• if(typeof(networkedblogs)=="undefined"){networkedblogs = {};networkedblogs.blogId=1206792;networkedblogs.shortName="ma\u0308nniskova\u0308rlden";}

  • Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

    Gör sällskap med 9 andra följare

Innanförskapet


Den rödgröna statsbudgeten för 2022 är nu frisläppt och debattetad. Istort inga större nyheter. Men det är några detaljer som sticker ut och det handlar om den rödgröna synen på samhällsdeltsgande. Normalt borde det vara en nationell katastrof i Sverige med en ärbetslöhet över 8%.

Magdalena Andersson som företräder det självutnämnda arbetarpartiet socialdemokraterna borde inte presenttera denna budget med ett leende, det hade varit mera klädsamt för henna att bära ett sorgeband.

Det fria Sverige handlar om ett land av och för samhällsbyggare. Sverige är landet där alla är delaktiga, Sverige är landet där vi bryr oss om varandra. Här lämnas ingen utanför ssmhällgemenskapen.

Magdalena Andersson presentation av den rödgröna budgeten för den kommande budgetperioden kan därför enbart betecknas som ett hån mot dem som tyvärr lämnas utanför samhället. Med ett leende beskrivs det som idag händer i Sverige som en enda lång framgång.

Magdalena Andersson rödgröna regering har tappat hoppet om framtiden.

Valåret 2022 kommer i alla avseenden att bli en vattendelare för Sverige. Då ställs två olika samhällsmodeller sida vid sida. En rödgrön sida som i stort saknar visioner om en framtid där den Svenska samhällsbyggaren skall få chansen ställa mot Liberala borgerliga reformer som skapar och undebygger individens drivkrafter som välkomnar innanförskapet.

Nu behöver Sverige Liberala reformer på ett sätt som gör att individens drivkrafter kommer samhället till del. Det behövs en omfattande liberal refomagenda som bjuder in i stället för att stöta ut.

Tiden är mogen för ett Borgerligt regeringsalternativ med en Liberal agenda.

Omstart


Livets alla vändningar kan tyckas vara oundvikliga då alla levande i någon mening under någon period tvingas bryta upp. Alla livets delar är fragment som konstant söker en meningsfull stig där hoppet ger energi åt den drivkraft som i dagligt tal kallas kärlek.

Vaccinationsångest


Alla har säkert känt någon form oro inför att genomföra en vaccination. Då handlar det vanligtvis om obehagskänslan inför sticket som är oundvikligt och måste genomföras i samband med att vaccinationsvätska införs i kroppens muskler.

Idag handlar vaccinationsångest om något helt annat när hela befolkningen ska vaccineras mot viruset Covid-19. Det förs resonemang runt olika typer av negativa reaktioner i kroppen kopplade till utförd vaccinering som i förlängningen kan leda till blodbroppar.

Att höra och se dessa budskap är både hoppfullt och oroande samtidigt. Att under kort tid kunna prodocera så enorma mängder vaccin är imponerande väcker hopp om en Värld som sakta återgår till något som liknar ett normaltillstånd.

Att närma sig något som beskriver den oron som denna process väcker till liv är lite av en paradox. Här ställs två typer av djup oro mot varandra. På den ena sidan återfinns den panikartade skräck som skapades när pandemin slog sina klor i Världens alla länder under våren 2020, ska ställas mot den förhöjda risken att drabbas av en svårartad blodpropp.

Under ytan finns flera olika frågor som är rimliga att betänka. Här följer några funderingar;

1, är jag fullt frisk, men har släktingar som drabbats av blodpropp. Bör jag då överväga avstå att vaccineras.

2, tar jag idag en medicin där blodpropp är en biverkning, t ex P-piller. Bör jag då överväga avstå att vaccineras.

3, högt BMI är en riskfaktor att drabbas av blodpropp. Bör jag då överväga avstå att vaccineras.

Den information som idag är känd gör gällande att de vaccin som finns på marknaden ger en kraftig immunologisk reaktion. Denna reaktion tillsammans med ett annat läkemedel som ger liknande reaktioner bör rimligen öka risken för blodpropp. Men allt detta skall vägas mot risken att drabbas av det dödliga viruset Covid-19.

Rättning mittåt


Lagom är som sagt alltid bäst, så även i politiken. Historien har lärt oss alla att politikens ytterkanter är inga långsitkigt alternativ. Det är när den fria viljans alla dynamiska drivkrafter släpps lösa, det är då det sker mirakel med ett samhällsbygge. Många känner en oro inför det fria valets alla utmningar och funderingar, men alternativet skrämmer än mera.

Under en längre tid har det Svenska samhället varit utsatts för ganska massiva kampanjer från den yttersta högerkanten. Det har blivit vardag att höra nedsättande kommentarer om olikheternas alla utmaningar. Det har även blivit vardag att känna oro inför hoten som yttersta högern riktar mot den fria öppna demokratiska samhället.

Tiden är mogen att fullt ut ta de högerextrema varningarna på högsta allvar. Sverige får inte bli ett nytt Polen eller än värre att nytt Ungern. Det får inte gå så långt att partier som Sverigedemokraterna får politkiskt inflytande på en sådan nivå att partiet kan börja montera ned den Svenska friheten enligt det som idag sker inför öppen ridå i dessa tidigare nämnda länder.

Sverige har en stolt tradition av vara freden, friheten och demokratins högborg. Det är något som måste försvaras med ett tydligt avståndstagande från alla former av högerextrem politik. Det är precis nu som Liberal politil skall stå som en grant som likt ett segt kitt håller i i den Svenska idéen om ett fritt demokatiskt samhällsbygge där alla har precis samma värde, känner sig trygga mer att kunna vara, tycka, tro och tänka helt fritt.

Det är nu som alla tvivlare har chansen att välja rätt väg för Sverige. En röst för Liberala värderingar är en röst för ett starkt Sverige idag och i framtiden. Ett Sverige där alla har en självklar plats att förverkliga sitt drömliv.

2000 talets människor


Födda i en tid med oändliga möjligheter när det handlar om teknik, kunskap och välfärd borde vara en god förutsättning att skapa ett samhälle där alla känner delaktighet. Det är såklart svårt att hitta förenande drag som sammanfattar de människor som är födda under 2000 talet. Så det kan tyckas vara en stor uppgift att söka svar på frågan om vad som definierar de som är födda och påbörjar i en tid som är början på ett nytt millenium.

Uppfattningen är att 2000 talet börjar i ett sökande efter mål och mening på ett sätt som skiljer sig från tider då det fanns en tro på något som är större än livet här på Jorden. Under förgående millenium har dessa frågor kunnat reglerats med olika typer av ismer, religioner och olika typer av maktutövning typ Kungar och forsterländer.

Föregående millenium inleddes med svar på dessa frågor genom maktens förmåga att styra människors liv. Det fanns visserligen även då gudar som hade en viss inverkan, men det är sannolikt att dessa gudar inte direkt var aktiva i den vanliga människans liv. Det är därför mer troligt att det var en överhet som styrde och ställde över den samtidens människa som därför inte hade orsak att söka svar på livets stora frågor så som liv och död etc.

Det som inträffade under det förra milleniets mittendel vara att Kristendomen gjorde sitt intåg och började skapa helt nya svar på på livets alla stora frågor. Detta synsätt var rådande under flera århundranden kopplade till milleniets mittendel. Under denna tid fanns i stort enbart ett perspektiv det handlar om Gud, Kungen och samhällets överheter som utgjorde samhällets svar på livets alla stora frågor. Det var till kyrkan det var möjligt att vända sig med frågor och få svar på att tillvarons stora frågor och utmaningar.

När det förra årtusendets sista århundrade började uppstod för första gången en ideologisk kamp som började att tangera livets och samhällets stora frågor. Här vaknade flera politiska frågor som tidigare kunde få vissa generella svar under en högmässa i kyrkan. Frågor som då var aktuella löstes med en mängd olika dåliga kortsiktiga åtgärder.

Kvinnor fick rösträtt, tilläts ha en egen åsikt inom äktenskapet. Men se hände det så värst inte mycket under århundradet. Kvinnor är idag överrepresenterade att sköra hus, hem och barn, har lägre lön än män osv. Energi frågan är olöst, miljöfrågor och dess konsekvenser är i det närmaste helt olöst. Det finns idag stora utmaningar kopplade till välfärdssamhället med välmående och tillhörighet. Vi har idag stora mängde Svenskar inte jobbar, genomför inte utbildningar utan enbart befinner sig i ett läge av utanförskap helt utan hopp om en framtid.

I detta landskap växer det idag upp nya Svenskar i en tidigare okänd kontext som löper risk att få en oönskad riktning. Det är idag svårt att hitta incitament som aktivt kan träda in och ersätta den ideologiska debatt som företrädde det förra århundradet. Dagens unga har inte fått de förutsättningar i form av tankegods som kan underbygga nya teoretiska fundament där det blir möjligt att skapa nya samhällsfunktioner som klarar av att möta nya Svenskars förutsättningar att fungerar fullt ut i ett framtida samhällsbygge.

Dagens vuxengeneration är skyldig att beskriva och förklara hur ett modernt samhälle kan fungera. Dagens unga har ofta både goda insikt och hör kunskap vad gäller olika typer av samhällssystem och tekniska lösningar men sällan så mycket kunskap när det handlar om samhället ur ett socialt, ekonomisk eller religiöst perspektiv. Det är kanske någon som reagerar när ordet religion kommer på tal. Men frågan är djup och tidigare har det alltid varit så att dessa frågor alltid hanterats av Religionen. Det är alltid svårt att hitta lösningar, se framtiden om det är så att det inte finns en övertygelse. Att hitta motiv för sin handlingar är något svårt som alltid har krävt att kunna hitta argument för existensens stora frågor. Det är t ex relativt svårt att hitta mod och kraft att driva stora eller små projekt om det är så att individen inte har hittat starka motiv att komma vidare med sitt liv.

Det är sannolikt så att dagens samhälle föder många tvivlare som inte ser eller känner att hoppet finns inom räckhåll. Dagens stora och svåra frågor är inte lösta, dagens samhälle föder sökare på ett sätt som aldrig tidigare ha skådats.

Liberal livsstil


Idag kan högerextrema åsikter uppfattas vara något som försvarar en nationell identitet. Det som inte framkommer i dessa sammanhang är den fria individens förhållande till sin identitet. Skillnaden mellan högerextrem nationalitet och Nazism är hårfin. Frågan är om det egentligen inte är en och samma sak?

Som Moderat är det självklart viktigt att stå upp för Kung och fosterland att vara stolt över det land där man tog sitt första andetag, växte upp och fick allt det som sen kunde vara med och skapa ett meningsfullt liv att leva.

Långt i från alla tycker att det är meningsfullt att lägga tid och energi på fördjupningar inom politisk ideologi. I dessa tider är det väl värt att låta eftertanken komma före handling. Det stundar att val 2022 som kan vara det viktigaste valet under 2000 talet. Då ställs dagens stora ideologiska alternativ mot varandra i en kraftmätning som kommer att få gensvar långt in i framtiden.

För första gången sedan tiden (ca 1950-1970 talet) då Marxismen på allvar var ett hot mot det Svenska fria öppna samhället finns idag krafter långt ut till höger som har för avsikt att påverka det fria demokratiska Sverige i en mera totalitär riktning. Att dessa krafter i huvudsak består av det politiska partiet Sverigedemokraterna är säkert ingen hemlighet ens för någon enda människa.

Som alltid när det handlar om stora avgörande ödesfrågor finns i stort enbart två läger och det är för eller emot. Svensk politik handlar ofta om att lösa stora svåra frågor genom att på olika sätt när fram till en lösning som svider lagom lite hos alla blandade. Men på frågan om vilket samhälle vi vill ha i framtiden finns inte den typen av lösning, här är det enbart möjligt att vara för eller emot när det handlar om att står upp för det fria öppna demokratiska samhället. Sen är det såklart fullt möjligt att vara mer eller mindre diplomatisk när det kommer till att förhålla sig till dessa olika stora samhällsfrågor.

Hur ser då frågorna ut, var är det egentliga allt handlar om och varför nu?

Lite tillspetsat kan man säga att allt handlar om vem du kan vara som individ? Idag är det så i lagens mening att alla som vistas i Sverige också är Svenskar med allt vad det innebär i form att rättigheter och skyldigheter. Teoretiskt är det så idag att det är upp till varje individ att forma sina sina öde efter smak, tycke, ambition, religion, kön osv.. Nu vet alla som lever och verkar i Sverige att det inte är så i praktiken, men det är kanske hela poängen med att göra skrivningar om frihet nämligen att de är utopier, när det uppnås så måste de spetsas än mera.

Med andra ord är så är Sverige landet där alla kan välja livsstil. Det står alla fritt att välja, tar man konsekvenserna och håller sig inom lagens råmärke så är det bara att leva livet fullt ut.

Det är alltså detta frihetsalternativ som ställs mot Sverigedemokraternas högerextrema samhällssyn.

En övergripande syn om vad som är en Svensk identitet ställs mot den fria individens rätt till sitt unika liv. Här står valet 2022. Här kan alla vara med och skapa det nya Sverige.

Coronaeffekt på vinterkräksjukan


Denna blogg är som bekant tillängnad politikens alla utmaningar. Det känd därför tyckas vara konstigt att prata om något så alldagligt som våra minsta vänner nämligen mikroberna. Under senare tid har vi alla lärt känna en nygammal beknating nämligen den mikrob i Coronafamiljen som kallas Covid -19. Mirkober precis som vi människor trivs olika bra i olika miljöer. Men är det något som får mikrober att nå dåligt så är det när vi människor utför olika typer av hygienåtgärder. En annan aktivitet som får mikrober att må dåligt handlar om att inte hitta en värdperson.

Det vi alla lärt oss av den senaste tidens diskussioner som är kopplade till Corona viruset är att utföra handhygien, hålla avstånd så att det blir så svårt som det bara är möjligt för mikroben Covid-19 att hitta en ny värdperson.

Den som inte tycker att epidemier och för den delen pandemier är oebhagliga företeelser är antagligen inte född. Men att förstå de effekter som krävs för att en pandemi växer fram är ingen avanserad forskning. Ändå tycks det var svårt för många att förstå de enkla omständigheter som antingen ökar alt minskar tillväxt av mikrober.

Det som sker i samband med Coronapandemin är i flera olika perspektiv en gåta. Hur vi kan får en global spridning under ett tidevarv med exempellös informationshantering, i en tid där högre utbilning är väl utbredd.

Coronavirus har därför fått stor uppmärksamhet och av den orsaken hamnat på den politiska agendan på ett sätt där den nästan framställs som en ödesfråga. Det pratas om samhällsfaror och så vidare på ett sätt som i många fall helt saknar relevans. Bara för att belysa vad som avses så finns där en annan mikrob vid under namnet Norovirus. Populärt kallas effekterna av detta virus för vinterkärksjukan, när den väl hittat en lämplig värdperson som inte helt lyckats med sin handhygien och inte fullt ut lyckats med det svåra som består av att hålla avstånd till sina medmänniskor vid misstänkt smitta.

Det vi nu ser under Coronapandemin är att denna tidigare så allvarliga smitta i form av Norovirus är idag i det närmaste helt utrotad. Det finns i stort ingen annan förklaring än att Svenska folket har lärt sig att tvätta händerna, samt att denna historia enbart har en hjälte och det är Covid -19.

Frågan som återstår är vilken mikrob som skall lära oss alla att hantera Covid -19?

I grafen visas antal inrapporterade fall av vinterkräksjuka per vecka under säsongerna 2019-2020 och 2020-2021 samt medel för antal fall per vecka för de senaste tre säsongerna.

En röst på SD är ett steg närmare Ungern


Att Sverige kan få samma utvecklig som t ex Ungern och Polen är inte så avlägset som många tycks tro. Frihet och demokrati är något som tar lång tid att erhålla men kan förloras under några timmar med olyckliga politiska beslut.

Denna blogg har upplevt tider då Sveriges frihet varit i gungning under en tid då många i landet såg Marxismen som den bärande ideologin. Alla vet idag vad som hände efter några ödesdiga timmar då Järnridån föll.

Det som utspelar sig idag är ur ideologisk synvinkel ungefär samma sak med den skillnaden att frihet och demokrati är hotad från yttersta högersidan av det politiska landskapet. Idag hörs dessa profeter med ett och samma budskap men ur ett annat perspektiv. Denna blogg ser det som ett ständigt livsuppdrag att alltid stå upp och försvara det fria öppna demokatiska samhället.

Den liberala ideologins stora styrka


Varje unik individ i ett samhälle är ett bidrag till en större helhet. Den fria fritänkande individen är den utgångspunkt som skapar långsiktiga hållbara samhällen. Det som ofta händer är att individens upplevda frihet frikopplas från det samhälle där individen ingår. Ur detta perspektiv kan det tyckas vara så att Liberalismen står för en individ helt utan skyldigheter.

Det handlar om en bedräglig misstolkning då Liberalismen står för att bygga ett samhälle där individen bereds möjlighet att tänka, tycka, älska, tro, vara precis på det sätt som känns rätt. Det Liberala samhället är inte ett laglöst samhälle helt utan regler och sociala normer.

Det Liberala samhället är en komplex mångfasetterad skapelse som har en enda övergripande målsättning och det handlar om att försvara det fria öppna demokratiska samhället. Det handlar om att försvara den fria individens rätt att leva sitt liv. Det handlar även om att skapa ett samhälle med lagar och rättsvårdande instanser som klarar av att skydda det fria livets förutsättningar.   

Det svenska samhället är idag ett ganska bra exempel på hur individens frihet upprätthålls. Alla svenskar kan känns sig trygga med att samhället ställer upp och försvara allas rätt till frihet när det behövs.

Det som är tänkvärt i dagens samhällsdebatt är att skapa ett bredare perspektiv som omfattar alla de ideologier som inte omfattas av individens rätt till frihet. Det finns idag ideologier på den politiska skalans ytterkanter som inte har friheten som drivkraft. För att bli konkret så består dagens största hot mot friheten av det som tidigare kallades Nazismen. Dagens Nazister som går under namnet Sverigedemokraterna har skrivningar i sitt partiprogram som aktivt motarbetar individens rätt till frihet. I denna ideologi finns inte den fria individen som tycker, tänker, älskar, tror som existerar efter smak och tycke. Här finns individer som antingen skall exkluderas eller anpassas att passa in i vad som utrycks vara nationella normer.  

Ur detta perspektiv väcks många tankar och funderingar till nytt liv. Helt plötsligt förflyttar vi oss 100 år bakåt i tiden och drar oss till minnes vad som hände ute i Europa efter det 1, a Världskriget. Det kan mycket väl beskrivas som en tid då många olika ideologier började vakna till liv. Utgångpunkten är lätt att förstå eftersom det behövdes byggas nya samhällen efter 4 år med strider.

Som avslutning några funderingar, det har passerat 100 år men frågan kvarstår, vilket samhället vill vi överlämna till våra barnbarn? Det kan inte vara så att Nazismen ska få en ny chans? Vari ligger lockelsen med Nazism? Varför finns det inte fler som ser styrkan med Liberalismen?

Liberal agenda


Samla mitten, kan vara ett lätt sätt att hitta rätt. Sverige är ett land med många utmaningar att möta. Många av dessa utmaningar är kopplade till ideologiska frågor på ett sätt där det inte finns några användbara incitament från tidigare kända tankegångar. Liberalismen är en ideologi med människans frihet som utgångspunkt, här finns ett samhälle i människans tjänst som inte har någon övergripande idé eller bärande filosofiska teser. Allt inom Liberalismen kommer av människans stävan att vara fri och oberoende och samtidigt kunna skapa sociala sammanhang.

Utmaningarna som ligger och väntar i framtiden har i många fall existentiella utgångpunkter. Ett sökande som har många olika bottnar och kan som bäst fångas upp av ett samhälle som är öppen för dessa frågor. Men människans frihet som utgångpunkt är kan ett samhälle byggas där fler känner delaktighet. Här finns kanske inte alla svar, men i denna kontext kan finns ett större utrymme där fler kan agera på ett sätt där olika typer av behov blir synliga som idag inte når fram på ett sätt så att de blir samhällsbyggande.

Individens frihet är ett ämne som alla samhällen har att förhålla sig till. Men att bygga ett samhälle med individens frihet som utgångspunkt är något nytt och relativt oprövat. Att sätta en liberal agenda är en utmaning för Borgerliga partier, det är något som kan göras och är fullt möjligt inom en snar framtid. Men då krävs en samling med de borgerliga partierna på ett sätt så att Alliansen återuppstår. det är två år till nästa val, nu är tiden mogen att ge Alliansen chansen.

<span>%d</span> bloggare gillar detta: