Varför jobben inte kan vänta


Att kommer in i samhället är ofta samma sak som att få ett jobb. Det finns många ideologiska ingångar på detta tema, inte minst den där individens frihet står för drivkraften. Att det råder högkonjunktur är säkert ett faktum som ingen missat, men trots detta finns inte en politik som gynnar delaktighet. Istället för spirande optimism råder det ett läge på arbetsmarknaden där människor slås ut och mister sin självklara rätt att aktivt delta i samhällsbygget.

Moderaternas Elisabeth Svantesson håller fråga om jobben levande, är det så att de utanförsatta här har sin okrönta Drottning. Att det idag är viktigt att komma igång med jobbfrågan fullt ut är det nog ingen som tvekar inför, men då krävs frihetsälskande Moderater som prioriterar drivkrafter och positiva jobbreformer som lyfter samhället till nya höjder. Det håller inte att leva på gamla meriter, nu måste vi Moderater ta steget in i hetluften och visa vägen in i framtiden, vara aktiva med vår politik, visa vägen till jobbet, göra det lättare att hitta nya vägar till det där eftertraktade första jobbet..

 

Friheten och drömmarnas land


Hela idén med frihet bygger på höga ideal om människovärde och humanismens grundvärden. Idag är bilden av frihet något som tydligen går att tänja i önskad riktning. Tankar om frihet som skapat det västerländska samhällets välfärd är hämtade från den fria individens drivkrafter. Det är inte extremism, rasism, nazism, marxism osv, eller något annat som skapar välfärd och välstånd.

Det finns en tendens idag att dagens s.k. stora Ledare missar hela denna poäng, det är här samhället av idag håller på att skapa en paradox av stora dimensioner. Demokratin är som bekant skapad för att tillvarata och spegla folkviljan. Dagens folkvilja handlar till viss del om att samhället inte fungerar på önskat sätt, att det finns mycket som skapar underlag för ett utbrett missnöje. Något som fångas upp av populismens företrädare inom politiken, det smids planer där det målas upp samhällsfaror som fabriceras eller ens har minsta lilla förankring i verkligheten. Vilket får till följd att ledare blir valda med mandat som strider mot friheten och demokratins grundidé. Vilket i sin tur leder till samhällen med mindre frihet, mindre demokrati.

Det blir därför svårare för dessa ledare att anta utmaningar med samhällsinslag som har uppenbara syften med att hota samhällets trygghet både från ytterkanterna till vänster och från höger.

Det är därför viktigare idag än på mycket länge att stå upp för frihet, det finns uppenbara hot i dag som kan sätta friheten som vi känner den ur spel. Det behövs starka inslag som klarar av att stå upp för frihet om det skulle vara så att ofrihetens företrädare mot förmodan får ännu mera luft under vingarna. När det stora landet i väst antar rollen som frihetens försvarare är det idag svårare för t ex Amerikas president Donald Trump att agera med stor trovärdighet, då det mandat han förvaltar i sitt eget land bygger på många andra saker än frihet. Han bygger murar, utestänger människor från att resa in i landet osv. Det stora landet i väst visar ingen konsekvens inför att försvara friheten, Världen har varit bortskämd med att Friheten har en beskyddare som tar till orda när det finns hot som löper risk att sätta västervärldens välstånd ur spel.

På hemmaplan finns dessa hot i form av Sverigedemokraterna, här plockas enkla poäng på direkta felaktigheter som är hämtade från fantasin och populismens enkla och naiva retorik.

Sanningen under slöjan


Det är varje människas rätt att vara fri, fri att leva ett liv utifrån egna drivkrafter, egen fri vilja och drömmar. Varje Liberal ser detta som en högst relevant politisk kamp som idag är aktuell på ett sätt som går att härleda till vänsterradikaliseringens tidevarv under 1900 talets mittendel. Den stora skillnaden idag är att det finns politiska krafter som använder radikaliseringen som ett vapen på många olika och nya plan.

Att vara vänsterradikal idag är kanske som att försöka flyga utan vingar. Det borde vara uppenbart för alla att vänsterspåret är spåret som leder ett land till sönderfall och fördärv. Dagens stora radikaliseringsutmaningar finns kanske på nya och lite oväntade områden. När inget ont anandes socialdemokrater börjad slå ut människor ur samhället, byggdes det upp lönetrösklar och hittades på olika sätta att bedöma människor som otillräckliga på arbetsmarknaden, började det ske något som idag ser ut att bli samtidens stora utmaning. Ur denna gråzon, som i dagligt tal kallas utanförskap finns en av Liberalismens stora utmaningar, här finns ofriheten i alla dessa olika former. Här finns bland mycket annat passiviserade kvinnor som är helt bortkopplade från frihet, bortkopplade från arbetsmarknaden, från ett liv som självständig individ, till och med bortkopplade från att få visa upp sig själva..

Ur ett lite djupare perspektiv med ideologiska glasögon kan detta vara något att begrunda. Sverige och Svenska värderingar räcker kanske inte som utgångpunkt, det behövs ett perspektiv där människovärdet tillåts lyftas till en högre nivå, kanske även till en nivå där hela tillvaron för en stund sätt på ända, där samhällsbygget som vi alla känner idag får en knuff i Liberal riktning.

Som Liberal är religion ett aktivt val, det handlar om att välja sin själsliga väg i livet. Tro och religion kan vara en krydda i livet för den som så önskar, det får aldrig vara så att Religion och tro tvingar sig på den människa som önskar ett liv i frihet. Det skall alltid vara så att den människa som tror på frihet skall kunna följa den väg som leder fram till där drömmar och önskningar i så stor uträckning som det bara är möjligt besannas.

Ett liv med det fria valet är ett liv där varje individ följer sina inre drivkrafter, allt som skymmer och försvårar denna utveckling är varje sann Liberals aktiva politiska kamp. Alla politiska och för den delen Religiösa krafter med andra inritningar, är sådana krafter som vi Moderater aktivt ser som våra motståndare och bemöter med alla demokratins tillbuds stående medel.

 

 

 

 

Frihetens hjärta


Sverige är inte en kravlös gemenskap, nationen Sverige bygger på frihet, en frihet som skall omfatta alla invånare. Det finns en skillnad på att känna sig fri och att vara fri. Alla i Sverige är fria och har rättigheter som fria med lika människovärde. Men därifrån till att känna sig fri är något helt annat, att ta detta steg kräver aktiv delaktighet som samhällsmedborgare med meningsfulla arbetsuppgifter.

Då krävs kunskaper i Svenska språket och en grundläggande förståelse av samhället på en nivå där det är möjligt att både förstå och att kunna ta emot kunskap på ett sådant sätt att det blir meningsfullt, för att detta skall blir möjligt krävs reformer som har till syfte att visa vägen in i samhället, så att det blir både enklare och mera meningsfullt ta steget in i samhällsgemenskapen.

Att enbart befinna sig i Sverige är inte ett alternativ, att befinna sig i Sverige skall vara det samma som att vara en del av samhället oavsett om det handlar om ett jobb, utbildning eller någon form av inslussning som är ett första steg in i samhället.

Ett första steg är att alla med arbetsförmåga gör sitt yttersta för att svara på de krav som en anställning kan tänkas efterfråga, det får inte finnas en enda sten som ligger orörd. Allt är en fråga om att alla skall få en ärlig chans att lära sig vad det innebär att känna sig fri. Vikten av en egenförsörjning kan aldrig underskattas, det handlar om Liberalismens grundsten nummer ett, nämligen individens och dennes förmåga att med sina talanger, drivkrafter och vilja att vara aktiv med att utforma sitt fria liv som en självständig individ.

 

Ta av dig skorna


Att börja med en känsla av frihet för ett sen komma in på politisk ideologi är kanske rätt väg att vandra. Liberalismen handlar inte om känslan frihet utan de handlingar som gör människan fri. Det är kanske en frihetskänsla att ta av sig skorna och springa ut på en grönskande sommaräng, men det är inte den typ av frihet som Liberalismen lär oss människor. Liberalismens frihet handlar om att göra sig fri på helt andra sätt, det handlar om att leva ett liv fri från allt som håller tillbaka livet inom oss människor.

Det handlar om att skapa ett liv där det finns förutsättningar, det handlar om att skapa kunskap, förmåga och lust, att se möjligheter växa fram. Det kan t ex handla om att gå från utanförskap till ett aktivt samhällsdeltagande, att lära sig tala bättra Svenska, att låta sina förmågor växa och utvecklas.

Nu låter detta kanske som ungefär alla politiska ideologier, nämligen väl högtflygande och utopiska. Men att tänka frihet kan göra underverk, stället för att motarbeta sånt som kan tyckas vara oönskat och stället verka för goda krafter kan skapa helt nya förutsättningar. Vägen in i framtiden kan vara precis som bra som den tillåts vara..

 

Liberalt nätverk


Mittens väg ligger öppen för den som förstår att fatta kloka beslut. Dagens politiska landskap tillhör ytterkanterna, samtidigt som socialismen dansar svanesång efter svanesång, det är kanske t.o.m. så att det är socialismens sista andetag som intas i Venezuela. Aldrig tidigare har Liberalismen haft en så öppen chans att börja vinna opinion som idag, mittfåran i politiken ligger öppen för dem som förstår att förvalta frihetens pund på rätt sätt.

Liberalismen är i behov av att lyftas fram på ett sätt som tar död på alla myter som är påklistrade denna så kraftigt underskattade ideologi.  Denna blogg kommer att starta en skola i Liberalismen, en skola som förhoppningsvis väcker nyfikenhet och skapar intresse hos dem som känner att frihet är en kraft att använda när framtidens samhälle skall skapas.

Frihet är inte en rättighet, frihet är en ständig kamp som alla kan utföra, frihet är också ett ämne som kräver djup eftertanke och filosofiska insikter för att kunna användas på ett sätt som gynnar individens frihet såväl som ett framväxande samhällsbygge. Frihet är en kamp som kräver individens engagemang, frihet är en förenande kraft som inkluderar alla som förstår att ta till vara sin frihet som individ och som deltagare i ett inkluderande samhälle.

Förhoppningen är att fler med Liberala åsikter kommer med länkar och kommentarer som kan ligga till grund för ett Liberalt nätverk under valåret 2018, det känns som en sådant nätverk kan vara viktigt och vitaliserande för den ibland likriktade debatt som så uppenbart gynnar politikens utkanter.

Ideologisk S-kupp som gick snett


Antingen handlar det om en i det närmste reaktionär vänsterkupp som hotar rikets säkerhet eller är det en oaktsamhet som går över alla tänkbara gränser och förnuft. Vänsters IT-skandal kan ha flera olika dimentioner som alla är på en nivå som lindrigt talat väcker chock. Hela historien har hanterats med en släpphänthet som saknar motstycke, i ljuset av det som nu spelas upp kan dagens skandal utöver detta haft en högst medveten agenda, vilket för tankarna till att allt i grund och botten handlar om ett ideologiskt schackdrag.

Att Vänsterns IT-skandal skulle vara en ideologisk vänsterkupp riktad mot privatiseringar, med syfte att spela ett högt ideologiskt spel, där Sveriges säkerhet mycket medvetet sätts på spel får tanken att svindla.

En person som Anders Ygeman, med långvariga meriter i politikens hetluft och meriterande höga befattningar, helt plötsligt skulle missa alt helt förbise grundläggande regler om sekretess och säkerhet låter osannolikt. Denna blogg ser det som självklart att alla i Regeringen inklusive Stefan Löfvén var fullt medvetna om vad som var på väg att hända. När fallet ändå var oundvikligt fattas beslut om att spela ut korten på ett sådant sätt så att Alliansen lider största möjliga skada. Då offras Rikets säkerhet på idealens altare, då vägs inte medborgarnas säkerhet in i agerandet. Som vanligt när Socialismens företrädare agerar väger Människovärdet lätt, då tillåts idealen växa långt över oss vanliga, vi som skall hålla oss på mattan och rätta in oss i den stora gråa massan.