Ideologiernas tredje dimension


Bristerna i 1900 talets bärande politiska ideologier följer med in i 2000 talet och gör sig allt mer påminda. Kanske var de så att vi som slet med olika typer och ideologiska strider under 1900 talet inte förstod hur vår kamp egentligen hade betydande brister. Vi Moderatater stod upp och tog striden för det fria öppna samhället mot en då övermäktig vänstersida som vid flera tillfällen utgjorde allvarligt hot med det Svenska samhället och den välfärd som vi alla idag tar för given.

Den kamp som vi frihetsälskande Moderater då utkämpade mot hotet från vänster handlade inte sällan om att påkalla måttfullhet, sunt förnuft och Humanism. Vår politik då och idag handlar också om att vårda och bevara de goda krafter som skapar de värden som bygger och underhåller välfärd och välstånd.

Idag är det Svenska samhället något helt annat, vi står idag inför helt andra utmaningar. Precis som under 1900 talet finns idag en naturlig kamp mellan höger och väster, det som är nytt idag handlar om något som bäst kan beskrivas som en tredje dimension det handlar om en politisk ideologi som beskriver hur Jordens resurser skall förvaltas, där det blir möjligt att släppa in demokratin i beslutsprocessen innan naturresurser /tillgångar omsätts.

Vi Moderater står upp för ägranderätten och dess bevarande, men i detta fall handlar det om att bygga upp en högerideologi som på allvar kan hantera klimat och miljö på ett sätt som är långsiktigt hållbart.

Den grundläggande tanken är att skapa en storskalig reform som grundlägger uppbyggandet av industriell återvining samt att i största möjliga utsträckning verkar för ett minskat uttag av naturtillgångar. I denna reform skall staten stå för en skatteväxling där skatter läggs på ett budgeterat uttag av naturresurser som balanseras med lägre skatt på arbete och företagande.

Den stora fördelen med denna typ av miljö och klimatreform blir att i förväg exakt veta vilka ämnen, metaller, kemikalier samt energiåtgång etc som finns i omlopp i samhället samt att det frigör ekonomiska resurser som skall skapa en storsklig återvinningsindustri. Detta i sin tur innebär i förlängningen att arbetsmarknaden delas på mitten där ena delen handlar om att återvinna befintliga resurser och den andra delen skapar nya produkter.

Som Moderat är det självklart att Statens roll i detta enbart handlar om att låta demokrain vara med i beslutsprocessen innan naturtillgångar kan tas i bruk samt hantera och adminstrera skatter och avgifter. Alla andra delar skall med fördel drivas som privata initiativ.

Som slutord kan sägas att detta förslag har många ideologiska knytar att lösa upp. Äganderätten är en sådan del som med stor säkerhet kommer att vara svår att hantera inom Moderaterna. Men ett parti som står upp för måttfullhet bör kunna se fördalar med dessa tankgångar, att det här finns enormt stor potential för indvidens frihet, ett nytt sätt att se på det fria förtagandet, att det blir fullt möjligt att kombinera ett effektivt klimatarbete med fortsatt ökande tillväxt och välfärd.

 

Liberal Agenda 2020


En unik möjlighet att vända utvecklingen i Sverige är idag fullt möjligt. Januari avtalet med en Liberal övervikt är intressant att följa framöver, nu finns möjligheten att börja jobba med de utmaningar som skapats under det gångna seklet. Det finns idag ett underskott av reformer som har förmåga att verka effektivt i samhället.

Många samhällsområden som idag helt eller delavis saknar fungerade incitament som t ex drogpolitiken, skolpolitiken, lag och rätt samt en mängd olika sociala områden. Med en Liberal agranda är denna utmaning ytterst intressant att följa.

När de yttre kanterna i politiken står för kaos och splittring som skapar otrygghet och oro skapas utrymme för goda Liberala krafter att börja refomera politken på ett sätt så att utmaningar kan lösas utifrån djupa insikter och vedertagen kunskap.

Året 2020 är startskottet för framtidens Liberla samhällsbygge i Sverige. Året då måttfullhet blir nyckelord i den agande som skapar nya jobb, starkare frihet och demokrati samt att varmare inkluderande samhällsklimat. Det skall vara slut på vänster -och högerextrem splittring, nu skall utvecklingen vändas på ett sätt så att polarisering och utanförskapets alla utmaningar skall stoppas.

 

Drogpolitikens mörka sida


Stora resurser används i syfte att behandla drogernas effekt preventivt och de direkta effekter som följer när droger missbrukas. Mycket få resurser används i syfte att hantera effekter som förleder individer att bruka droger. Det borde vara drogpolitikens yttersta uppgift att aktivt motverka alla drivkrafter som leder fram till bruket av droger. I en tänkbar utopisk värld utan droger behövs inga preventiva drogåtgärder och där finns inte heller några missbrukare. Alla vet att verkligheten är något helt annat, det vi ser idag är att allt fler väljer olika former av droger vilket i sin tur leder fram till att skapa en stor marknad för droghandel. Många undersökningar pekar på en ökande andel oro i Sverige som ur detta perspektiv mycket väl kan vara en direkt följd av att droger efterfrågas av allt fler Svenskar. Ur dettta perspektiv kan det vara en mycket svår uppgift att möta denna uppgift med fler Polisiära insatser om det inte är så att grundorsaken till droganväningen hamnar i blickfånget.

Fråga som behöver ställas är betydliga enklare att framställa än att besvara och den är som följer;

Varför använder människor i Sverige droger?    

Kanske är det även så att denna fråga behöver ett macroperspektiv och ett microperspektiv. Den stora bilden enligt denna blogg handlar om att möta vardagen medans det lite mindre perspektivet handlar om att möta sig själv så som unik individ.

I en stor och svårövergriplig Värld finns ibland ingen som helst förståelse för en vilsen själ, det kan tyckas finnas stunder i livet där vissa stunder upplevs vara helt utan mål och mening.

I det lite mindre perspektivet finns en ensam själslig upplevelse som kläms mellan förhoppningens upplyfthet och den djupaste förtvivlan i en allt mera polariserad Världsordning.  Ord som tröstlöshet och avsaknad från djupa relationer skapar stora revor i en indvid när det kommer till att skapa en hållbar självbild när det handlar om att bygga ett långsiktigt hållbart funktionellt liv, utan det liv som uppenbarar sig blir allt mer som drömmar om ett dito som kunde vara möjligt, än som ett liv som befinner sig inom verklighetens gränsdragning.

Politisk ideologi har framtills idag kunnat svara på många av dessa frågor som tidigare besvarats av olika Religioner.  Idag kan inte de befintliga politiska ideologierna leverera de svar som behövs för att fylla detta tomrum, det finns idag ingen ideologi som klarar av att lyfta dagens människor till nya nivåer av hopp inför framtiden.

I tider där mål och mening upplevs vara otydlig uppstår ett vaccum på den plats i medvetandet där nya idéer skapas. Detta kan tyckas vara en klyscha men där finns otaliga exempel genom tiden där svagt ledarskap får hela nationer att falla samman. Att denna typ av tidevarv blir samtida med ökande behov av olika former av droger ligger i linje med vad som är sannolikt. Sveriges historia kantas av olika perioder med ett stort dryckenskap, under sista hätften av 1800 talet var det nära att Sverige kapitulerade under dryckenskapens tunga ok.

Det som utspelar sig under 2000 talets första två decenium är ungefär samma utmaningar som under 1800 talets slut samt under 1900 talets början. Då som idag utspelar sig är en ideologisk utamaning som väntar på många år av ideolgiska strider innan en ny samhällsordning kan ta sin början.

Här kan vi Moderater ta stora steg framåt och ge ideologisk kraft åt tider av tvivel inför framtiden. Här finns ett stort utrymme att uforma en politik som sätter focus på att skapa trygget under tider då det inte sällan är så att svaga ideologier lätt vinner kraft. I prövningens stund är det inte kraftfullhet och auktoritet som saknas, det som då saknas är tålamod, förståelse och inkännande medmänsklighet. Utöver detta behövs kraft att visa mod att våga stå upp för det fria öppna Demokratiska samhället.

Att i denna stund tappa tron, att välja drogernas väg är inte på något sätt svårt att förstå. Det är i dessa tider som vi Moderater har våra absolut starkaste ideologiska kort att spela ut. Vi står upp och försvarar allt gott, sunt förnuft, väljer frihet, försvarar Demokratin och ger hopp åt dem som tvivlar inför framtiden, visar att allt är möjligt bara det finns ett ledarskap som sätter den fria individen och dennes möjligheter framför allt annat.

 

Oredans tidevarv


Brexit, högerextremism, missnöjespolitik och politikerförakt är ingredienser som sammantaget präglat samtiden. Det är anmärkningsvärt att tidevarv med oro släpper fram dessa yttringar. Det talas om utveckling, hög utbildningsnivå och välfärdssamhällen i samma andetag som högerextremismen kliver in i vardagsrummet.

Det är märkligt att historien tenderar att upprepas trots befintliga erfarenheter. I tider av oro finns inget exempel som pekar på att högerextremism bygger stabila långsiktiga samhällen. Både höger -och vänsterextremism är beprövat med stor nöd och förfall som slutgiltigt resultat.

Det finns idag enbart en väg framåt och det är frihetens väg. Det Liberala samhället är den väg där alla samtidens utmaningar blir möjligt att hantera. Det handlar om individens drivkraft att skapa ett öppet, fritt och demokratiskt samhälle där möjligheter kan skapas som lägger grunden för långsiktigt hållbara samhällsbyggen.

Ännu en liten förbättring!


Vi Moderater står inte för stora omvälvande samhällsförändringar, vi skyddar och understödjer allt gott och fungerande i samhället samtidigt som vi står upp för frihet och bevarandet av indivdens dynamik.

Vi ser värdet av de där små goda initiativ som gör skillnad i vardagen. Det är så framtiden sakta men säkert står redo att möta Modernas måttfullhet. Så har vi alltid gjort, motat alla tänkbara galenskap, vilsen vänster och högerextremism låter vi möta sunt förnuft, frihet och Demokrati, medmänsklighet.

Insikter sökes


Varje människa är unik, varje människa är en unik möjlighet. Allt handlar om att ha insikter som öppnar upp möjligheter.

Sverige behöver Poliser, lag och rätt i syfte att försvara det fri öppna Demokratiska samhället.

Det som däremot krävs är djupa insikter som skapar samhällsgemenskap. Sverige är ett land som genom historien har hantera olika utmaningar som krig, svåra sjukdomar och ekonomiska kriser. Dagens utmaningar är på en helt annan nivå, idag handlar mycket om att skapa nya förutsättningar som bjuder in till aktivt samhällsdeltagande.

Mentalohälsa är en utmaning som idag löper risk att dela det Svenska samhället i tvä delar, en frisk del som kan och orkar vara aktiv och en del som brottas med svårigher att bygga upp en fungerande vardag.

Denna utmaning kan inte lösas med snabba kortsiktiga åtgärder. Här krävs djupa insiker och förståelse och utifrån dessa skapa refomer som lyfter och understödjer människovärdet och viljan att utveckla individens frihet. Med andra ord nya jobblinjen 2.0.

Nu lyfter vi Sverige!


Hårt jobb, blod, svett och tårar är det som urskiljer Sverige som nation. Den Svenska friheten bygger på det hårda jobb som definierar en Svensk.

Att jobb i lag, understödja och komma fram med smarta lösningar är inte enbart en Småländsk uppfinning utan det är här Sveriges det är här framgångssagan tar sin början.

Nu är tiden här för en kraftfull vändning, nya initiativ som förenar det Svenska samhällsbygget och lyfter befolkningen till nya höjder och framgångar.

%d bloggare gillar detta: