LAS i framtiden


Anställningstrygghet är en fråga som ofta kopplas samman med arbetsmarknadens parter. Som det är idag är denna fråga något som har stor inverkan på en mängd olika områden i samhället. Att känna sig trygg på sin arbetsplats är en fråga som är långt mycket större en att enbart handla om en förhandling mellan arbetsmarknadens parter.

Många av dagen samhällsutmaningar har sina grundläggande orsaker i hur anställningstryggheten utvecklas. Trygghet är ett sätt att beskriva mänskliga relationer, med andra ord så är frågan om LAS långt mycket större än att vara kopplad till jobb och arbetsmarknad.

I en tid där samhället har utmaningar med integration och polarisering i det stora kan det mycket väl vara ett symptom som följer med in i vardagen vid alla Sveriges arbetsplatser. Det är t ex inte lätt att uppleva trygghet på arbetsplatsen om det uppstår otrygghet när mellanmänskliga relationer skall skapas på det stora samhällsplanet.

Den stora frågan är som ofta i dessa sammanhang att förhålla sig till den situation som den lilla vanliga människan skall möta i vardagen. Vad som händer med din lilla vanliga människan om anställningstryggheten förändras.

Idag befinner sig stora skaror Svenskar utanför den gräns som omgärdar samhället i form av jobb och gemenskap. Vägen in i samhället är som alltid en fråga om att ha ett jobb. Det finns få vägar som är så handgripliga just den som handlar om att gå från utanförskap till att vara en del av samhället i form av att ha ett jobb och allt vad det innebär i form av social trygghet.

När nu LAS är under bearbetning är tiden mogen att släppa in Liberala tankegångar. Hela uppbyggnaden av LAS är en socialistisk skapelse som behöver helt nya grundläggande ideologiska tankegångar. Arbetsmarknaden skall utformas att passa alla. Tryggheten skall bygga på individens behov av deltagande och inte Socialismens påtvingande dogism. Deltagandet skall vara ledstjärnan, istället för Socialismens oförmåga att skapa samhällen där alla har en självklar plats i samhällsbygget. Så som Sverige ser ut idag finns ett stort antal olika arbetsuppgifter som klassas ner av Socialismen bristfälliga syn på individens frihet.

I det Liberala samhället äger varje individ sin frihet, här finns ett oändligt antal möjligheter att hitta nya vägar in i framtiden. Låt Sverige blir de stora möjligheternas land. Under frihetens fana har alla Svenskar en självklar plats, här skall alla känna delaktighet och trygghet. Det skall inte vara en fråga som lämnas till förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter. Det skall vara en fråga för varje Svensk medborgare..

Den lyckliga tiden


1900 talets sista del och 2000 talets inledning kan mycket väl varit mänsklighetens absoluta höjdpunkt. Under denna tid som sannolikt förtjänar epitetet ”Den lyckliga tiden” är förenad med strävanden som är förenliga med människans natur att fritt tycka, tänka och tro. Här går att hitta en längtan att skapa samhällen där vi människor kan samexistera på ett sätt som gör det möjligt att vara en fri individ i ett fritt öppen demokratiskt samhälle.

Vi som levde och lever i den lyckliga tiden har mycket att fundera över och även ett ganska tungt bagage att bära. Det finns alla tänkbara möjligheter att den lyckliga tiden fortsätter långt in i framtiden, men då krävs eftertanke och ideologisk klarsyn för att det skall bli verklighet. Den lyckliga tiden beror till stor del på hur friheten har utvecklats i de moderna samhällen som byggts upp under efterkrigstiden. Frågan om hur individen i förhållande staten hur den fria indibiden skall kunna växa och där skapa stabila samlevnads former har sökt i, och hittat de flesta svaren i liberalismens läror.

Alla som idag inte tror på friheten som samhällsform borde leva en dag helt utan de rättigheter som det fria öppna samhället upprätthåller till sin medborgare. Idag tar alla för givet att få tänka den fri tanken, den få bära fram den fri åsikten, att fritt få tillbedja sin Gud. Det skulle säkert upplevas som mycket obehagligt om det var så att man som Svensk inte får gå omkring och sprida sina tankar och funderingar efter smak och tycke.

Det kan mycket väl vara så att den lyckliga tiden bygger på just detta att alla förväntas vara fria i sitt tänkande och tyckande. Det som är viktigt i detta sammanhang är att denna frihet bygger på att alla slår vakt om den fria samhällsform som gör det möjligt att fritt tycka och tänka.

Friheten är inte större än sina utövares förmåga att enas om under vilka omständigheter friheten skall utövas.

Den lyckliga tiden bygger på förmågan att kunna stå upp och ta striden mot de politiska ideologier som har en ideologisk samhällssyn där samhället är överställt människans frihet. Att vara Moderat är det samma som att i alla lägen stå upp för den fria individens kraft och förmåga. Ge stöd och ideologisk kraft åt den lilla vanliga människan som aktivt vill skapa sitt fria liv och sin självklara rätt att fritt tänka, tycka, agera och tro.

Välfärden och överjaget


Många har säkert ett mer eller mindre starkt förhållande till Sigmund Freud. Han är lite av den moderna Psykologins fader. Det är därför mycket intressant att få låta hans tankar möte några av det moderna samhällets utmaningar.

Många ställer idag ofta frågan, hur kunde det bli såhär i samhället? Vi hör idag ganska häftig debatt som vill göra det gällande att Sverige i det närmaste är ett laglöst land. Denna typ av retorik kommer inte sällan från landets yttersta högerkant. Här finns en samhällssyn som bygger på en tro att polisära insatser är det som underförstått saknas. Det är uppenbart att ingen som företräder dessa idéer är familjär med den gode Sigmund Freud. Dagens politiska debatt i dessa frågor är värd ett bättre öde än den agenda som idag kommer i dagens ljus. Det borde vara självklart att ställa frågan varför de finns medborgare i Sverige som väljer en livsstil som inte naturligt är en del av det Svenska samhället. Det borde vara ett ganska enkelt politiskt arbete att skapa reformer som sätter fingret på de faktorer som underbygger en förståelse om hur Svenskar hamnar utanför samhället.

Sigmund Freud hade inte haft några större problem att fråga varför, på samma sätt borde det inte vara speciellt svårt för oss Moderater att göra samma sak.

Idag har vi många frågor att hantera som t ex miljö, klimat, hållbarhet, jämställdhet, integrering osv.

Många av dessa utmaningar byggs sakta men säkert in i den befintliga samhällsstrukturen utan att få den typ av behandling som behövs för att kunna fungera fullt ut. Hela 1900 talet bygger på olika typer av s.k. framsteg som i sig kan tyckas vara positiva. Men vid en djupare granskning uppenbara sig många olika utmaningar som inte ens är i närheten av att lösas på ett sätt som är långsiktigt hållbart.

Allt detta beroende av att ingen ställt relevanta frågor om varför vi skall ha utveckling, integration, jämställdhet osv. Rimligtvis borde det vara självklart att utforma en beräkningsmodell där det framgår att utvecklingssteg är positiva. När det kommer nya s.k. framsteg, då skall det vara självklart att framsteget verkligen är ett framsteg ur alla perspektiv. Det är ett högst rimligt krav att ett framsteg överväganden skall vara positivt både vad gäller miljö/klimat, hållbarhet, ekonomi, miljö/hälsa osv. Helst skall det s.k. framsteg vara en total vinst, med andra ord så skall framtidens framsteg innebära att det blir en total vinst beräknat ur alla parametrar. Det handlar om att det skall bli en nettovinst för miljö/klimat, ekonomi, hälsa, C02 osv.

Kvinnofällan feminismen


Vi ser idag ett stort antal kvinnor i Sverige som lämnar arbetsmarknaden i förtid. Att detta sker i ett land som Sverige vilket anses vara ett av Världens mest jämställda nationer i Världen måste ses som en högoktanig paradox.

Att det i huvudsak handlar om Svenska kvinnor i åldern 43-50 som lämnar arbetsmarknaden i förtid väcker nya funderingar. Innan man går vidare med djupare funderingar bör det kanske förklaras vad det innebär att lämna arbetsmarknaden i förtid. Dessa kvinnor som i huvudsak är födda under 1970 talet tillhör en en generation som är uppvuxna i ett samhälle som formats av tankegångar om hur manligt och kvinnligt skall kunna agera i samhället utifrån samma förutsättningar. Utvecklingen idag är att ett av de två könen inte stortrivs med den form av jämlikhet som finns idag. Som det ser ut idag är det kvinnorna som efter ca 20 år på arbetsmarknaden lämnar utan att återvända.

Men med facit i hand blev det kanske inte riktigt så som jämlikheten var tänkt att fungera i verkligheten, eller det skall kanske utryckas som att det blev ungefär så som det är tänkt, dvs att att man och kvinna blev mera jämställda. Den stora skillnaden handlar om utfallet i form av välbefinnande samt vem det var av de båda könen som fick betala det högsta priset.

Mycket talar för att jämställdheten började att ställa krav på kvinnor som tidigare aldrig varit möjligt. Frågan är om kvinnor eller män verkligen vill vara jämställda om det varit så att att de hade antagit denna utmaning med facit i hand.

Samhället som vi känner det idag är skapat av män för män. Att i denna kontext under några få decennier säga att detta samhälle som är skapat av män för män även skall bjuda in kvinnor kan tyckas vara naivt. Om det varit så att feminismen och jämställdheten skulle fått en ärlig chans borde en bred undersökning med detta tema tittat på en konsekvensanalys.

Att vilja vara jämställd och att leva ett jämställt liv handlar sannolikt om två helt olika saker. Som det är idag med feminismen så möts där teori och verklighet under sämsta förutsättningar. Teorin berättar för oss att jämställdhet är något bra som vi ska satsa på, medens verkligheten spjärnar emot beroende på att samhällets uppbyggnad ser ut på ett helt annat sätt.

Jämställdhetens stora samhällsutmaning har reducerats till vem som lämnar på dagis, vem som diskar och tar tvätten, samt vem som tjänar mest osv. Med facit i hand ser vi idag kvinnor som tror på jämställdheten och samtidigt sköter disk, lämnar på dagis osv och slutar som utbränd frånskild 50 åring. Nu var detta kanske en mycket grov generalisering men helt nödvändig för att kunna sätta fingret på denna utmaning.

Det framtida jämställda samhället behöver utformas på ett sätt där både manligt och kvinnligt kan trivas och må bra över tid. Jämlikhet är inte att skriva vackra policys eller att utropa ministrar som feminister. Jämlikhet är att skapa förutsättningar i allt från utbildningssystemet, samhällsbyggnaden, hur företag skapas och byggs upp till det mera vardagliga som familj, boende och arkitektur.

Ska framtidens samhälle kunna bli jämställt så behövs en strukturell Liberal revolution genomföras. Frågas som tidigare handlade om kvinnans frigörelse kan med enkelhet lyftas till att omfatta alla individer oavsett kön. Ska Sverige kunna möta en framtid så behövs flera och bredare frihetsreformer som bjuder in fler och mer in i samhället att vara aktiva samhällsbyggare. Det skall vara varje medborgares skyldighet att leva livet optimalt i förhållande till förmåga, vilja och ambitioner. Det skall inte vara en fråga om kön, hudfärg, religion, politiska åsikter, rörlighet, förmåga etc. Det skall vara en fråga om frihet och hur man väljer att förhållas sig till sitt fria tänkande, tyckande och handlingssätt.

Dagens politiska landskap


Bilden av ett Sverige som speglar samtiden är utsatt för en ideologisk kamp. Skalan som går från höger till vänster är är inte längre den samma som under 1900 talet. Det märks verkligen att 1900 talet idag är mera än 20 år bort i det förgångna.

Som alltid finns ett underliggande där resurser fördelas och hur samhället hanteras allt i från skatter till bistånd. Det är därför intressant att den politiska debatter idag tenderar att vara något mer än en fråga om förvaltning, service och underhåll. I dag uppenbarar sig djupa ideologiska tankegångar förklädda i frågor som på utan tycks handla om brott och straff, men under ytan bubblar det av känslor och åsikter på ett sätt som bäst kan liknas vid den ideologiska debatt som så tydligt färgade 1900 talet i Sverige och i Världen.

Dagens yttersta högerkrafter sätter det fria öppna samhället under lupp, väljer att plocka upp samhällsställningar så som t ex brott och straff med utgångspunkt för att ifrågasätta modellen med frihet och demokrati. Hela denna yttersta högerrörelse har som övergripande mål att en gång för alla sätta stopp för fred och frihetsprojektet EU. Det är tänkbart att den yttersta högern fick kraft och mod genom att driva främlingsfientliga frågor i samband med de stora flyktingströmmarna i Europa 2015-2016. Detta inträffade under en tid då det fria öppna samhället provades på sitt yttersta, utkämpade en strid delvis för att upprätthålla friheten, står upp för människovärdet, samtidigt som det var en kamp för att erbjuda alla som behöver skydd, mat, kläder och vård en säker och trygg vardag.

Ur ett ideologiskt perspektiv är denna förskjutning enorm. Under ca 20 år gå i från en ideologisk debatt som handlar om att skapa en jämlikt, jämställt samhälle till att hantera svåra frågor i vardagsdebatten som är att möta en ganska stor politisk yttre högerrörelse med en agenda som ifrågasätter alla de värden som skapade välfärden under 1900 talet.

Frihet, demokrati och människovärde är idag underliggande frågor som tyvärr tycks vara frikopplade från dagens debatt. Politiker av idag kan ta sig an en debatt som flyger högt över de grundläggande värde som en gång i tiden skapade det fria öppna demokratiska samhället. Istället för att möta och välkomna det samhälle (På gott och ont) där vi alla är en del så tycks dagens politiska debatt tendera att söka enkla grova generaliserande lösningar som alla redan från början vet inte kommer att fungera i praktiken.

Det talas idag t ex om invandring och migration på ett sätt som att det skulle handla om något annat land på en annan planet. Faktum är att allt händer här och nu i Sverige. Det är det gamla folkhemmet som står och väntar på en reformaganda som bjuder in alla Svenskar i samhällsbygget.

All vet vad som händer med en grupp skolelever som inte tillåts vara med och leka på skolgården. Om det finns någon enda människa som tror att det skulle vara annorlunda ut i det stora vanliga samhället bör öppna sina ögon, ta en lång promenad och ta in samtiden.

I denna fråga är varje spenderad sekund utan aktiva åtgärder ett gigantiskt slöseri med tid och människoliv. Moderaterna har nu en unik möjlighet att vara med och sätt agendan för den politiska debatten. Det behövs en helt ny politik, med en helt ny retorik som kräver en helt ny taktik. Moderaterna skall vara det pragmatiska partiet som ser samtiden och kommer med lösningar som lyfter samhället till nya höjder.

Tiden är inne för den inkluderande politiken, där alla i Sverige skall vara del av det fria öppna samhället fullt sysselsatta med att förverkliga sin liv, sin välfärd på ett sätt där brottslighet inte längre är en möjlig livsstil.

Religion i en ny tid


Att vara Sekulär är inte det samma som att sakna tro. Det handlar om att förhålla sig rationellt de inre själsliga krafter i kroppen som är tro, hopp och kärlek.

Alla har säkert ett eller flera olika sätt att förhålla sig till Kärleken, men är det på samma sätt med tro och hopp?

Det finns idag ett stort antal olika religioner så som Kristendomen, Islam, hinduismen o s v. Men varför skall moderna rationella människor förvillas av olika religioner när allt som behövs för att kunna leva ett balanserat liv redan finns i kroppen. Allt finns där redan, livet handlar om att lägga alla pusselbitar på rätt plats under livets gång.

Det har funnits många olika perioder under den tid då mänskligheten vandrar på Jorden när maktkampen om människans själ tappat alla rimliga proportioner. Det är säkert sant att alla människor vid någon tidpunkt under sina liv tappar tro, hopp och kärlek. Det är då religionerna ser sin chans att spela ut sina kort och visa upp varför behovet av en stark tro är viktig genom att visa upp förmåga att leda vilsna själar som kommit på fel väg, ur denna kontext hämtar nästa alla religioner sin energi. Att leda och visa vägen framåt är tydligen en svår utmaning som kräver många kloka tankar, eller är det så att människan har skapat ett behov av religioner ur problem som har helt andra bottnar?

Det kan tyckas vara ett svårt problem att leva livet, så till den grad att det behövs en stor organstation av högt utbildade teologier, Påvar och Präster som har till ett enda syfte att leda människor som antingen behöver hjälp att hålla sig kvar på livets krokiga väg eller att hjälpa dem som hamnat i diket av en eller flera orsaker.

Behovet av själavård är en svår vårdform som vanligtvis ställer mängder med människor i livets skugga mer en 1 gång under ett liv. Det borde vara mera uppenbart för de flesta att dagens samhälle har utmaningar på detta område där inte någon idag känd religion kan erbjuda stöd och hjälp.

Dagens tro borde handla om att göra livet här på Jorden mera inbjudande, låta fler få ta del av de underbara frukter som vi alla har att ta del av. Ur detta tänk är det högst rimligt att tänka djupare kring utmaningar som skapa hopp om en framtid. I en hoppfull framtid ligger med största säkerhet kärleken där och väntar åt dem som vågar, vill och kan.

Ofullbordade tankegångar som inte leder fram till hållbara resultat är något som ständigt utmanar människan. Det finns mängder med exempel på företeelser som vid en första anblick som kan tyckas vara goda, kan i en vidare kontext visa sig vara direkt skadliga och inte leda fram till önskade resultat. Dagens samhälle är fullt med sådana exempel, ta allt i från hur vi människor konsumerar, transporterar och förbrukar i största allmänhet så finns mycket övrigt att önska om fullbordade tankegångar. Inte minst när det kommer till hur vi bygger våra relationer så skapas ofta ofullbordade både tankar och handlingar. Det heter tro, hopp och kärlek men det varierar i vilken ordning som de uppenbarar sig. Finns kärlek i en relation så är det högst sannolikt så att det finns goda förutsättningar för både tro och hopp. I en relation är kanske hoppet den sista länken som till sist är det som väcker tro på att kärlek kan återuppstå.

Det kan vara intressant att ibland tänka över relationer ur ett perspektiv där tro, hopp och kärlek värderas. Tror vi tillsammans och enskilt på det vi dagligen gör, hoppas vi inför framtiden, blir våra handlingar bemötta med kärlek och får våra nära och kära ta del av vår kärlek? Relevanta frågor som alla med rätt bör ställa till sig själva och till den omgivande samfälligheten.

Biden vs Trump


Davids kamp mot Goliat har sällan varit mera aktuell än inför det stundande valet i USA. Man får anta att Biden tycker sig ha en rimlig segerchans, då oddsen är idag på hans sida.

Det behövs inte mycket fantasi för att se en självsäker Donald Trump vinna mark allt eftersom valdagen närmar sig. Denna blogg tänker därför ansluta sig till Bidens kampanj och erbjuder här några konkreta tips i debatten med Donald Trump.

Påstår Donald Trump att hans politik är bra för;

1, Ekonomin i USA – Fråga hur mycket han har tjänat.

2, Bekämpning av Brottslighet – Påvisa att det faktiskt finns brottslighet även utanför hans administration.

3, Byggnation av en muren mot Mexiko – Låt han förklara innebörden av ordet ”Valfläsk”.

4, Bekämpning av Coronavirus – Förklara att det finns en skillnad mellan Coronavirus och en anställd: Hur mycket du än sparkar ett Coronavirus så finns det ändå kvar på arbetsplatsen.

5, Jämlikheten i USA – Påvisa att muren mot Mexico kan blir ett problem för honom när han skall rekrytera personal till sina hotell.

Diktaturernas sista tid


Ryssland, Kina, Belarus, Ungern är Nationer som lever på lånad tid. Det skall inte vara möjligt att Nationer i denna upplysta tidsepok skall kunna styras enväldigt. Det borde vara självklart att alla Nationer idag har som huvudsaklig uppgift att försvara individens frihet med en demokratisk process.

Det som idag utspelar sig i Belarus kan mycket väl vara början på ett slut som innefattar även diktaturen i Ryssland. Alla som levde under 1980 talet och minns det Ryssland som då gick under namnet Sovjetunionen vet kanske också vad som inträffade den 9 november 1989. Det var en tid av triumf för det fria öppna samhället, det vara en tid att lycka för oss Moderater som länge kämpat för att muren skulle falla.

Denna blogg ser med spänning på utvecklingen i Belarus då det finns flera paralleller till den tid då Järnridån föll. Vi ser idag ett Ryssland som plågas svårt av Coronavirus och ekonomiska svårigheter, vilket rimligt måste försätta landet i stora inre spänningar. Med facit i hand vet vi att Järnridåns fall var en direkt följd av att Sovjetunionens marxistiska ideologi inte klarade av att hantera individens frihet. Sovjetunionen var kanske en av Världshistoriens grymmaste diktaturer där individen kuvades med tortyr med ett enda syfte att skapa en maktstruktur med toppstyrning.

Belarus och Ungern är exempel på länder som den senaste tiden tagit stora steg i denna riktning. Länder som sluter sig börjar alltid i små steg med att skära ner på individens frihet.

Att nu EU ger gemensam sak mot utvecklingen i Belarus kan vara den handling som sätter stenen i rullning på det sätt att österns alla diktaturer tar första steget mot att falla samman.

Om någon frihetskämpe i dessa länder önskar denna blogg som plattform så är det bara lägga en kommentar till detta eller något annat inlägg med frihet som tema.

Frihetens villkor


Nationalstaten så som den utformades under 1900 talet lämnar mycket övrigt att önska. Allt kan kanske sammanfattas som en enda lång någorlunda sammanhängande händelse med mycket stora variationer. Det skapades stater med total slutenhet och det skapades stater med stor andel individuell frihet.

Med facit i hand går det att urskilja vissa likheter som följer en Nation med urval av frihetens utveckling;

1, Mycket låg andel individuell frihet (T ex Nordkorea, Kuba, Venezuela) Mycket låg BNP, Utbredd korruption, kort medellivslängd, ojämlikhet, ojämställdhet, befolkningen har lågt förtroende för myndigheter och statens funktion.

2, Låg andel individuell frihet (T ex Kina, Ryssland) = Dessa länder kan i många fall uppvisa hög BNP, däremot är korruptionen på samma nivå som länder med mycket låg andel individuell frihet. Utbredd korruption, mycket ojämnt fördelade resurser.

3, Medel andel individuell frihet ( T ex Ungern, Belarus, Polen) = Oftast relativt låg BNP, skillnader i livslängd beroende av klass, korrupt samhällssystem, alla kan inte tro, tycka, tänka och leva fritt.

4, Hög andel individuell frihet (T ex Sverige, Danmark, Sverige) = Dessa länder har undantagslöst hög BNP. Här finns skillnader i livslängd beroende i ekonomisk status men de är relativt små. Här finns korruption men i mycket liten omfattning. Här har alla rätten att tro, tycka, tänka och leva fritt.

Det finns många orsaker att stå upp och ta kampen för det fria öppna samhället. Det handlar om så mycket mer än hur en stat styrs, det handlar om levnadsvillkor för miljarder människor. Det handlar om alla dem som levde och verkade och aldrig under sin levnad fick uppleva frihet. Alla som levde sina liv under en diktators logik och aldrig fick möjlighet att vara arkiv med att utforma sitt eget liv utifrån och sin egen verklighet.

Ny ideologi i Reinfelds anda


Drömmen om det inkluderande samhället lever i denna blogg. Här lever och frodas de idéer som fick Fredrik Reinfeldt att öppna sitt hjärta inför det främmande och okända.

En Socialist minns kanske Fredrik Reinfeldt som den statsminister som drev en politik som ställde krav att man faktiskt skulle vara sjuk för att få uppbära sjukersättning, medans många idag /inte enbart Sverigedemokrater/ kopplar samman flykningvågen 2015 och effekterna därefter med Fredrik Reinfelds vilja att öppna sitt hjärta.

Sammantaget var det nog så att Fredrik Reinfeldt lyckads ringa in samtidens stora ideoligiska utmaningar på detta sätt. På många sätt är det så att dessa utmaningar kommer ur en och samma grundläggande orsak. Det handlar om en dröm att skapa en ideologisk plattform där alla medborgare är aktiva med att bidra i samhällsbygget av de fria öppna demokratiska Sverige efter bästa förmåga, vilja och ambition.

Tiden efter Reinfeldt är en tid av ideologiskt vaccum som fått hålla tillgodo med olika typer att 1900 talets ideolgiska spillror som lämnats av Socialism, Nazism och Marxism. I tur och ordnig heter dessa krafter idag Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Ingen av dessa partier har idag visat upp ideologisk kraft och de insikter som krävs för att möta samtidens stora utmaningar.

Sverige är idag har en inkluderingsskuld till befokningen som kräver djupa insikter, medmänsklighet, ett öppet hjärta och en öppen famn. Det finns idag ingen tydlig ideologisk kraft som på allvar möter Sveriges stora utanförskap. Det finns idag mängder med vägar som leder ut ur samhället, men när det kommer till vandringen in i samhället så råder det ideologisk idétorkan.

Tiden är mogen för oss Moderater att visa mod, våga börja jobba i Fredrik Reinfelds anda och börja jobba för det inkluderande samhället. Sätta frågan med utanförskapet överst på agendan, under denna rubrik finns flertalet av dagens alla samhällsutmningar så som gängkriminalitet, utbrändhet, integration osv.

%d bloggare gillar detta: