Samtidens stora drömmar


Om 1900 talet kan sägas mycket, man kanska kommer detta århundrande gå till historien som de stora drömmarnas dito. Det var då som politisk ideologi handlade om allt det som känns rätt ända fram till den tidpunkt då drömmar övergår till verklighet. Det är idag allmänt känt att förvirrade vänsterdrömmar inte fungerar i den verklighet där vi människor skall fungera tillsammans i våra moderna samhällen.

Denna blogg har att falla tillbaka på ett liv där största delen tillägnas upplevelser under 1900 talet. Uppväxt med ismernas alla olika lovsånger, men alltid med en smygande känsla om att att en kommande framtid skulle att visa upp utopierna som inget annat än galenskap. Denna blogg håller det för troligt att dagens samhälle byggdes på ismernas alla föreställningar om en ljus framtid. Detta trots att att ismerna inte gav några realistiska svar om ekonomi, vetenskap eller samhällsbygge.

Politisk ideologi idag väcker inga drömmar om en ljus framtid. Idag söks inte drömmar om framtiden på samma sätt som under 1900 talet. Förhållningssättet till politisk ideologi är därför något som bäst kan liknas vid ett ständigt sökande, lite som att välja en produkt. Det handlar mycket om vad samhället har att erbjuda och förvånansvärt lite om drömmar att skapa framtidens samhälle.

Det är ur denna synvinkel inte speciellt förvånade att Nazisterna; Sverigedemokraterna och Kommunisterna; Vänsterpartiet när fram till väljare. Båda dessa partier har det gemensamt att de har en bild av ett framtida samhälle. Det de också har gemensamt är att de talar väldigt tyst det vad som händer om deras ideologier tillåts forma samhällsbilden. Det är kanske inte så konstigt då vi alla har facit i hand om vad som händer när de tillåts forma samhällsbilden..

Denna blogg heter som bekant Människovärden, precis exakt här finns den gemensamma faktor som beskriver varför Nazister och Kommunister har sorteras bort av historiens vindslag, det handlar om Människosynen. Ett framtida samhälle som styrs av Nazister alt Kommunister är något som antagligen ingen ställer upp på. Men det finns ändå något här som har haft effekt på människor och våra samhällsbyggen. Något att tro på under svåra och prövande tider, för att göra en lång historia kort så gäller det att använda samma grundläggande struktur som extremvänstern och de extrema högerideologierna men ur helt andra syften.

Nazister bygger makt genom att ställa folk emot varandra, framtidens ideologi skall därför handla om hur man får folk att trivas och jobba tillsammans.

Kommunister vill skapa ett samhälle utan ägande, där värden skapas och där befolkningar torteras att underkasta sig ideologisk renhet.

Det känns inte omöjligt att utverka en ideologi med en framtidsvision som låter både hoppfull och verklighetsförankrad. En ideologi som har Människovärdet, frihet och äganderätt överst på agendan, det är här Moderaterna kommer in i bilden. Vi tror inte på en stat som styr över samhälle och indvider. Vi tror på ett samhälle där indviden är störst, där Människovärdet alltid kommer först och är störst. Vi tror på ett samhälle där lag och rätt fungerar som en samhällsbyggande kraft där alla får likvärdiga förutsättningar, en skola som ser och förstår indvinders unika skillnader som används på sätt där alla för bästa tänkbara förutsättningar för ett gott liv.

Grunden till alla former av välstånd bygger på förmåga att skapa bestående värden. Det handlar om drivkrafter och förutsättningar till företagsamhet och att ansträngningar lönar sig. Nya jobb är det samma som goda framtidsutsikter, det finns inget som är viktigare för att skapa framtidstro som att vara säker på att det finns nya jobb att tillgå.

Därför bygger den Moderata framtidsvisionen på ett samhälle där nya företag växer fram och utvecklas, samtidigt som nya jobb växer fram på ett sätt så att alla kan få ta del av det fria samhällets god välfärd. Där allas unika Människovärde respekteras, där lag och rätt skapar en robust grund, i ett stabilt tryggt långsiktigt samhälle där alla är likvärdiga.

En vision om en ljus framtid behöver även uttrycka något om hur skolan utvecklas. Med en större focus på inviders unika och olika förutsättningar. Där det råder realistiska förväntningar om hur en indvid utvecklas och att utecklingsfaser respekteras på ett positivt sätt. En skola som är kunskapsbaserad på ett sätt som inte handlar om ålder útan följer varje individ utifrån kunskaper och utvecklingspotential.

När det kommer till arbetsmarknaden är ”utvecklingspotential” ett intressant sätt att uttrycka sig på i en Moderat framtidsvision.  Det finns ingen människa på denna planet som saknar utvecklingspotential. Denna framtidsvision handlar om att väcka liv i allas utvecklingspotential.

Inför valet 2018 måste dessa frågor högre upp på agendan, egentligen handlar det om ett konservativt sätt att se på samhället. Det handlar om att våga städa ut vänsterismernas kollaps, det handlar även om att bemöta och hindra Nazisternas skräckvälde. Det är nu vi Moderater skall agera, det är nu vi skall visa vägen till en ny och mycket ljusare framtid.

 

Borgerligare Samhälle


Socialismens värdesamling är en fattig samling floskler utan egentlig verklighetsförankring. Här finns inget att hämta under tider av prövningar och vid långsiktiga samhällbyggen. Ett samhälle med Borgerliga värderingar finns en anda av omsorg, förvaltning och humanism. Inom Borgerligheten finns även den själsliga dimension som dagens människor söker och tycker sig finna på alla andra platser utom där dessa frågor hör hemma, nämligen i den Svenska Kyrkan.

Tiden som kommer bör vara en tid där Borgerliga värderingar ersätter Socialismens ihåliga ideologi. Konservatismen är ett bra redskap för att kunna skapa den trygghet som många idag säger sig vilja skapa.

Det många idag upplever som otrygghet handlar kanske inte om att det faktiskt är otryggare i dagens samhälle, utan att det i många fall kan handla om att klassiskt Borgerliga värderingar suddats ut av 1900 talets vänstervåg.

Tider av otrygghet


Som politiker handlar jobbet mycket om att lyssna in sin samtid, det kan tänkas att ”samtidskänsla” är viktig för en politiker på samma sätt som bollkänsla är viktig för en fotbollsspelare.

Under senare tid har samtidskänslan ofta används för att skapa allt i från oro till brösttoner om fler poliser, baserat på den upplevda oro som för dagen speglar delar av det Svenska samhället.

Trygghet är en upplevelse som bygger på strömningar i tiden, och när politiker använder otrygghet i retoriken är det ofta inte så att det handlar om verkligheten utan istället om hur landets medborgare upplever sig vara trygga alt otrygga.

Ur ett ideologiskt perspektiv svänger pendlen över till mera konservatism när otryggheten upplevs växa. Att som politiker i detta skede lova fler Poliser samtidgt som det retoriskt framförs underbyggda budskap om växande otrygghet kan därför uppfattas vara förvirrande. Trygghet är så mycket mer än att anställa fler poliser. Trygghet är en värderingsfråga som kräver djupare eftertanke än så, det är därför viktigt att skapa en helhetsbild av det som upplevs vara otryggt och därefter leverera pricksäkra refomer.

Bilden är komplex, det kablas ut budskap om gruppvåldtäkter, det kablas ut bilder om skjutningar på öppen gata, det berättas om vårdanställda som inte hinner med sina arbetsuppgifter, en skola med undermåliga resultat osv. Allt detta sammantaget är en informationsbomb med ett anda syfte och det är sprida otrygghet.

Som politiker är förvånnande ofta frestande i dessa fall att gå upp i försvarsställning, slå ett slag för Sverige och dess fantastiska välfärd, påvisa att oroshetsarna faktiskt har fel både i sak och på bred front. Men det skapar inte trygghet, det skapar enbart misstroende och svekdebatter.

Trygghet skapas av samförstånd, när ord och handling följs åt, när lovord och verklighet hjälps åt i en ibland ganska hård och tuff verklighet. Vi Moderater har här en skräddarsydd uppgift inför årets val. Det är nu vi skall ta tag i Sverigebilden, göra den till våran, låta väljarna känna igen sig i vår retorik, bygga upp det samförstånd som i det lite längre perspektivet leder fram till trygghet på ett sätt som skapar ömsesidigt förtoende mellan våra väljare och det trygga samhälle som vi alla vill vara med och skapa tillsammans.

Ideologiskt paradigmskifte


Under nästan hela 1900 talet präglades Sverige och Europa av vänsterns ideologier. Marxism och Socialism ansågs då vara framtiden, allt som tidigare byggt starka samhällen ansågs av många vara förlegat. Dessa ideologier har format det Svenska samhället under snart 100 år, åtskilliga generationer var vuxit upp och blivit djupt påverkade av Vänsterns hårda och i många fall inhumana människosyn. Det har skapat en mängd olika typer av myter kring samhällsklasser och vad som är ett jämlikt samhälle.

Med facit i hand visar det sig att Vänsterideologierna inte kunde lösa ett anda av samtidens olika utmaningar. Istället så har vänsterideologierna istället byggt upp oändligt många nya samhällsutmaningar som kommer att ta 100 tals år att reparera. Att sträcka sig så lång med påståenden om att 1900 talet var ett bortslösat århundrade ur ett ideologiskt perspetiv är kanske att förhäva sig, men en sak är säker och det är att Världen inte skulle klara 100 kommande år med Marxism och Socialism.

I ljuset av detta faktum uppenbarar sig något som kanske samtidens ideologer har missat och där att lägga fram en tydlig ideogisk motkraft till 1900 talets vänstervindar. Mycket talar för att dagens focus på invandring och migration, rädslor för att välfärden inte kommer att räcka till alla, handlar om att dagens politiska debatt tappat bort konservativa värderingar. Moderaterna har varit ovanligt mycket liberala de seanste 15 åren. Tiden med Borg och Reinfeldt var en tid där Moderaterna helt ängnade sig åt Liberalism, precis som denns blogg och många andra Moderata diton.

Nu slår den ideologiska pendeln tillbaka med full kraft, nu kommer en tid där Vänsterns reaktionära agerande under lång tid skapar ett behov av konservativa värderingar, där en nytt stabilt samhällsfundament skall skapas.

Det vi idag ser i opinionen är att Sverigedemokraterna håller sin position, många experter tror att det till stor del handlar om en mycket restriktiv invadringspolitik, men det kan mycket väl vara ett fundamentalt misstag. Lyssan man noggrant på det som framförs från detta pati så handlar mycket om traditionell konservatism. Slå vakt och det som varit och så skydda sig mot det som kommer i framtiden.

Här har vi Moderater en läxa att lära, vi är dem som förvantas stå upp för dessa ideologiska värderingar. Vi skall visa våra väljare hur samhället ska fungera även i framtiden. Vi står upp och visar hur välfärden skall utvecklas in i framtiden, hur vård skola och omsorg blir Världsbäst. Vi skall samtidigt visa hur Sveriges företag växer och utvecklas, hur nya jobb växer fram, hur vår konkurrenskraft gentemot omvärlden stärks osv.

Vi måste därför visa att vi Moderater är ett konservativt parti som tror på ett Sverige där samhället kommer att bli mera tryggt, med en tydlig samhällsbyggnad där det råder ordning och reda.

 

Sverige, Sverige fosterland..


Ingen bevittnar en Svensk försommar oberörd. Denna tid i Sverige är paradiset på Jorden. Här finns allt som en Människa kan önska i form av vackra landskap, vidunderliga vyer och oändlig grönska. Kanske är det så att upplevelsen bygger att Sverige är ett land med Frihet, Öppenhet och Demokrati. Ett land där Människovärde och Humanism skapar den känsla av tillhörighet som i grunden bygger på gemensamma värderingar och drömmar om en framtid med fred och frihet.

En tro på framtiden är en tro på förmågan att kunna påverka sin situation i ett samhälle som är fritt och demokratiskt, där alla har en ärlig chans att förverkliga sina djupaste drömmar.

Det sägs att Svensken inte har den där upplyftande känsla av tillhörighet, att vi Svenskar inte tycker om att fira vår nations stora dag. Alltid när paradoxen uppenbarar sig uppstår intressanta frågeställningar.

Om inte Sverige är värt att fira då finns inte mycket kvar på denna Jord att fira. Lyckan som bor i ögonen på den ungdom som springer ut i livet med sin studentmössa, eller varför inte den lycka som infinner sig när en nyaanländ för beslut om ett Svenskt medbogarskap är känslor som bara den som upplevt dessa situationer kan beskriva. Det är djupa känslor av lycka och upplyfthet som står över allt annat. Det gäller verkligen att fira den 6 Juni, det är då vi Svenskar skall slå klackarna i taket. Det är då vi skall vara stolta, visa att vi är en del av land som mycket väl kan vara det absolut bästa och vackraste som denna planet har att erbjuda.

 

Är välfärden hotad?


Vad som sätter samtalsagendan inom politiken är många gånger svårt att fullt ut begripa. Valåret 2014 präglades av en rädsla över välfärdens framtid, kanske var det så att den Rödgröna röran fick makten med orsak av argument som handlade om att välfärden var hotad, att något i samhället var på väg att gå sönder. Det pratades om tåg som inte avgick enligt schema, dåligt underhållna vägar, en skola med fallande resultat och en äldreomsorg som inte fungderade. Då byggdes en retorik om att det var Alliansens skattesänkningar som låg bakom denna utveckling.

Med facit i hand är det fullt möjligt att konstatera att dessa Rödgröna påståenden inte påverkat Sverige i positiv riktning. Efter 4 år med konstanta skattehöjningar har det inte hänt speciellt mycket med välfärden. Den fungerar ungefär som för 4 år sedan, med den skillnaden att Svenska folket betalar några tusenlappar extra för samma typ av välfärd. Vi en grov kontroll har vi faktiskt idag lite färre poliser, något längre vårdköer samt en Järnväg med ett Kafka-liknande förhållande till tidtabeller.

Detta förhållande är i vissa steg begripligt, men hur samma retorik går att använda långt ut till höger av Sverigedemokrater och Nazister är en ekvation som ligger långt över denna Bloggs fattningsförmåga.

Myten om att det är möjligt att bekämpa brottslighet med Poliser hålls allt jämt vid liv av dessa ideologiskt tveksamma politiska inriktningar. När det sen dessutom på mycket lösa grunder går att koppla brottslighet till en viss gruppering inom samhället tillåts landets extremhöger vinna enkla politiska poänger. Sverigedemokraterna har till viss del lyckats bygga upp Invandringen som ett hot mot den Svenska välfärden. Denna logik är något av det konstigaste som denna blogg någonsin upplevt. Att fler deltagre i samhället skulle inbära så stora kostnader på ett sätt så att välfärden i Sverige hotas är obegripligt, fler som deltar och bygger Sverige är enbart positivt. Att fler samhällsdeltagare inte skulle inbära nya problem är ett naivt förhållningssätt, men det är väl här politiken har sin roll att spela. Den politiska utmaningen handlar inte om attt hindra de som flyr till Sverige eller att förhindra de människor som söker sig till Sverige av andra orsaker. Här är normalt den stora utmaningen hur de människor som befinner sig i Sverige snabbast möjligt blir delaktiga i samhällsbygget av framtidens Sverige. Det är dennas bloggs övertygelse att alla andra förhållningssätt bygger på Rasistiska grunder.

Med andra ord har två helt olika politiska inriktningar vunnit politiska poänger på exakt samma rädslor som i grunden handlar om rädslor inför generella förändringar i samhället som skulle kommit oavsett vad som inträffat under tiden.

Låt nu valrörelsen 2018 bli en kamp mot unisona rädslor, det är precis just vid dessa tidpunkter i samhällsutvecklingen som vi Moderater har vårt jobb att utföra. Det är då vi skall stå upp och visa vägen till det inkluderande trygga samhället, vi skall visa vägen till det fria öppna samhället, det är vi som visar vägen till nya jobb, fler som deltar och mer välfärd att fördela.

Tal till Nationen


Kvällens övning blir en fin uppvärmning för vår kommande Statsminster. Ulf Kristersson är en osannolik sannsaga, vem kunde ana denna utveckling för så lite som för ett år sedan. Då var AKB Moderaternas stora hopp inför 2018, idag är det alltså Ulf som bär Nya M genom valrörelsen som ett mycket oprövat kort från denna position.

Kanske är det så att varje tid kräver sin personlighet. Ulfs lugna och balanserade framtoning är precis vad denna tid kräver när ytterligheterna på den politiska skala tar ton och låter stöveltrampen smattra på gator och torg.

Mer då är någonsin behövs en måttfull Moderat som står upp och tar striden för frihet, trygghet och Människovärde. Det är när frihet och demokrati står på spel som vi Moderater visar upp oss, visar vägen med sunt förnuft och handfasta principer som inger trygghet och nytt hopp om framtiden.

Lika osannolikt som att Ulf Kristersson är vår högt aktade partiledare, är att han tydligt bär en äldre version av Moderaternas ideologi i sin retorik. Han likt t ex Gösta Bohman har en tydlig linje som värnar frihet mot ytterligheternas totalitärna samhällssyn. Med ett pragmatisk förhållningssätt lyfter Ulf ofta fram vikten av att värna allt det som bygger Sverige starkt, står upp mot de ideologiska faror som tornar i horisonten, såväl höger ut som vänster ut i det politiska landskapet.

Det är med Ulf Kristersson som Statsminister som Sverige kommer att hitta en väg in i framtiden där frihet, demokrati och Människvärde kommer att lyfta Sverige till nya och ännu sålänge okända framgångar.