Vilset Virus


Att sätta händelser i ett obejktivt ljus är aldrig fel. Vi vet idag att Covid -19 är en värdig motståndare som agerar helt utan omsorg och tillåtet sig att spridas i en sällan skådad takt. Idag finns ett stort antal teorier om detta virus, alla har det gemensamt att ännu har ingen teori lyckats komma i närheten dess grundläggande rörelsemönster.

Med andra ord så bygger den samlade kunskapen om Covid -19 i bästa fall kvalificerade gissningar. För att bygga vidare på denna linjen så är det högst rimligt att detta virus har utvecklast i kroppen hos en reptil. I kroppen på en reptil råder helt andra omstädigheter i förhållande till en människokropp. På goda grunder är det rimligt att anta att Covid -19 känner sin relativt obekväm i den mänskliga kroppen och det kan säkert vara en orsak till den snabba utvecklig av symptom när viruset väl hamnar i en ny värdkropp.

Med största sannolikhet representerar Covid -19 helt andra egenskaper när den befinner sig i kroppen hos en reptil. Ett stort steg fram och sannolikt en väg som leder till en effektiv behandlig är att lära av de egenskaper som Covid -19 använder sig av när viruset befinner sig i kroppen hos en reptil.

Det är i detta läge lätt att fastna i tankegångar om att ett virus enbart något skadligt. Vi vet idag att bakterier är något som man kan hantera med god hygien och kunskap som beskriver under vilka levnadsomständigheter som är nödvändiga för tillväxt och förekomst av bakterier. Det handlar om kunskap som inhämtas av från miljöer där bakterier förekommer och där det trivs på ett sätt så att tillväxt blir möjlig.

Att utforma en slutsats med ofullständig kunskap som underlag är såklart mycket vanskligt. Men trots alla brister i detta inlägg är det kittlande att utforma en slutsats. Där kan mycket väl vara så att Covid -19 har en uppgift i kroppen hos en reptil som kan vara en viktig del av vissa kroppsfunktioner som bygger på helt andra sammanhang än det som händer i kroppen hos en människa. Utmaningen här är att kartlägga de levnadsvillkor som Covid -19 kräver av de omständigheter som en reptil har att erbjuda.

Tiden är inne att börja tänka logiskt, sök efter fakta där det verkligen kan göra skillnad. Det finns enbart en metod för den som söker och det är att leta på rätt ställe..

 

 

Virusekonomi – Nya tidens dagar


Nationalekonomi behöver uppdateras till att omfatta den kommande tidens utmaningar. Alla tider har sina smittor, under 1900 talet uppfanns kreativa lösningar att förebygga och stoppa bakterier genom att förädla Svampar. Tiden som redan är handlar om att möta nya hot inom kategorin Patogener med Animaliska ursprung. Dagens Coronavirus (Covid-19) är bara ett virus bland ett gigantiskt antal liknande Patogener. Idag finns ingen övergripande plan att förebygga, reducera eller eliminera dessa nya Patogener som är ett ständigt och växande hot mot dagens samhällsbyggnad.

Idag söks med ljus och lyckta efter en bot, men mycket talar för att denna gång kommer inte världen undan med en tillfällig lösning som t ex Penicilin/Antibiotika. Långsiktigt handlar det kanske inte om att söka medicinska lösningar utan det behövs byggas upp en virusekonomi som klarar av att skapa brandväggar i samhället som klarar av att stå emot virus utan att samhällsfunktioner behöver stängas ner. En virusekonomi skall kunna  fungera oavsett Patogeners rörelser i befolkningen.

Ett första steg är ett förbyggande kartläggningsarbarbete som klarar av att hantera Zoonoser. Med andra ord platser på Jorden där det förekommer kontakter mellan Människor och Djur på ett sätt där Patogener ohindrat kan överföras. Ingen patogen kan hanteras om det inte är så att källan kan kartläggas. Denna kunskap är essensiell för att kunna kartlägga Patogeners levnadsvillkor och levnadscykler.

Ett andra steg handlar om samhällsbyggnad, alla verksamheter måsta förstärkas kunskapsmässigt med en grundläggande förståelse om Patogeners rörelsemönster i syfte att kunna rusta upp en sturktur i vardagen med verksamma effektiva funktioner som kan hantera nya tidens Patogener.

Det tredje steget handlar om varje medborgares förmåga att förebygga, förhindra och eliminera Patogener. Enkelt uttryckt handlar det om skapa en bild över den egna familjen rörelsemönster. Barn på förskola, unga vuxna som studerar på högskola, vuxna som dagligen hämtar och lämnar barn, åker till jobbet osv. Under detta tema finns även indvidens hygienrutiner och indvidens förmåga att hantera sig själv så som smittobärare.

Sista steget handlar om att aktivt ta upp kampen med alla levande Patogener. Att alltid avsätta forskningsresurser som har till uppgift analysera kartläggningan av Zoonoser i syfte att vara steget före t ex virosers olika utvecklingsfaser.

Idag saknas kunskap som klarar av att sammanfläta kända Zoonoser i syfte att kartlägga dess levnadsvillkor. På detta sätt är det möjligt att bygga upp olika forskningsprojekt som över tid kan skapa en kunskapsbank som gör det möligt att vara steget före på ett sätt så att det kan finnas botemedel i god tid innan nästa virus gör antré på den Globala scenen.

 

Små åtgärder med frekvens ger stor effekt!


Allt är antagligen redan sagt när det kommer till temat smittor och hur de sprids. Det jag tänker belysa är kanske en bild som inte riktigt når ut ur ”mediabruset” och det är att möjligheterna i denna situaltion är ungefär på samma nivå som utmaningarna.

Spridning av smittor är direkt kopplad till smittans förutsättningar att överleva. Det finns 3 st faktorer som är helt avgörande i detta sammanhang;

1, Hygien (Rena händer regelbundet)

2, Näring (Se till att inte vara smittobärare)

3, Temperatur (Smittor trivs när/där du trivs)

Med dessa tre punkter som vägledning är det fritt fram att börja agera för minskad spridning på ett sätt där alla kan vara aktiva att utforma samhällsutvecklingen ur det stora perspektivet och din egen utveckling ur det lite mera jordnära perspektivet. Lycka Till!

Stora utmaningar – Små, rätt åtgärder i stor omfattning!


Coranavirus i alla ära men när det kommer till människors oro finns tydligen ingen bortre gräns. Ett virus som sprids ser inga landsgränser, inga polisiära åtgärder, inget fysiskt hinder eller politiskt beslut. Viruset ser enbart sin nästa värdperson helt utan minsta lilla samvete eller eftertanke.

Det borde nu vara uppenbart för alla vad som krävs för att stoppa det fördagen så flitiga Coronavirus. Här handlar det om att varje individ som idag lever och verkar har en alldelses speciall uppgift och det är att göra livet så svårt som möjligt för detta Virus. Här handlar det om att vara smart och använda de verktyg som alla har tillgång att använda.

Först handlar det om att hantera den oro som väcks av media och politiker som i sin iver att överträffa sin förmåga på alla tänkbara sätt när det kommer till verkningslösa smittbegränsningsåtgärder.

Nu bör smittskyddsarbetet övergå till att börja hantera de olika möjligheter som denna situation har att erbjuda. Här handlar det om att börja hantera den små åtgärder som har de största möjligheter att får den största tänkbara effekt. För det första, sluta att stänga ner, börja istället med att focuser på att hålla de verksamheter öppna som är enklast att jobba med där smittorisken är som lägst.

Grundskolor och Gymnasie skolor är enkla att hålla öppna då det är enkelt att kartlägga de barn och unga vuxna som dagligen vistas där.   All tillverkningsindustri, alla typer av administrationer där det går att utföra digitala möten, alla transportföretag och försäljngsorganisationer samt alla livsmedelsförtag bör vara enklast att hålla öppna.

Arbeta sen aktivt med att sätta in de små åtgärder som ger stort utfall, bättre förutsättningar att kartlägga rörelsemönster i syfte att skapa checkpoints i samhället. Inför obligatorisk handtvätt i alla entrére runt om i landet. Alla frisörsalånger, matvarubutiker etc. Noggrann information om hur man enkelt kan jobba hemifrån, dela på arbetsuppgifter så att olika arbetsmoment kan utföras när smittorisker är som lägst, som  att t ex undvika anställda i butik exponeras minimalt under rusningstider osv.

 

Beslut om åtgärder som stoppar smittor


Smittor sprids mellan människor och tillföljd av miljöåtgräder som gynnar Mikrobers tillväxt. Det finns här välkända åtgräder som kräver grundkunskaper som berör beräkning av miljöers inverkan samt de livsbetingelser som krävs för att livskraftiga Mikrober skall överleva i luft och miljöer under så pass lång tid som krävs för att en smitta skall kunna spridas.

Här ställs stora krav på den information som sprids samt de beslut som grundlägger det fortlöpande arbetet med att stoppa smittors spridning bland befolkningen.

Det beslut som fattas bör behandla allt i från smittokällors begränsning fram tills dess att redan fullt utvecklade symptom kan hanteras på ett säkert sätt.

Alla verksamheter som bygger på mänskliga kontakter är potentiella miljöer där smittor kan spridas vilket är ett faktum som frigör stora möjligheter till aktiva åtgärder som grundlägger olika typer av beslutsunderlag.

Att ställa krav på företag, myndigheter och övriga offentliga versksamheter att genomföra riskbedömningar som skall kunna hantera önskade typer av smittor är ett rimligt krav i jobbet med att hantera smittors spridning i samhället. Dessa riskbedömningar kan skilja sig markant mellan olika typer av verksamheten.

 

Så sprids smittor i samhället


Denna blog har som bekant ett grundläggande tema i form av politisk ideologi, detta inlägg skall visa olika vägar där detta tema går att koppla till hantering av smittospridning. Att hantera smittor i samhället är idag ett brännande hett tema som inte undgått någon enda människa. Det finns en rad olika utgångspunkter där det är möjligt att möta denna utmaning, första delen i alla former av smittospridningar finns alltid en grundläggande källa som är effektivt nog att bära ett livskraftigt smittoämne. Det finns här några olika benämningar som är väl värda att ha kännedom om som t ex olika smittokällor som kan vara virus eller bakterier där det finns förmåga att vandra från djurriket till människor, det finns även olika smittokällor som bundna till miljöer där de trivs och kan växa. Steg 2 i denna kedja finns bäraren som kan vara människor, vatten, luft, avlopp, gnagare, reptiler, flugor, slaktdjur, kort sagt alla djur som kan komma i kontakt med människor. Det sista steget handlar om Mikrobens spridningstakt samt dess förmåga att överleva med oförmiskad levnadskraft.

För att ta ett aktuellt exempel i form av Coronavirus (Covid-19) så handlar det om ett virus som på mycket kort tid hade förmågan och tillfälligheten att vandra från Djurriket till människan i ett tätbefolkat land med stor individuell rörlighet. På rekortid har denna virusvandring från djur till människa fått Global spridning, vilket visar sig vara en enomt stor och tydligen helt oförutsedd samhällsrisk.

Hur allt detta går att omvandla till politisk ideologi är kanske inte enkelt att förklara på ett lättbegripligt sätt. Det är självklart så att ingen enda levenade människa vill utsätta sig för olika smittor, men när det kommer till smittor som av olika orsaker inte kan hindras eller ens begränsas handlar olika åtgärder myckat om förmågan att upprätthålla tron på det omgivande samhällets samlade förmåga att hantera och förhindra att olika smittor sprids. Med andra ord övergår politiska beslut i vissa fall att vila på andra grunder än vetenskap och beprövad erfarenhet. Här finns en tydliga och välkända skillnader mellan det fria öppna demokratiska samhället och det toppsyrda totalitära samhällets sätt att se på dessa utmaningar; något som denna blogg inte tänker lägga några värderingar som beskriver vilken metod som är mest framgångsrik.

Enligt denna blogg finns en tredje metod som ur ett globalt perspektiv inte är specielt vanlig och det handlar om den preventiva metoden. Här handlar det om en Global kartläggning av alla virus och bakterier med förmågan att vandra från Djurriket till människan samt även skapa en Global lista över alla potentiella bärara som har förmåga att sprida dessa mikrober. Denna kunskap bör i sin tur ligga till grund för den nya tidens samhällsbyggnad samt vid utformningen av framtidens Globala rörlighet. Det bör även här finnas ett utrymme i den politiska ideologin som klarar av att hantera alla denna kunskap på ett sätt så att den demokatiska processen kan vara aktiv när nya tidens samhälle skall byggas.

 

Folkhälsan i den nya tiden


Vi vet idag att Virus och Bakterier är anpassningsbara på ett sätt som vanligtvis överraskar människans immunologi. De Virus och Bakterier som vandrar från djurriket till människan (Zoonotoiska sjukdomar) är extra livskraftiga och ger också de allvarligaste sjukdomsbilderna.

Det finns idag en lång rad av välkända smittor inom kategorin Zonotiska sjukdomar som haft ett stort spridningområde som givit svåra sjukdomsförlopp. Moderna sjukdomar som Ebolavirussjukdom och Salmonellos är välkända zoonoser. HIV var en zoonotisk sjukdom som överfördes till människor i början av 1900-talet, även om den nu har muterat till en separat sjukdom som endast var människas. De flesta influensastammar som infekterar människor är mänskliga sjukdomar, även om många stammar fågelinfluensa och svininfluensa är zoonoser; dessa virus rekombineras ibland med humana influensa-stammar och kan orsaka pandemier såsom spansk influensa från 1918 eller svininfluensan 2009Zoonoser kan orsakas av en lång rad sjukdomspatogener så som virus, bakteriersvampar och parasiter; av 1 415 patogener kända för att infektera människor, var 61% zoonotiska. 

Med andra ord har de flesta mänskliga sjukdomarna sitt ursprung i andra djur, detta är ett faktum som är väl värt att beakta när framtidens folkhälsoarbare skall utformas. Dagens utveckling kring det idag så välkända Cornonviruis (Covid-19) är förlängningen av ett välkänt mönster som återkommer enligt en förutsägbar kronologi.

Det går att urskilja ett antal grundläggande beståndsdelar som har sin början i en Patogen som i förlängningen skapar möjligheter att vandra från djur till människa i ett land med hög folktäthet. Därefter träder den Globala rörligheter in i bilden och fullbordar det vi idag kallar en Pandemi. 

Framtidens folkhälsoarbete måste kunna hantera alla former av Zoonoser. Det kommer att krävas en djupare kunskap kring de faktorer som möjliggör Patogeners vandring mellan djurriket till Människan. På samma sätt behöver den Globala rörligheten belysas ut ett folkhälsoperspektiv i syfte att reduceras de smittospridningseffkter som följer i rörelsens riktning. 

       

%d bloggare gillar detta: