rödgrön Röra.

Återigen tycks det vara så att en ny Rödgrön regeringskris står för dörren. Oavsett vad som händer denna gång så finns det idag många Rödgröna beslut där det skulle vara bra för Sverige att välja andra vägar.

Sedan tidigare känd Rödgrön kontraproduktivitet, så som elcyklar, källsortering, vindkraft och nu även solkraft kommer att stå samhället dyrt i framtiden. När vi nu ser att det blir Preem som står för energin till vårt framtida energibehov, så tycks den Rödgröna röran inte ens tro på sina egna s.k. alternativa energikällor.

Kan det vara så att tiden är inne för en miljö/klimatpolitik som klarar av att hantera framtidens utmaningar på detta område?

Att vi slutar med signalpolitik och fantasiprojekt för att i stället börja ställa om samhället med verkliga åtgärder som leder utvecklingen framåt. Nu har vi slösat bort 20 år på rödgrönt i bästa fall status que, som inte ens är nära att lösa framtidens energibehov. Sanningen är den att oavsett hur många vindkraftverk och solceller som byggs så skapar det enbart en mindre del av den energi som framtidens samhälle behöver för att kunna fungera.

Det behövs t ex flera nya kärnkraftverk för att Sverige skall kunna bli fossilfritt inom en rimlig tidsperiod.

Det behövs nu att Sverige tar kommandot och på tar klimatutmaningen på allvar, då går det inte att förlita sig på en rödgrön röra, då krävs handlingskraft och kompetens som enbart kan uppbringas genom att Alliansen återuppstår. En Allians som består är M-C-KD-L.

Nu är det hög tid att ge Alliansen Chansen..

Covid -19 konjunktur


Våren 2020 går till historien som en tid där Världen förändrades i grunden. Ett Virus satte allt som tidigare vara invant och tryggt på spel. Våren 2020 var också en tid där det fattades många olika beslut som kommer att få allvarliga effekter som påverkar samhället långt in i framtiden.

Idag utspelar sig nya mönster inom Ekonomin som helt saknar evidens. Att t ex Börs och arbetslöshet skapar unika kurvor är något nytt som kräver nya infallsvinklar och kanske även ett helt nytt tanksätt när en framtida Finanspolitik skall utformas.

Att det idag satsas 100 tals miljarder med ett och samma syfte att rädda företag från konkurs i svåra tider tycks inte slå i genom på jobben i samma utsträckning som det har att skapa värden på börsen.

Det är denna blogg övertygelse att är efterfrågan som är den springande punkt som sitter inne med svar på denna utmaning. I grunden handlar det om den osäkerhet som växer fram i samband med att företag drivs med hjälp av stöd från staten, som i förlängningen sänder signaler om försiktighet inför planerade konsumtionsinköp.

Människovärdet och Sociala reformer!


I Sverige råder det förhandlingar om framtidens flyktingpolitik. Trenden i Svensk politik är idag att spelteorier hamnat i förgrunden på ett sätt som skuggar bakomliggande ideologiska tankegångar.

Dagens dilemma handlar om att väga statens förmåga att fatta beslut över internationella rättigheter, allt i enlighet med en politisk agenda bygger på en frågeställning som väger Människovärdet mot en s.k. kontrollerad flyktinginvandring.

Denna fråga är likriktad av dagens opinion och så en markant högerextrem tolkning av vad som skall omfattas av Sveriges lagstiftning. Denna blogg anser det vara djupt olyckligt att denna fråga hamnar i en och samma debatt. Denna blogg ser åtminstone minst två olika samhällsutmaningar som ryms under denna idag enskilda fråga. Det kan tyckas enfaldigt att hantera denna fråga enbart genom att begränsa antalet flyktingar som tillåts anlända till Sverige. Speciellt i en tid där Sverige har stora utmaningar med att bemanna stora delar av den gemensamma välfärden, samt att många kommuner lider av urbanisering och låga födelsetal.

Denna blogg anser att det även finns en underliggande grundorsak som inte alls når ut i dagens ljus. Det handlar om Sverige 50 år gamla sakta växande utanförskap. Ur detta perspektiv finns en stort ideologiskt underskott som inte klarar av att ringa in ett behov av underliggande behov av social reformer som belyser djupa samhällsproblem. Här finns frågor som ännu inte ens är ställda, här finns djupa ideologiska konflikter som använder uråldriga utgångspunkter hämtade från en svunnen tid.

Höger – Vänsterskalans gamla syn på ett samhälle som är klassindelat är idag i det närmaste helt irrelevant. Idag finns ett helt anat samhälle som i många avseenden handlar om samhällsdeltagande och inkludering. Det som indelar dagens Svenskar i olika klasser är långt mycket mera avancerat än förhållandet mellan rik och fattig.

Dagens Sverige handlar om olika kulturer som möts och skall lära sig att samexistera, det handlar om hälsa och välmående, det handlar om jämställdhet, även om den moderna familjen och hur den kan hitta sina moderna former, så till det där med att skapa nya jobb som svara på denna tids behov. För att allt detta skall kunna blir verklighet behövs nya social reformer som kan leverera verktyg till samhället så att det blir möjligt att skapa en ökad inkludering.

Denna blogg heter som bekant Människovärlden. Ett människovärde är en beskrivning av det sätt som ett samhälle klarar av att hantera mellanmänskliga relationer. Allt som förringar eller på olika sätt skapar motiv för att sänka Människovärdet får effekt av att samhällsmedborgare upplever minskad delaktighet.

Med andra ord är det en stor utmaning som ligger framför samtidens politiker och det är att vårda och skapa en allmän förståelse för hur nationens förhållande till människovärdet påverkar samhörighet och viljan att vara en aktiv samhällsbyggare.

Denna blogg reser även frågor kring politiska beslut som av olika orsaker löper risk att beskära det Svenska fria öppna demokratiska samhället.

Polens sak är vår!


Det fria öppna demokratiska samhället är en ständig kamp. Denna process som har ett oändligt antal paradoxer att lyfta fram och är alltid intressant att belysa och påminna om. Säg den människa som inte i intellekt, sinne, själ och hjärta önskar att ingå i ett fritt öppet demokratiskt samhälle, detta till trots så växer det ständigt fram politiska partier med en agenda som har helt andra avsikter.

Det kan mycket väl vara så att ordet ”frihet” här missuppfattas på ett sätt så att många får problem att förhålla detta till sina liv i vardagen. Många kan säkert förhålla sig till att vara fri under yttre omständigheter som innebär olika former av ofrihet. Den som suttit fängslad har lätt att förhålla sig till frihet den dagen som innebär frisläppning. Däremot uppstår den stora utmaningen när livet som fri skall ta sin början. Den som suttit fängslad och släpps ut i samhället har en mängd olika saker att tanka på. Det handlar för det första om att närma sig den människor som är fria och på olika sätt försöka vinna deras förtroende över tid. Det handlar om att över tid visa sig pålitlig, det handlar om att över tid visa duglighet, det handlar även om att på olika sätt vårda den frihet som är given.

Det kan sägas mycket om frihet, men det är uppenbar hur lätt frihet kan förloras och sen hur oändligt svårt det är att återfå förlorad frihet.

Denna blogg känner djupt för grannlandet Polen. Detta land som har genomgått flera olika faser av frihet efter det att muren till öst föll 1989. Det kan mycket väl vara så att Polen i detta nu genomgår en avgörande ideologisk kamp.

På den ena sidan finns det fria öppna demokratiska samhället som ställs mot att landet återigen får uppleva styrning av en totalitär regim.

Denna blogg stödjer självklart Polens Liberala alternativ och lyckönskar Rafal Trzaskowski.

Teologi i invandringspolitiken


Dagens politiska debatt tenderar att hitta former som söker nya vägar och tar avsteg från tidigare känd kunskap. Att Teologi är ett ämne som ofta hamnar i blickfånget då olika typer av dilemman diskuteras är kanske inte något som ofta når ut i debatten.

Ett intressant dilemma i dagens politik handlar om den ideologiska spänning som kommer i dagen när olika typer av resonemang som uppstår i samband med debatten om invandring och migration.

Det finns idag ett starkt folkligt stöd för en reglerad uppstramad invandringspolitik. Här är det extra viktigt att exakt veta vad det Svenska folket avser när de ger stöd till en stramare invandringspolitik. Ur detta perspektiv öppnas en tydlig spänning mellan politisk ideologi och teologiska ställningstaganden.

Det finns idag politiska krafter i Sverige som hämtar sin ideologiska kraft och idépolitik ur Nationalsocialismen. Nazismens drivs av en idépolitik där kärleken till fosterlandet skall vara den övergripande kraften som driver fram samhället. Här handlar det om att skapa en bild av samhället där vissa önskade individer och dess särart skulle vara mera önskvärd framför vissa andra individer.

Att detta tillåts inträffa utan en fördjupad Teologisk debatt kan vara ett dyrköpt misstag. I centrum av denna politiska händelse finns individen och dennes förhållande till den fria tanken, fria uttryck och fria rörlighet. Här finns även en dimension med mellanmänskliga fördjupade relationer och förlåtelsens olika stadier.

Sveriges ställning som en fri öppen demokrati där den individens självklara plats skall vara unik sätts på spel om det visar sig att staten har synpunkter på invandringens volymer och ställer sig som domare över dem som söker skydd i Sverige.

Detta agerande öppnar upp möjligheten att skapa ett ”vi och dom” samhälle där vissa är mera önskvärda än vissa andra. Uttryckt på detta sätt låter det kanske som en plattityd. Som det är idag har denna debatt inte fått nå ut i folkdjupet utan har tillåtits drivas av politiska företrädare som diverse olika omskrivningar.

Denna blogg ställer sig ytterst tveksam till om fråga ställts till det Svenska folket med denna utgångspunkt skulle ge samma resultat. Det är denna bloggs djupaste övertygelse att frågan om frihet och demokrati skulle vara långt mycket viktigare än en stramare flyktingpolitik.

Hur kunde det hända?


Hundra år av ideologisk tankekraft har inte lyckats att skapa förutsättningar att hantera hot mot det fria öppna samhället.

Nya tider följs alltid av nya utmaningar, att det idag svänger i politiken i så pass stor omfattning att gamla tider börjar ge sig till känna i ny skepnad är djupt oroande.

Partier som Sverigedemokraterna där agendan hämtas ur Nazismens ideologi är ett eko från en tid då Europa vände Humanism och Människovärde ryggen. Idag återupprepas detta på ett sätt som verkligen prövar det fria öppna samhällets värden till sitt yttersta.

Det finns ett handfast sätt att undvika rubriken för detta inlägg och det är att stå upp för Humanism, Frihet, Demokrati och Människovärde.

Liberal Fördelningspolitik


Att ta från dem som är rika för att kunna ge till dem som är fattiga är en dogmatisk hållning som säkert många förknippar med Socialismen. Denna blogg som hämtar Ideologisk kraft ur Liberalismen har en helt annan syn på detta sätt att förhålla sig till fördelningspolitik. Denna blogg har omformat denna gamla vänsterklyscha enligt som följer

”Ta medborgare från utanförskap, ge till dem delaktighet”

Det som borde varit 2000 talets stora heta politiska fråga ligger alltjämt i devala. Frågan om samhällsgemenskap och delaktighet har stött på patrull efter patrull ända sedan Fredrik Reinfelds och Anders Borgs Jobblinje. Denna fråga har nu tagit vändningar i helt fel ritktning, istället för mera delaktigheter har politiska krafter gjort entré med en politik som leder till ökad utslagning och växande polärisering.

Det Liberala samhällets grundläggande idé är att alla är med och bidrar efter förmåga, ambition och den fria individens sätt att hantera sina drivkrafter.

””Istället för att fler är med och bidrar är det idag en ökande mängd Svenskar som lever på bidrag””

Denna trend måste brytas, det måste i större uträckning löna sig att jobba, att ta det stora steget in i samhället måste belönas, det skall vara olönsamt att vandra i den motsatta riktningen.

Men här finns många detaljer som behöver ses över, det skall inte vara så att dem som hamnar i utanförskap beroeden av olycka, sjukdom eller andra omständigheter som inte är självvalda skall självklart ha en plats i en framtida Liberal Jobblinje.

Den övergripande målsättningen med en Liberal Jobblinje skall i första hand helt stoppa vandringen ut ur samhället, sekundärt skall det skapas flera olika nya vägar in i samhället för dem som redan befinner sig i utanförskap. Här kan en Liberal fördelningspolitisk gör ett stort arbete.

Först måste det utföras en bred kostndsberedning av utanförskapets totala kostander både i forma likvida kostnader, samhällets produktivitetsbortfall samt även den sidan som nomalt benämns som det Humana kapitaliet.

Innan något av detta kan genomföras krävs en bred politisk majoritet för en Liberal aganda, då finns enbart en väg framåt och det är att återuppliva Alliansen.

Pandemins budskap


Sällan har så många tvättat händerna så ofta, sällan har så många haft så god kroppslig distansering som nu. Det kan sägas mycket om Coronavirus (Covid -19) men som pedagog är kan detta virus inte överskattas.

Frågan är hur många utbildnings timmar i basala hygienrutiner som kan väga effekten av Coronapandemin?

Idag finns ett facit att luta sig emot, det är nu skrivet svart på vitt att bristerna i basala hygienrutiner har ett ofantligt högt pris. Alla händer som inte tvättats, alla onödiga kroppskontakter, alla oskyddade kroppskontakter kommer att lämna en skuld både i forma stora budgetunderskott och ett mänskligt lidande som får effekter långt in i framtiden.

Idag står Världen i en vägkorsning, ena vägen är att göra precis som vanlig och den andra vägen handlar om att börja anpassa samhället till en helt ny verklighet.

Nu handlar det om att skapa tillväxt i ett samhälle som är anpassat för att kunna hantera olika typer av smittor. Medicinen är i första hand inte att skapa ett vaccin, målet är i stället att skapa förutsättning för ett samhälle som fungerar även om nya virus gör entré.

Linnerydsmodellen


Vid ett besök i det vackra Småland stannar denna blogg vid ett samhälle några mil söder om Växjö. Linneryd är en oändligt vacker plats blandar allt det som kan kallas sommar till en mix av välbehag. Bakom allt detta finns en mindre ort, med en liten mack, butik, skola, några mindre företag och en kyrka.

Det är efter besöket i kyrkan som denna blogg får upp ögonen för något som sticker ut. Denna blogg som har djupt intresse för ideologi, teologi och filosofi hamnar helt plötsligt framför tavlan Bespisningsundret. Denna tavla som är en gemensam benämning på två av de Jesu under där Jesus  välsignar små mängder bröd och fisk, som sedan räcker till tusentals personer, och mer blir över än vad som fanns från början. Många har säkert läst Bergspredikan här hittar vi många kända bibelställen som ofta citeras: öga för öga och tand för tand, vända andra kinden till, älska dina fiender, bönen Fader vår och inte minst den gyllene regeln om att allt vad du vill att människorna ska göra dig, ska du göra för dem (Matt 7:12). En av liknelserna handlar om att vi lätt ser flisan i vår broders öga, men missar bjälken i vårt eget.  I saligprisningarna (Matt 5:3–12) förklarar Jesus att de som världen inte ser som lyckliga eller välsignade, ändå är det ur hans perspektiv. I och med att Guds rike och frälsningen genom Jesus tillhör dem redan nu kan dessa personer vara saliga mitt i sin fattigdom, sorg, hunger och törst. 

Men i Linneryd kyrka väljer man att enbart fokusera på givandet och mottagandet, i denna kyrka har barn i olika tider funderat över denna tavlas innebörd och mening. Det kan vid en första anblick tyckas banalt att enbart se livet som ett givande och tagande, men vid en något fördjupad anblick kan det mycket väl vara så att det går att koppla detta tänk till samtiden. I en tid där många ser livet ur en materialistisk horisont kan det mycket väl vara så att det kan vara intressant att funderar över givandets och mottagandets underverk. Att mycket små gåvor i dessa tider kan vara till mycket stor glädje och trivsel. Här handlar det även om att vara mottaglig inför den person som har för avsikt att komma med gåvor.

Den som funderar över livets mening kan med fördel göra ett besök i Linneryds kyrka, sätta sig ner i en bänk och funderar över den lilla gåvans mirakel.

%d bloggare gillar detta: