Det är i tiden när Trump tar ton


Att placera landets ambassad i Jerusalem kan mycket väl visa sig vara ett snilledrag. Det handlar om att visa vägen inför framtiden, det handlar om att våga visa mod när alla andra trampar luft.

Denna blogg har djupa rötter i Ideologi, Teologi samt Filosofi, det som tycks vara på ett visst sätt i realtid, kan ur ett djupare perspektiv vara något helt annat. Alla konflikter med Religionen som ledstjärna har nästan alltid någon form av verklighetsfrånvända agenda. Under mer är 2000 år har det i Religionens namn utförts strider med lätta Autistiska drag, det är många fall strider som handlar om vem som skall ha tillgång till diverse olika Religiösa platser och artefakter. Men den som har minsta lilla kunskap om Teologi så handlar den om hur vi människor skall kunna samexistera på bästa tänkbara sätt. Lite tillspetsat handlar alltså alla Krig med Religionen som alibi, att bråka om hur vi människor skall hålla sams. Alltså den klassiska frågan som alla vi levande har att hantera.

Men hur går allt detta att koppla till Donald Trump’s flytt av den Amerikanska ambassaden från Tel Aviv till Jerusalem? Det handlar om att våga lyfta blicken, att se allt ur ett annat perspektiv, att våga vara den som går först och får människor att tänka i nya banor. Kriget mellan Israel och Palestina kan tyckas vara något av en ytterst obehaglig följetång som inte i väsentliga drag förändrats under de senaste 50 åren. Detta trots att många misslyckade försök till fred kan staplas på hög, men nu sker något som tvingar fram helt nya tankebanor, kanske är det så att bara för att någon har besittningsrätt till ett land, behöver det då per automatik bli så att ingen utifrån kan besöka diverse olika helgedomar?

Donald Trump ställer denna fråga till de berörda befolkningarna i denna region, nu återstår att invända svar..

Lugn och skön 1:a Advent


Dagen då alla borde har rätta att få känna Julens intåg i samhället, påkallar eftertänksamhet. Det är under Julen som delaktigheten prövas fullt ut, att få känna sig delaktig är något av det finaste en människa kan få uppleva. Det är något som många i dag tar för givet, men just i dag finns ovanligt många i landet Sverige som inte känner sig delaktiga i samhället. Det är en dag som denna då varje avvisning från detta land känns extra tung. Att landet Sverige är ett land där många söker sin till känns hedrande, men att samma land inte fullt ut tar sitt ansvar som Humanitär skyddsplats är djupt olyckligt.

Denna tid på året är en tid där förhoppningar om en ljusare framtid skall väckas till liv, låt därför hoppet väckas om landet Sverige där delaktigheten skall omfatta alla genom att sträcka ut en värmande hand till alla som lämnats utanför.

 

 

Inte enbart jag


I en tuff Värld är det många som kanske inte känner sig bekväma med hur livet utvecklar sig, att bli utsatt för olika typer av övergrepp är något som måste bekämpas med alla medel. Att blivit utsatt för sexuella trakasserier och övergrepp är en politisk utmaning som har olika typer ideologiska grunder.

Det går att prata om olika typer av värdegrunder, policyses osv, men när allt kommer ner till botten handlar det om känslor som blivit sårade och skadade förhållanden människor emellan.

Att som kvinna, eller man för den delen, bli utsatt för övergrepp och förnedrande behandling med sexuell natur är något som har många olika perspektiv som löper risk att drunkna i denna tids mediakultur.

Att uttrycka känslor är en kanal som kan göra stor nytta, men det kommer inte lösa frågor och hur mänskliga relationer skall komma vidare i utvecklingen, på ett sätt så att närmanden över olika osynliga gränser skall kunna korsas. Jämställdhet är en sådan fråga som behöver lämna gamla värderingar och ta steg framåt på ett sätt så att man och kvinna kan möta utmaningar på samma nivå. Då handlar det oundvikligt om hur Människovärdet vårdas i samhället och att de människor som är satta att styra landet klarar av att hantera framväxten av frihet. Friheten är det steg som måste uppnås på ett sätt så att varje individ känner framväxande samhällsgemenskap. Då är kanske inte diverse olika kampanjer vägen framåt som ställer frågor och utkräver ansvar. Det är otvetydigt så att alla former av lagöverträdelser på detta tema skall beivras, men det känns inte som vägen framåt, som leder fram till ökad jämställdhet. Denna väg har helt andra mål och medel, här handlar det om respekt, förståelse och omsorg av personer som finns i samhället, i allas den direkta närhet där det finns medmänniskor.

 

Laget före jaget


Moderaterna står för frihet, individen i ett sammanhang som stödjer ett samhälle som omfattar alla medborgare. Det är inte frihet som är utmaningen utan det handlar om att försvara den samma på ett sätt så att friheten bevaras och tillåts växa sig stark.

Då är det känslan av tillåtande delaktighet som behöver släppas i den politiska dialogen, det får inte finns minsta tvivel som hämtas ur oro, rädslor och skräck. Ingen är starkare en lagets svagaste länk, det är något som alla tvivlare behöver beakta och plocka med sig innan fördomar och tanklösa uttalanden fälls.

Denna tid är en brytningstid på många olika områden, för att nämna ett område är delaktighet ett kärt ämne som denna blogg ofta lyfter. Under 1900 talet skapades välfärdssamhället på bekostnad allas delaktighet. Det finns en mängd olika faktorer som går att plocka upp i detta sammanhang, men det är kanske några områden som trots allt sticker ut.

För det första handlar det om relationen välfärd och framväxten av nya jobb. Den som sitter fast i bidragsfällan är en högst osannolik jobbskapare, denna rörelse är något som politiken har svårt att hitta konkreta idéer som gör skillnad på riktigt.

För det andra handlar det om att skapa en värdegrund på teologisk nivå, där värderingar som leder till välbefinnande och själslig balans kan skapas och upprätthållas. Det är jobb och delaktighet som leder till ett meningsfullt liv, som skapas av sunda levnadsvanor och gods sociala kontakter. Det är en fråga som kan hämtas ur vårt Lutheranska ärv, där det handlar om att vara en god människa, med god arbetsmoral, med ärligt uppsåt som skapar en delaktighet där det blir möjligt att dela livets alla skiftningar med sin medmänniskor i med och motgång.

 

 

SD var ett obehagligt sidospår


I bland besannas farhågor, SD är ett sådant exempel där populism och skräckpropaganda tillåts vinna opinion. Det som nu utspelar sig är ett obehagligt eko från föregångna tider, där landet inte kunnat stå emot när ofrihet och skräck släppas in i den högsta ledningen.

Det finns många orsaker att reagera, som nu när Sverigedemokraterna visar upp sig genom det som är deras Landsdagar, då kryper återigen Rasismens hemskheter fram i ljuset. Det skall bli denna bloggs uppgift att med alla medel bekämpa detta parti och dess företrädare. Det är inte värdigt ett land som Sverige att det finns politiker och politiska krafter som framför uttalanden som är hämtade direkt ur Rasismen.

Valåret 2018 blir i och med detta inte en enbart en kamp mot Sverigedemokraterna utan även en kamp mot Rasism och Nazism. Alliansen med Moderaterna i spetsen måste visa kraft och mod, stå upp och försvara Människovärde, öppenhet och frihet ur alla perspektiv. Frågan har nu vuxit till helt nya dimensioner, det handlar nu om vilken framtid som vi idag levande skall lämna över till våra barn. Det handlar om att stolt visa upp ett fritt, öppet och välkomnande land där alla har samma värde ur alla tänkbara perspektiv. Skall det bli verklighet finns enbart en väg framåt och det är att visa mod, våga vara den som aldrig kan kompromissa när det handlar om frihet, rättvisa och Människovärde.

Åkessons desperata besked


Frihetens budskap nu riktas mot Jimmie Åkesson och dennes ofria kollegors förvirring och uppbyggande av rädslor och skräck. Vi Moderaterar tar ställning mot denna galenskap, står upp för Människovärdet och frihet. Nu får det vara slut med Sverigedemokraternas mytiska logik som vilseleder och skapas onödiga spänningar i samhällsbygget.

Politiskt spel kan aldrig bli viktigare än frihetens djupt rotade värden som är en Moderats själ och hjärta. Det handlar om vår framtid, vilket Sverige, vilka värden som framtidens befolkningar skall få leva sina liv utifrån.

Jimmie Åkesson bör betänka sina uttalanden om diverse olika samarbetsformer, när det finns en sådan avgrundsdjup ideologisk klyfta mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna. Vi måttfulla Moderater måste vara tydliga med de enorma ideologiska risker som Sverige utsätts för om Sverigedemokraternas populism, Nazism och Rasism får inflytande.

Det får vara slut nu, tiden är inne för en tuffare retorik, det behövs ordentliga krafttag för att en gång för alla avsluta detta stolleri. Det behövs mod för att bemöta rädslor, det behövs frihet för att låta kärlek och öppenhet återigen blir en naturlig del av det Svenska samhället.

Jämställdhet ur djupet


Som Moderat och djupt troende Liberal känns frågor om Jämställdhet som något självklart, då Människovärdet ut detta perspektiv alltid är störst och ur alla lägen och okränkbart.

Det som idag aktualiseras med kränkningar av huvudsakligen kvinnor ur ett sexuellt perspektiv är ur denna bloggs åsikt en fråga om Människovärdet. Med en Liberal Människosyn finns en tydlig lägsta gräns för Människovärdet, denna gräns är inte något som lätt kan bestämmas via lag och rätt eller via olika Sociala policys. Det är självklart att ett nej alltid är ett nej, men vad som händer inom en människa är inte alltid logiskt och rationellt, speciellt under omständigheter där det uppstår prövningar och där olika moraliska och känslomässiga påfrestningar sätts i rörelse.

Av denna bloggs namn att döma handlar allt här om det fria och okränkbara Människovärdet, långt innan #METOO kampanjer, framväxande Feminism har denna blogg drivit frågan om Jämställdhet med Människovärdet som vapen. Ett samhälle som har förmåga att vårda och understödja Människovärdet har kommit långt även med Jämställdheten. På många sätt kommer Jämställdheten då som en positiv effekt när Människovärdet blir en värdefråga som debatteras på arbetsplatser, skolor, media och i politiken etc etc.